28 Haziran Doğuma Hazırlık Eğitimi

Do?urmak için neler bilmeniz gerekiyor? Do?um korteks yani dü?ünen, karar veren, verdi?i kararlar? uygulayan, sorgulayan, matematiksek beynimizin yapt??? bir süreç de?il. Yani asl?nda do?uma haz?rlanmak için ne kadar çok kitap okursan?z okuyun, bu harika bir do?um yapaca??n?z anlam?na gelmeyebilir. E?er öyle olsayd? çok zeki kad?nlar kolayca normal do?um yaparlard?.

Do?um ba?lad??? anda b?rakmak ve teslim olmak zaman? gelmi?tir. O saatten sonra korteks çal??mamal?d?r. Sava?mak, dü?ünmek, kafa yormak zaman? geçmi?, sadece ve sadece b?rakma zaman? gelmi?tir.

 

??te o güne kadar korteksinizle yapt?klar?n?z mesela “do?um tercihleri, doktor seçmek, destek aramak, hastane seçimi, do?umda yan?mda kim olsun vs. ” daha kolay bir do?um yapman?z? sa?layabilir. Bununlar? ö?renmek için de kaliteli ve do?ru bilgileri alabilece?iniz bir do?uma haz?rl?k e?itimine gitmek oldukça yarar sa?lar.

Benim e?itimimde hem korteks çal???r, hem de kendi iç sesinizi dinlemeyi ö?renmeye ba?lars?n?z. B?rakmay? ve teslim olmay? deneyimler, do?um sanc?s?yla ba?a ç?kmak için a?r?yla ba?etme yöntemleri ö?renirsiniz. Do?um tercihlerinizi haz?rlayabilmeniz için yeterli bilgileri al?rs?n?z. Tercihleriniz olursa art?k her?ey daha kolay olur. Doktorunuza kendinizi ve isteklerinizi daha kolay anlatabilir ve birbirinize ne kadar yak?n ya da uzak görü?lerde oldu?unuzu kolayca anlayabilirisiniz. Bu da doktorunuzu daha bilinçli seçmenizi kolayla?t?r?r. Do?umu kolayla?t?ran pozisyonlar?, nefesleri ve farkl? yöntemleri deneyimler, ?k?nmak için yerçekimini kullanmay? ö?renirsiniz.

Bu e?itim sadece 5 çiftin kat?l?m?yla aç?lan butik bir çal??mad?r. Böylece e?itim, her çiftle daha derinlemesine, samimi ve s?cak bir ortamda yeterli ?ekilde ilgilenerek geçer. Çiftlerin bireysel ihtiyaçlar?na göre ?ekillenir. Kimi zaman boyalar ç?kar, kimi zaman pilates topunda z?plar?z. Epidural, sezaryen ve ba?ka medikal müdahalelerle ilgili yeterli bilgi al?rken, bazen de ö?rendiklerimizi unutmamak için k?sa oyunlar oynar?z. Baba adaylar?n?n anne adaylar?na nas?l yard?mc? olacaklar?n? ö?renir ve ö?rendikçe kendine güvenen ve do?umda daha aktif rol alan e?ler olarak e?itimden ayr?l?rs?n?z. 8 saatlik çal??ma sonucu s?k?c?l?ktan uzak interaktif bir e?itim geçiririz.

28 Haziranda görü?mek üzere :)

Daha detayl? bilgi http://dogummelegi.com/doguma-hazirlik-egitimi/


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :