Anneliğin Kutsanması

Kad?n olarak hayat?m?zda pek çok devri hiç fark?na varmadan ve hatta utana s?k?la geride b?rak?yoruz. Çocukluktan genç k?zl??a geçi?imiz ve kad?n olmam?z utan?lacak ya da saklan?lacak bir hal olabiliyor. Anne olmam?z ve menapoza geçi?ler ise ço?u zaman gümbürtüye gidiyor. Fark?na varmadan, geride kalan benle vedala?madan, geçmi?ten, biriktirdiklerinden, ço?u zaman di?er kad?nlardan güç ve cesaret kazanmadan ve hatta zaman zaman korkutularak geçip gidiyor.

Anne olma fikri, dünyaya bir bebek getirmeyi ne kadar çok istersen iste korkular ve endi?eler uyand?rabilir. ?nsan al??m??l???n içinde kendini rahat ve güvende hissederken birden tüm hayat?n hamileli?in itibariyle de?i?meye ba?l?yor. Zaman zaman korkulan bir bebe?in olaca??ndan çok kad?n olarak yeni bir boyuta geçiyor olmak… ?nsan hayat?ndaki neredeyse en köklü de?i?imlerin birini ya??yor olmak… Ezberledi?in güvenli alan?ndan d??ar? ç?kmak zorunda kalmak…

Ve bu modern zamanda ço?u kad?n de?i?mekten ve sahip olduklar?n? kaybetmekten korkuyor. O s?k? s?k? tuttu?u her neyse, anne oldu?unda b?rakmak zorunda kalaca?? ?eyler nelerse onlar? görmezden gelmek, üstünü örtmek, o yöne bakmamak, korkular? ve endi?eleriyle yüzle?memek ya?an?lacak olan gerçe?i de?i?tirmiyor.

Bir kad?n anneli?e geçerken çevresi taraf?ndan duygusal anlamda pek de desteklenmiyor. Genelde di?er kad?nlar negatif do?um hikayeleri anlat?yor, bir avazda içindekinden kurtulmas?n? arzuluyor, ?imdi uyu daha sonra uyuyamayacaks?n cümlelerinin alt metnindeki duygu bizelere fazlas?yla geçiyor. Giri? cümlesi hay?rl? olsunlarla ba?lay?p bebek bakman?n ne kadar zor oldu?undan dem vuran cümlelerle devam ediyor. Do?um konusu ise kimine göre sezaryen ol kurtul, kimine göre ise ben çat?r çat?r do?urdum, en güzel normal yaplara dönüyor.

Anne adaylar? için yap?lan organizasyonlara gelirsek, ülkemizde çok fazla bilinmese de genellikle son trimesterinde baby shower organize ediliyor. Bana göre biraz ticari, kimi zaman zoraki, kad?nlar?n biraraya gelip yedikleri, içtikleri, do?acak bebek için hediyeler getirdikleri, komik komik oyunlar oynay?p e?lendikleri bir toplant?. Anne organize etmiyor ve misafir gibi tak?l?yorsa bana uyar.

 

Bir de bizde pek bilinmeyen ama yurtd???nda yayg?n olan eski Amerikan yerlilerinin törenlerinin bat?la?m?? sürümü olan “mother blessing” var. Ben bir tanesine kat?ld?m. Bu töreni haz?rlamak için öyle fazlaca paralar harcamaya gerek yok. Bizim k?na gecesi konseptimize benziyor. Baba evinden uçup gidecek k?z için bir geçi? töreni olan ama belki duygusu unutulan k?nam?z gibi, annelik kutsamas? da annesinin k?z?yken, ba?ka bir bebe?in annesi olmaya geçi?imizi kutsamak, kad?n? güçlendirmek, onurland?rmak, anne aday?n?n korkular?n?n, sevinçlerinin ve endi?elerinin fark?ndal???n? uyand?rmak, senin yan?nda biz var?z, bak bu kadar kad?n gönülden senin yan?nday?z demek için, anne aday?n?n kalbinde bunu hissedebilmesi için harika bir tören.

Annelik kutsamas? nas?l yap?l?yor?
 

 

Tören be? bölümden olu?uyor.

?lk bölüm ba?lang?ç: Özel hissedilen bir ritüel alan? olu?turmak. Gelen misafirler yani annenin en yak?nlar? (ailesinden ve arkada?lar?ndan yan?nda olmas?n? istedi?i ki?ileri anne belirler) bu özel alana girerken negatif dü?üncelerden ar?n?r, merkezlerine gelir ve töreni yöneten seramoni sonuna kadar bozulmayacak çemberi olu?turur.

Törene gelen her kad?n s?ra kendilerine geldi?inde anne için bir niyet söyleyip elindeki ipi muna ba?lar. Bu mumu anne do?umu ba?lay?nca yakar. Di?er kad?nlar?n niyetleri ve iyi dilekleri annenin yan?ndad?r.

?kinci bölüm geçi?: Ne için toplan?ld???n? belirtmek, kat?l?mc?lar?n kendilerini tan?tmas?, k?saca anneyle yak?nl?klar?n? anlatmalar?. Annenin korkular?n? ve endi?elerini farketmesi, serbest b?rakmas? için çe?itli seramoniler yap?l?r.

Üçüncü bölüm odaklanma: Anne aday?n? ??martmak, olumlu ve güçlendirici enerjilerle onu doldurmak için süslüyoruz. Çiçeklerden taçlar takabiliriz, k?na yakabiliriz, saçlar?n? taray?p ona hep beraber masaj yapabiliriz. Anne olma yolculu?unda rehberlik edecek hediyeler sunabilir, güçlendirici hikayeler anlatabilir ve iyi dileklerimizi iletebiliriz.

Dördüncü bölüm tamamlama: Birlikte enerjiyi yükseltmek, kat?l?mc?lar?n aras?ndaki görülmeyen ba?lar? simgesel olarak yatarmak, kapan??, te?ekkür ve çemberi açmak. Benim kat?ld???m anneli?i kutsama töreninde dördüncü bölüm için çemberi bozmadan aya?a kalkm??t?k ve töreni yöneten ki?i ortam?za geçip kad?n olarak aram?zdaki görünmez ba?lardan bahsetmi? ve anne aday?n?n do?umuna kadar bile?imizden ç?kartmayaca??m?z k?rm?z? bir ipi s?rayla, birer bile?imizden dolayarak hepimizi birbirimize ba?lam??t?. Sonra tek tek ba?lar?m?z? kesti ve çember aç?ld?.

Be?inci bölüm ?ölen: Ad?ndan da anla??labilece?i gibi duygusal anlar sona ermi?tir. Art?k yemek ve kutlamak zaman?d?r.
Anla??laca?? gibi çok zor ve pahal? olmayan ama deneyimli birinin yönetmesi gereken, oldukça duygusal, güçlü, ilham verici bir tören. Anneli?e geçi? yapan kad?n?n ihtiyac? olan ilgi, pozitif enerji, birilerinin anne aday?n? gerçekten anlamas? ya da anlamaya çal??mas? ve kad?n olmaya dair unutulan güzel enerjiler…
Di?i olarak ?u hayatta defalarca dönü?üyoruz. Farkl? farkl? hallere bürünüp, yeniden aç?yoruz. Ya?ad???m?z her sürecin do?all???n? ve güzelli?ini farketmemiz dile?iyle…

 

Bu yaz?m 22 Ekim 2014 tarihli Ht Hayat ta yay?nlanm??t?r. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :