Anne bebek ten tene

Ten tene temas en sevdi?imiz; ister normal do?um olsun ister sezaryen, sa?l?kla do?mu? tüm bebeklerin gitmesi gereken ilk yer annelerinin ç?plak gö?südür. Çocuk doktorunun do?umdan sonraki ilk muayenesi anne gö?sünde olabilmektedir. Bunu talep etmeli, do?umdan önce hem kendi doktorunuzla, hem de hastanenin çocuk doktorlar?yla konu?mal?s?n?z. Bu çok basitmi? ve geçikse de sorun olmazm?? gibi görünen kucakla?ma hem sizin, hem de bebe?inizin sa?l??? için gereklidir.

B?raksalar bütün memeliler gibi kad?nlarda bebeklerini kucaklayacak ve içgüdüleri yard?m?yla yukar?daki goril gibi do?ru yolu bulacaklar.

Do?um süreçleri sa?l?kla ilerlemi?, sorunsuz bir ?ekilde normal do?mu?, ilk refleksleri yerinde, a?layan, solunumu düzgün bebeklerin annelerinden ayr?lmalar?na hiç gerek yok.

Ten tene temas

Geçen hafta Yenido?an Uzman? Dr. Gülnihal ?arman’?n harika bir e?itimine kat?ld?m. Bu konu orada da tekrar konu?uldu. Sa?l?kl? bebeklerin yeri do?ar do?maz annelerinin ç?plak gö?südür dendi. Araya kuma?lar girmeden, ç?plak bebek, ç?plak anne gö?süne… Ve ne kadar orada kalmal?; tabi ki istedikleri kadar, aceleye gerek yok. Her?ey bekleyebilir. Bebek hemen tart?lmasa, a??lar? hemen yap?lmasa, aceleyle giydirilmese olur. O an en önemli ?ey bamba?ka bir ortamdan, ona yabanc? farkl? bir dünyaya do?an bebe?in ortama al??mas?d?r. Üzeri örtülürse anne kuca?? en iyi ?s?t?c?d?r. Bebe?in vücut ?s?s?n? en güzel ?ekilde düzenleyecek dünyan?n en ak?ll?, en geli?mi?, en güvenli ?s?t?c?s?d?r! Bebe?in ilk kar??la?t??? annesinin güvenli kollar?, tan?d?k sesi ve aylard?r dinlemeye al???k oldu?u kalp at???n?n sesidir. Mümkünse etraftaki sert ???klar kapat?lmal?, anne ve babadan ba?ka kimse konu?mamal?, bebekle ilk bulu?malar? mümkün oldu?unca bir tören edas?nda gerçekle?melidir. Bunlar olabilir, inan?n ütopik gibi gelsede neden olmas?n, neden yap?lamas?n? Bu acele niye?

Do?um süreci ne kadar büyülü ve önemliyse, do?um sonras? bebe?e kavu?ma bunun kat be kat önemlisi olmal?d?r. Bizde bebek do?duktan sonra kabaca paketlenip yani giydirilip bebek odas?nda bekletilir; ama nedendir bilinmez. O anne saatlerdir bebe?ine kavu?maya çal??makta ama do?duktan sonra ayr?lmaktad?r… Ütopik ve saçma olan i?te tam da buras?d?r!

Siz talep etmedikçe bebekleriniz do?um sonras? %90 bebek odas?na gider. Bilin ki bunun hiç gere?i yok. Yukar?da söyledi?im gibi e?er ilk muayenesi iyiyse yani apgar 8 ve üzeri ise (bir sonraki yaz?mda apgar ne demek yazaca??m) anneden ayr?lmas?na gerek yoktur. Siz do?umhaneden ç?kana kadar gö?sünüzde kalabilir ve sizinle odan?za gelir. Bu ?ekilde i?leyen süreçlerde emzirme daha ba?ar?l? ba?lar ve ilerler. ?stedi?iniz zaman yan?n?zda giydirilir, hatta bir ebenin yada hem?irenin yard?m?yla bunu siz de yapabilirsiniz. Acele etmeyin, sadece bu ilk bulu?man?n keyfini ç?kart?n! Tabi bunlar? yapabilmek için do?um sonras? ba??n?zda v?d? v?d? konu?an, ?öyle yap, böyle yap, ü?üteceksin bebe?i diyecek kimsenin olmamas? laz?m…

Sevgiler

Doula Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :