Aktif Ikınma ve doğum masası

Bildi?iniz gibi do?umun ilk a?amas? rahim a?z?n?n aç?lmas? (hani ?u cm – cm ölçülen bölüm), ikinci a?amas? bebe?inizin do?umu ve üçüncü a?amas? da plasentan?n do?umudur. Bugünkü konumuz ikinci a?ama; yani bebe?in do?um kanal?ndan geçerek annesinin kuca??na gelmesi ile ilgili. Bu süreci ?k?nma, bebe?ini dünyaya getirmek için iterek ona yard?mc? olma olarak da hat?rlayabilirsiniz.

 Uzun zamand?r do?um masas?nda do?um yapmaya mahkum edilen kad?nlar gittikçe daha medikalize olan do?um süreçleriyle kar?? kar??ya kald?. Annem benim do?umumdan bir bölümü ?öyle anlat?r; “Üzerime k?ll? kollar?yla gelen o ?i?man kad?n? hiç unutmayaca??m. Bütün gücüyle karn?ma bast?rd?. O an ölüyorum zannettim…” Böyle do?um gerçekle?irse tabiki de y?rt?k olur, vakum/kivi kullan?m? artar, birinin yukar?dan annenin karn?na bast?rmas? gerekebilir.

Aktif Doğum ve Doğum Masası

 Eskiden do?umlar? bilge ebelerin yapt?rd??? zamanlardan, teknoloji diye kad?nlar? do?um masas?na ba?lamad?klar? zamanlardan bahsediyorum; o zamanlarda do?umlar içgüdüsel olarak aktif pozisyonlarda yap?l?rm??. Kad?nlar bedenlerini dinleyerek otomatik olarak çömelerek yada ebelerinin örekesinde do?um yaparlarm??. ?imdi o öreke (do?um taburesi) yine meydana ç?kmaya ba?lad? ama üzerinde do?um yapt?ran kad?n do?um uzman? iki elin parmaklar?n? geçmeyecek kadar az.

 Zaten çok yorulmu? oluyoruz, kar??ma biz do?um masas?na yatarak do?ural?m diyorsan?z beni az?c?k dinleyin. Yap?lan ara?t?rmalar dik pozisyonlarda ?k?nman?n birden fazla faydas? oldu?unu söylüyor. Bebe?in ç?k?? yönüne uygun olarak dik durmak do?umun ikinci a?amas?n?n süresinin k?salmas?na, bebe?in a?a?? ve d??ar? ç?kmas?nda yer çekiminden fayda görmesine yard?mc? olur. Do?um masas? yerçekimine ters bir düzenektir. Kad?n?n aktif olmas? gereken do?urmak sürecinde ba??ml?, etkisiz bir hale getirir.

 


Farkl? pozisyonlarda do?um yapabilirsiniz

 

Kad?n dik olarak ?k?nd??? zaman bebe?e giden oksijen daha fazla olur ve kalp at?m?nda ritim bozukluklar? çok daha az görülür. Rahim daha kuvvetli ve etkili kas?l?r. Bebe?in pelvisten geçi?i için en do?ru pozisyonu almas?na yard?m? olur. Yap?lan bir ara?t?rmada pelvisimizin çömelerek, dizler üzerinde durarak ve dört ayak pozisyonunda röntgenlerini geçmi?ler ve görmü?ler ki; bu pozisyonlarda pelvik ç?k??? yani bebe?in içinden geçerek do?aca?? yer normal halinden daha geni? bir pozisyona geliyor. Zaten siz do?um yapan bir kad?n? destekleyerek özgür b?rak?rsan?z, do?al olarak bu pozisyonlarda do?um yapmak isteyecektir. S?rt üstü yat?ld???nda, yar?m yatm?? bile olsan?z pelvik ç?k??? do?al duru?undan daha dar bir pozisyona gelir. Her kad?n için en iyi pozisyon budur diyemeyiz ama anneler do?um s?ras?nda desteklendi?inde, do?um öncesi farkl? pozisyonlarda ?k?nabileceklerini bildiklerinde zaten her?ey kendili?inden olacakt?r. Kad?n bedenini dinleyerek kendine en uygun pozisyonu bulacakt?r. Tabi o pozisyonda do?um yapt?racak doktoru çok daha önceden bulduysa. Ço?u kad?n do?um uzman? b?rak?n do?um yapt?rmay?, aç?lma sürecinde bile rahim a?z?n? kontrol etmek için anneyi do?um masas?na al?yor.

 

Bu yaz? 11 Haziran 2014 tarihinde Ht Hayat‘ta yay?nlanm??t?r.
 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :