Doğumda cici kız olmak...

Bir k?z çocu?u büyürken her yönüyle ba?kalar?n?n gözünde cici k?z olabilmek için yeti?tirilir. Pembe eteklerle k?z gibi oturur, bacak bacak üzerine atar, ay?p yerleri görünmez, öyle erkek çocuklar gibi ba??rmaz, sesi fazla yükselmez, yoksa onu kimse sevmez! Söz dinler, ona ne deniliyorsa harfiyle yapar, uslu bir k?z olur, k?z gibi a?lamaz, ev i?lerine yard?m eder, bebekleriyle oynar…

Ahlak anlay???n?n bacak aram?zda aran?ld??? bu ülkede k?z olarak dünyaya gelmek, hayata erken ya?ta ba?lamak demek! Di?i olarak bedeninden, cinselli?inden utanmak, onu gizlemeye çal??mak demek…

Sonra bir gün o k?z çocu?u büyür, evlenir ve hamile kal?r. Y?llard?r saklad???n her yeri ona inat büyüyüp, belirginle?meye ba?lar. Koca koca memeleri, ?ekilli kalçalar?, kocaman bir göbe?i; kocas?yla sevi?ti?ini tüm mahalleye ba??r?r durur. Günler gelir geçer, korkular?yla birlikte içindeki bebek de büyür ve do?um ba?lar. O güne kadar a?das?n? muhakkak yapt?rm??t?r çünkü k?l ve tüy tamamen ay?pt?r! Annesinin anlatt??? gibi ne kadar ac? çekerse çeksin ç?t?n? bile ç?kartmayacak, utanacak, s?k?lacak, içine atacak, söyleyemeyecek, açamayacak, b?rakamayacak, k?m?ldayamayacak ama cici k?zlar asla sorun ç?kartmaz, ona ne söyleniyorsa harfi harfine yapacak.

Oysa do?um bir kad?n?n e?er izin verir ve verilirse belki de hayat?nda ilk defa tamamen özgür ve anda oldu?u halidir. Her zamankinden ç?plakt?r, sesi gür ç?kar, zamans?z yere kimseyi umursamadan a?lar, bir bakars?n kahkaha atar. Birine sinir olursa odas?ndan kovar, ba??r?r, küfür eder. Kimsenin ne dedi?i, hakk?nda ne dü?ündü?ü önemini yitirmi?tir. D??ar?dan nas?l göründü?ünü takmadan bedenini dinler, o ne diyorsa öyle yapar. Gözlerini kapar, duymaz, dinlemez ama kaybolmaz da… Alg?lar? belki de bugüne kadarki en aç?k halindedir.

Bir bakars?n dans eder ya da ?ark? söyler. Kocaman kalças?yla sanki oryantal yapar gibi daireler çizer, bir bakars?n aslan gibi kükrer, bir bakars?n e?ine sar?lm?? sessizce nefesler al?r. Ç?plakl???ndan utanmaz, içinden gelen sesleri engellemeye çal??maz. Gelen tüm duygularla, hislerle, do?umun yo?unlu?uyla ve içinden ç?kan her ?eyle bir olup akar. Bast?r?la bast?r?la tur?uya çevrilen di?ili?i do?um s?ras?nda tavan yapar. E?er izin verirse ve etraf?ndakiler taraf?ndan izin verirlerse do?um su gibi akar.

Sana tavsiyem konforlu bir do?umun hayalini kuruyorsan önce özgür olmal?s?n. Ruhunu, bedenini, duygular?n?, sesini, gözya?lar?n?, yarg?lar?n?, söylediklerini ve söylemediklerini özgür b?rakmal?s?n. Cici k?z olmay? b?rak, kendin ol, içinden gelen ol…

Bu yaz? 14 Ocak 2015 tarihli Ht Hayat ta yay?nlanm???r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :