Aslan doğumda kükrer

Pam England “?çgüdüsel Do?um” adl? harika kitab?n yazar?, evde do?um ebesi, ressam (özellikle do?um sanat? konusunda benzersiz çal??malar? var) ve benim kat?ld???m doula e?itimine skype la ba?lan?p bizlere tavsiyeler verecek kadar da alçak gönüllü bir kad?n.
Micheal Odent suda do?um ve ev do?umu konusunda devrim yaratm?? hümanist bir doktor.
Bugün sizlerle Micheal Odent’in Sezaryen adl? kitab?ndan, Pam England’?n ilham veren sezaryan sonras? evde do?al do?um hikayesini payla?mak istiyorum. Umar?m sizde be?enirsiniz.

Aslan doğumda kükrer

“O?lu Luc’u, New Mexico’daki evinde dünyaya getirdikten yakla??k bir hafta sonra do?umun hayvans? gücünü anlatma ihtiyac?n? hissetmi?tir.”Aslan do?umda kükrer” adl? resmini bu ?ekilde yapm??t?r. Sezaryenla do?um yapt?ktan sonra, 1984’te Fransa’ya geldi ve Pithiviers’de beni ziyaret etti. Geçenlerde bu görü?memiz ve çocuklar?n?n do?umu üzerine k?sa bir yorum yapt?:

Ekim 1984’te Pithiviers’de geçirdi?imiz birkaç saat hayat?m? sonsuza kadar de?i?tirdi ve y?llar sonra resimdeki “aslan yavrusunu” ta??rken bana vermi? oldu?unuz basit tavsiye kusursuzdu. Size ilk travay?mla birlikte sezaryen öykümü anlatt?ktan sonra, ikinci seferde normal do?um yapmak konusunda tavsiyenizi istemi?tim. Bir an dü?ündünüz ve ?öyle dediniz, “Kendinizi banyoya kilitleyin ve hiç kimseyi içeriye almay?n, ebeyi dahi. ?yi olacaks?n?z. Tüm söyledi?iniz bundan ibaretti. O zaman ?öyle dü?ündü?ümü an?ms?yorum, “Bu kadar! Tavsiyeniz bu mu? Size travmatik do?um öykümü anlatt?m, ç?ld?rm?? gibiyim ve sizin tüm söyleyece?iniz bu mu?”

Size güvendim. Tavsiyenize uydum (Sadece kendimi banyoya kilitlemek hariç:), kendimi (resmin alt yar?s?ndaki koyu renklerle temsil edilen) Karanl?k Kad?ns?l?kla sard?m. Ebe tam ondan yapmas?n? istedi?im ?eyi yapt?: Hiçbir ?ey. Her türlü müdahaleden uzak, süreç boyunca kendi yolumu dü?ünmek yerine kendi yolumu hissettim; Yolunuzu hissetmeniz ve merkeze ula?maya kararl? olman?z gereken, kaybolmayaca??n?z bir labirente gözleri ba?l? olmak gibiydi.

Birçok kad?n gibi fazlaca e?itilmi?tim ama ilk kez travaya haz?rl?ks?zd?m. Yine de sezaryenle do?um yapmak benim için harika bir ö?retmen olmu?tu; ancak “dersi” tamamlamad???m? biliyordum.?kinci kez hamile kald???mda,kad?nlara yapmay? ö?retti?iniz ?eyi ciddiye ald?m. Lucy beynimi devreye soktum, “Karanl?k Kad?ns?l???” devreye soktum ve tüm umutlar? ve tüm kontrolü terk ettim. (Resimde içimden yükselen gerçek ya?am gücü beyaz, zikzakl? çizgiyle temsil edilmi?tir). Luc’u d??ar? iterken, s?rt?m? kamburla?t?rd?m ve “kükredim” ve sonra kükreyen bir aslan?n vah?ili?ini içimde ta??d???m? hissettim. Luc dakikalar sonra do?du. Evde normal bir biçimde do?um yapmak, “do?um dersinin” tamamlanmas?yd? ve bir daha asla ayn? olmad?m.

Pam England

Dahas?n? Micheal Odent‘in Kurald??? yay?nlar?ndan ç?kan “Sezaryen” adl? kitab?nda bulabilirsiniz.

Sevgiler
Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :