At Gözlüğü

Ben bu insano?lunu anlam?yorum. Etrafa at gözlükleriyle bakan, kendinden olmayan? tehlike kabul eden, dillerin zehir zemberek, kalpleri ta? olan bu insanlar? anlam?yorum.
Benim amac?m ald???m e?itim do?rultusunda, bütün dünyada kabul edilmi? ama ülkemizde yeni yeni duyulan dulal??? tan?tmak, anneleri do?um hakk?nda kendi bilgim dahilinde ayd?nlatmaya çal??mak. Beni a?an konularda da yabanc? yay?nlar? çevirip, herkesin copy-paste yay?nlad?klar? yaz?lara bir alternatif olu?turmak.
Do?um yapmaktan korkan kad?nlar?, az?c?kta olsa bu sürecin do?all???yla tan??t?rmak. ?çlerindeki gücü ke?fetmelerini sa?lamak seçenekleri oldu?unu hat?rlatmak.


Girdi?im do?umlarda annelere tüm kalbimle destek olurum. Ya?an?lan süreci duygusal olarak çok daha pozitif geçirebilmeleri için ki do?um yapmak telafisi olmayan bir süreç elimden gelen her ?eyi yapar?m.
Biz dulalar aileyle bir tak?m oluruz, birbirimizin en yak?n?, karde?i, ablas?, annesi. Beraber seviniriz, beraber a?lar?z, zor dakikalarda el ele tutu?uruz, göz göze bakar?z. Bazen hayalet oluruz, anne babay? yaln?z b?rak?r?z ama hep oraday?zd?r hiç gitmeyiz.
?imdiye kadar hiç olumsuz bir ele?tiriyle kar??la?mad?m, tam tersi beraber do?uma kat?ld???m?z doktorlardan bile olumlu tepkiler gördüm.
Mesle?imiz çok yeni oldu?u için bu tarz sald?r?larla kar??la?aca??m?n fark?ndayd?m ama biraz daha mant?kl? sorular ve ele?tiriler beklerdim. Ama yinede insan ayn? amaç için sava?t???n? zannetti?i ki?ilerden çirkin tepkiler al?nca üzülüyor, içi böyle bir tuhaf oluyor…
Evet buras? Türkiye ve buradaki kad?nlar?nda do?umda bilgili, s?cak, samimi bir destek alma haklar? var. Bu deste?i ister ebeden, ister duladan, isterlerse anne, e?, arkada? ya da karde?lerinden al?rlar.

Beyinlere mant?k, kalplere sevgi, dillere güzel sözlerin yerle?mesi dile?iyle.


Sevgiler
Doula Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :