Atarlı doula ve doğumda yeme içme üzerine

Bu ay üç ve Mart ay?nda iki do?uma destek olaca??m. Bu annelerin ikisi hariç di?erleri do?um süreçlerinde su içemeyecek ve bir ?eyler at??t?ramayacak. Ayn? hastanenin içinde do?um yapan kad?nlar?n baz?lar? yeme, içme özgürlü?üne sahipken, baz?lar? do?um süreçlerini aç ve susuz geçirmek zorunda b?rak?l?yor. Nedeni ise; gebe e?er genel anestezi ile sezaryen olmak zorunda kal?rlarsa midesindekiler aspire olabilir ve ci?erine kaçabilir. Peki biri bana ?unun mant???n? anlats?n; ayn? hastane, ayn? anestezistler, ayn? anestezi maddeleri, risksiz guruba dahil gebeler ve ikiye ayr?lm?? doktorlar. ?ki gurup da anne ve bebe?in sa?l???n? dü?ünüyor ve do?umun daha kolay olmas?n? istiyorsa neden bu noktada ayr?l?yorlar?

Do?um süreci aktif olarak ba?lam?? bir kad?n zaten oturup bir iskender yemek istemiyor ama aç olan bir kad?n?n do?umunun ba?lamayaca??n?, bazen ilerlemeyece?ini, uzun süren do?umlarda kad?n?n açl?k ve susuzluktan enerjisinin dü?üp bebe?ini itecek gücü bulamad???n? ve böylece do?umda müdahalelerin (suni sanc?, vakum, kristaller gibi) artt???n? biliyoruz.

Do?umhanede bebe?ini itmek için bekleyen annenin adrenalin oran? yükselmi? ve durmadan a?z? kurumaktad?r. O esnada bir yudum su vermeyi ak?l eden birilerinin olmas? annenin i?ini ne kadar kolayla?t?r?r ?imdi tekrar dü?ünün…

Yeme ve içmeyi engelleyen doktorlar do?um sürecinde serum takarak annenin yiyecek ve içecek ihtiyac?n? kar??lamaya çal???rlar ama son y?llarda yap?lan çal??malar bunun da pek güvenli bir yol olmad???n? gösterdi. Do?um sürecinde serum vermek uzun saatler aç kal?p güçsüz dü?en kad?n?n s?v? ihtiyac?n? kar??layabilir ama kad?nlar?n açl?ktan dolay? güçsüzle?mesinin önüne geçemez.

Yüksek oranlarda verilen damar yolu s?v?lar?n?n yenido?an bebeklerde kan ?ekerinin ve kandaki sodyum oran?n?n dü?mesine ba?l? solunum s?k?nt?lar? ve nöbete sebep olabilece?ini gösterdi. Yani aç kalman?z ve enerji için serum alman?zda o kadar masum de?il… Bunun yerine do?um sürecinde annenin su içmesine izin verilse hem s?v? kayb? önlenir, anne do?umda daha güçlü olur ve damar yolundan verilen s?v?n?n yaratabilece?i komplikasyonlar engellenir.

Yabanc? ülkelerde bu konuda pek çok ara?t?rma yap?ld?. Yak?n zamanda Hollanda’daki kad?n do?um hekimlerinin ve ebelerin yüzde 80 – 85’i, do?umda yiyip içme karar?n? kad?nlara b?rakm??lar ve bunun kad?nlar ya da bebekler üzerinde bir etkisinin olmad???n? görmü?lerdir.

Üç saat süren bir do?umda aç olmak sorun yaratmayabilir ama ya do?um yirmi saat sürerse? Bu sürecin son be? saatinin aktif olarak sanc?l? oldu?unu hayal edin. Tam onbe? saattir aç ve susuz bir kad?n?n bu ?artlarda müdahalesiz bir do?um yapmas? neredeyse imkans?z…

Anneanne usülü “yemezsen ölümü gör” k?vam?ndan asla söz etmiyorum. Do?um yapan kad?n özgür olmal?d?r. Belki de hayat?ndaki en özgür saatleri ya?amal?d?r. ?çinden geliyorsa yesin, gelmiyorsa yemesin, su içmeyi hat?rlatal?m ama saat ba?? tuvaleti hat?rlatmay? unutmadan.

Not: Do?umda yeme-içme ile ilgili yap?lan bilimsel ara?t?rmalar? incelemek isterseniz, a?a??daki kaynaklara göz atman?z? öneririm:

PubMed Health – “Eating and drinking in labour”

Cochrane Library – “Restricting oral fluid and food intake during labour”

ACOG – “Oral Intake During Labor”

WHO – “Care in Normal Birth: A Practical Guide”

The American Journal of Maternal/Child Nursing – “Oral Intake During Labor: A Review of the Evidence”

PMC – “Eating In Labor”

Bu yaz?m 11.02.2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :