Anne Odaklı Sezaryen

Bir kad?n do?um uzman? haftada kaç tane do?umda girer? Ve bir kad?n ömründe kaç bebek do?urur. Bu noktada her annenin ve baban?n bebeklerinin do?umlar? biriciktir ve hayatlar? boyunca unutmayacaklar? e?siz bir deneyimdir.

A?a??daki videoda bu ?ekilde dü?ünen bir do?um ekibini göreceksiniz. Doktor, ebe ve anestezi uzman? anne odakl? sezaryen ameliyan? anlatmaktalar. Burada bebe?i kendisinden al?n?p yanl?zla?t?r?lan bir anne, tek ba??na a?layan bir bebek ve ne yapt???n? bilmeyen bir baba yok. Herkes do?uma dahil. Bunun getirilerini farketmi? bir ekip harikalar yarat?yor.

 

 

Türkiyede de sezaryen ameliyatlar?n? art?k bu ?ekilde uygulayan doktorlar mevcut. Bizlerinde kad?n olarak bunu talep etme hakk?m?z var.

Videoda anneye spinal anestezi yap?l?yor. Bebe?in ba?? d??ar? ç?kt?ktan sonra perde indirilip bebe?inin vücudunun geri kalan?n?n do?mas? anneye izletiliyor. Göbek kordonu geç kesiliyor. Bebek hemen annenin ç?plak gö?süne ç?plak olarak konulup ten tene temas sa?lan?yor. Ameliyat?n tamamlanmas? bu ?ekilde bekleniyor. Anne masadan yan tarafa al?n?rken bebek baban?n kuca??nda hemen annenin yan?nda tart?ya gidiyor. Anne haz?r olunca tekrar ten tene temas sa?lan?yor ve beraberce ameliyathaneden ç?k?yorlar.

Do?um tercihlerinizi haz?rlarken sezaryen olabilece?iniz ihtimalini gözard? etmeyin. Acil bir sezaryen olman?z gerekebilir. Kendini tamamiyle normal do?uma ?artlam?? annelerin do?umlar? bir ?ekilde sezaryene döndü?ünde hiç haz?rlanmad?klar?n?n fark?na var?yorlar. Bu annelerde do?um sonras? depresyon, emzirmede zorluklar daha fazla görülebiliyor.

Ayn? ?ekilde planl? sezaryen olmak zorunda kal?rsan?z da doktorunuzla konu?up anne odakl? sezaryen di?er ad?yla anne/bebek dostu sezaryen isteyebilirsiniz.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :