Acele etmeyin anneler

İşim gereği etraf?mda bolca anne aday? mevcut ve ne hikmettir ki bu annelerin büyük bir ço?unlu?u, bebeklerinin do?aca?? tarihin hamileliklerinin 38. haftas?na denk gelece?ini dü?ünüyorlar. Bana kal?rsa bu hiss-i kable’l vukudan çok, art?k hamile olma halinden daralma, bebe?ini bir an önce kuca??na almay? istemekle alakal?…
Blogumda en çok okunan yaz?lar do?umu do?al yollarla ba?latmak konulu olanlar. Herkes bu konuda bir daralma ya??yor, halbuki en ba?ta, doktor seçimi yaparken bu konu konu?ulmal? “her?ey yolundaysa, benim ve bebe?imin sa?l??? yerindeyse, do?umun kendili?inden ba?lamas? için hangi haftaya kadar beklersiniz?”

Bu cevap sizin için doyurucuysa yapman?z gereken sürece teslim olmak, b?rakmak, gev?emek ve zamana güvenmek…

Acele etmeyin anneler


?u evrende her ?eyin bir nedeni ve zaman? var. Do?al süreçlerine b?rak?ld?klar? zaman bir bebe?in 38 ve bir di?erinin 41. haftada do?malar?n?n nedenini kim aç?klayabilir? Bu do?ma olay?, kek yapmak gibi olsayd? koyard?k f?r?na, orta ?s?da 45 dakika pi?irirdik, sonra da ç?kar?r afiyetle yerdik. Lakin bu bebi?lere öyle d??ar?dan bak?nca, kek gibi pi?ip pi?medikleri pek anla??lm?yor. Evet boyuna, kilosuna bak?yoruz, tamam bu olmu? art?k do?mas? gerek diyoruz, ama o bebe?e istedi?i zaman do?mas? için izin verdi?imizde, hala bir hafta daha annesinin karn?nda kalmak isteyebiliyor. Acaba neden?
Hamileli?in son haftalar? sab?rlar?n tükendi?i, zorlu süreçler ya?ayabilirsiniz, ama unutmay?n bebe?iniz içinizde h?zla büyüyor ve do?aca?? tarihi seçecek kadar ak?ll?… Pek çok kad?n do?um uzman? anne ve bebe?in sa?l?k durumu iyiyse ve anne sab?rl?ysa, do?umun kendili?inden ba?lamas? için gebeli?in 42. haftas?na kadar bekleyebiliyor. Ve biz biliyoruz ki, do?um suni yollarla ba?lat?ld???nda sezaryen olma olas?l??? oldukça yüksek.
Sonuç olarak en önemli görev annelere dü?üyor. Hamileliklerinin son haftalar?n? sab?rla, mutlulukla geçirmeye çal??mak ve bebekleri dünyaya do?mam?? olsa da, asl?nda dünyada ve anneleriyle her an ileti?im kurmak için haz?r olduklar?n? unutmamak gerekiyor. Bu süreci do?uma haz?rlanmak, nefes çal??mak, kendini dinlemek, bebe?inizle konu?mak, onu ne kadar çok sevdi?inizi, dört gözle ona sar?lmay? bekledi?inizi, onu ne kadar istedi?inizi anlatmak için kullanabilirsiniz…
Siz do?urmak için acele ederseniz, doktorunuz da acele eder ama siz do?umunuzun kendili?inden ba?lamas?n? sab?rla bekler ve doktorunuzu s?k??t?rmazsan?z o da size elinden geldi?i kadar destek olacakt?r.
Bu yaz? 8 Ocak 2014 tarihli ht hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :