10 adımda normal doğum

Her kad?n?n içinde normal do?umu yapabilecek, bu mucizevi deneyimi ya?ayabilecek güç vard?r. Yeter ki bu duygu ve dü?ünceleri, kan?ta dayal? güncel bilgilerle harmanlayarak ya?am?na geçirebilsin. Normal do?umu kolayla?t?rmak için yapabilece?iniz çok ?ey var. Biz genelde do?uma haz?rl??? bebek odas? almak, evi boyamak, baby shower yapmak, bebek k?yafetleri almaktan ibaret gibi dü?ünüyoruz. Oysa as?l yapman?z gereken o büyük gün için kendinizi haz?rlamak. Normal do?umu kolayla?t?rmak için nefes çal??mak, kendine zaman ay?rmak…

10 ad?mda normal do?um

Gelelim 10 Ad?mda Normal Do?uma; normal do?umu kolayla?t?rmak için bu on maddeyi dikkatle okuyun!
1- Do?um doktorunuzu iyi seçin
Do?umda size destek olacak doktoru seçmek oldukça önemlidir. Bu ki?iyi seçerken normal do?uma nas?l yakla?t???n?, felsefesini ö?renmeye dikkat edin, sizinle ayn? dili konu?uyor mu, yoksa ayr? dünyalar?n insanlar? m?s?z? Kendinizi ve nas?l bir do?um hayal etti?inizi doktorunuzla payla??n. “Teyzemin k?z? da ?u doktorla do?urmu?, çok iyi bir doktormu?” ?eklinden ç?k?p, do?umda size destek olabilecek, sizin seçimlerinize sayg? duyan bir doktor seçin.
2- Do?uma haz?rl?k kurslar?na kat?l?n
Bir kere kocan?z? dinlemeyin, onlar için bu kurslar hep gereksiz zaman ve para kayb?d?r. Normal do?um için gerekti?i kadar bilgilenmeniz, ilaç d??? a?r?yla ba?etme yöntemlerini, nefes tekniklerini, do?um sürecinde sizi rahatlatacak pozisyonlar?, do?um tercihlerinizi ve en önemlisi do?umun korkulmayacak do?al bir süreç oldu?unu ö?renmeniz için e?inizi de al?n ve bir do?uma haz?rl?k kursuna kat?l?n. Her do?um illa normal ve do?al olacak diye bir kural yok, bu kurslarda epidural, suni sanc?, sezaryen gibi di?er seçenekler ile ilgili de bilgi ve cesaret edinebilirsiniz.
2- Do?umda bir destekçi ?art
Normal do?um sürecinde annelerin (ve asl?nda babalar?n da) hem bedenen, hem de ruhen kesintisiz deste?e ihtiyaçlar? vard?r. Do?uma haz?rl?k kurslar?na e?leri ile beraber kat?lm?? olan babalar bu görev ve do?um süreciyle ilgili pek çok bilgi edinerek e?lerine harika bir do?um destekçisi olabilirler. Do?um sürecine sayg?l?, anneyi fizyolojik ve duygusal olarak desteklemek üzerine profesyonel e?itim alm?? bir doula ile çal??mak da oldukça yararl?d?r.
3- Do?um tercihlerini olu?tur
Normal do?um süreci önceden planlanamaz ama hamilelik döneminde haz?rlayaca??n?z do?um tercihleri sayesinde kendinizi ve do?uma bak???n?z? doktorunuza daha kolay ifade edebilir, sa?l?kla ilerleyen do?umlarda kendiniz, do?umunuz ve bebe?iniz ile ilgili seçimlerinizi gerçekle?tirebilir ve bu süreçte do?um ekibinden sizin isteklerinizi desteklemelerini bekleyebilirsiniz. Do?uma haz?rl?k s?n?flar? sizi do?um tercihleriniz konusunda bilgilendirecek ve kendinize özel bir do?um tercihleri listesi haz?rlaman?z? kolayla?t?racakt?r.
4- Do?uma haz?rl?k için kitap okumak
?çgüdüsel Do?um (Pam England-Rob Horowitz), Hypnobirthing (Marie Mongan), Do?al Do?um Felsefesi (Gülay Rathfisch), Do?al Do?uma Do?ru- 20 Anneden Normal Do?um Hikayesi (?ebnem Susam-Sarajeva) okuyabilece?iniz harika kitaplar aras?nda…
5- ?laç d??? a?r?yla ba?etme yöntemlerini ö?renin.
Do?uma haz?rl?k kursuna gidiyor ya da bir doula ile çal???yorsan?z bu yöntemleri do?um öncesi ö?renebilirsiniz. Tabii ki kursta bir kere ö?renmekle olmuyor, do?uma kadar hergün (ya da ne kadar tekrar edebilirseniz) on dakikan?z? vererek tekrar edece?iniz bu çal??malar sayesinde do?um dalgalar?n? oldukça rahat kar??layabilirsiniz. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :