Doula olmak demek...

Sabaha kar?? üç, dört, be? telefonum çalar. S?cac?k yata??ndan, yast?klar?n, yorganlar?n aras?ndan uykunun en güzel yerinde heyecanla kalkar?m. Ufak bir haz?rl?ktan sonra doula çantam? kapt???m gibi solu?u anne, baba ve o günü do?um günü olarak seçmi? minik bebe?in yan?nda al?r?m.
Yanlar?na vard???m zaman aileler genellikle rahatlar. Do?um ortam?na endi?elerden ar?nm??, sakin, pozitif, “??te gün bugün, bugün bebe?inin do?um günü, ne harika!” edas?yla ve güler yüzümle dahil olan ben, annenin hissetti?i ve ya?ad??? her ?eyin normal ve do?al oldu?unu, ona yard?mc? olmak için hep beraber elimizden gelen her?eyi yapmaya çal??aca??m?z? hissettiririm ve o anda do?um ortam?n?n ve annenin neye ihtiyac? oldu?unu anlamaya çal???r?m.

Doula olmak demek

I??klar sönsün mü, mumlar yans?n m?, anne hareket mi etmeli yoksa biraz uyusa daha m? iyi olur?

Annenin gev?eyip, rahatlamas? için du? ve masaja ihriyac? var m??

Baban?n ya da anneye destek için orada bulunanlar?n nas?l ve neye ihtiyaçlar? var?

Yetmi?li y?llarda do?al do?um konusunda yapt??? çal??malarla ünü dünyaya yay?lm??, oniki kitab? yirmi iki dile çevrilmi? Dr. Michel Odent der ki: “Doula olunmaz, doula do?ulur!”. Bende bu söze sonuna kadar kat?l?yorum.

Doula olabilmek için yakla??k bir y?l süren bir e?itim al?yoruz, üzerine kendimizi geli?tirmek için farkl? farkl? workshoplar ve çal??malara kat?l?yoruz, ama bu ö?rendi?imiz tekniklerin yan?nda kalbimizi, sevgimizi ve içgüdülerimizi do?um sürecine ekleyemezsek bence bir?eyler yar?m kal?yor.
Doula olarak kat?ld???m en son do?um, yakla??k olarak 18-20 saat kadar sürmü?tü ve bu sürecin yar?s?ndan fazlas?nda doktorumuz, ben, anne ve baba sevgiyle, bol bol sar?larak, gülümseyerek, ne?eyle, zor ama bir o kadar güzel bir süreç ya?ad?k. Hele bu do?umda oldu?u gibi doulal??a inanan ve destekleyen bir doktorla beraber do?uma kat?l?yorsam deymeyin keyfime… Zira pek çok kad?n do?umcu hala doula nedir, ne yapar bilmiyor. Oysa ne demi? Dr. John H. Kennell “If a doula were a drug, it would be unethical not to use it” yani “Doula bir ilaç olsayd?, kullanmamak etik d??? olurdu.”
Bazen uzun saatler sürer do?um, sandalye tepelerinde tilki uykular? uyuruz, bazen di?er destekçiyle nöbetle?e bir kahve molas? veririz ya da molas?z, uykusuz, anneye saatlerce destek oluruz. Bizim i?imiz gönül i?i, kalpten severek yap?lacak bir meslek…
Ve doula olmak demek; kadim kad?n bilgeli?ine, kad?nlar?n içlerindeki yarat?c? güce inanmak, do?um yolculu?unun da ayn? ya?am gibi bilinmezlikler, dönemeçler, ini?ler ve ç?k??larla dolu oldu?unu bilmek demek. ?çten bir sar?lman?n, el ele tutu?up, göz göze bak??man?n, güven veren sevgi sözcükleri ve dokunu?lar?n bazen bir a?r? kesiciden daha etkili oldu?unu bilmek, destek oldu?un her do?umda, yeniden bir mucizeye ?ahit olacak kadar ?ansl? bir insan olmak demek…

Doula olmak, i?ini yaparken hiç kimseyi yarg?lamamak, geleni oldu?u gibi kabul etmek, anda kalmak, kalbinde ve dilinde negatifli?e yer vermemek, bilgilerini, içgüdülerinle harmanlayarak anne, baba ve bebe?e ne kadar ihtiyaçlar? varsa o kadar destek olmak hatta bazen görünmez olmak, hiçbir ?ey yapmadan sadece kenarda oturmak, bazen anneyle sar?l?p a?lamak, bazen do?umhanede bebekleriyle ilk defa bulu?an anne ve baban?n foto?raflar?n? çekmek demek.

??te böyle saatler geçer, dört gözle do?mas? beklenen bebe?imiz do?ar, annesini emer, her ?ey yolundaysa ve ?imdilik bana ihtiyaç kalmad?ysa bir sonraki görü?memiz olan lo?usa ziyaretine kadar yanlar?ndan ayr?l?r, yorgun ama mutlu bir ?ekilde evimin yolunu tutar?m.
Bu yaz? 25 Aral?k 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :