Bebeğiniz dönmediyse moxa terapiyi deneyin

Normal doğumun rahat bir şekilde gerçekleşmesi için bebeğin başına a?a??ya dönmesi ve yüzünün annesinin omurgas?na bakmas? gerekir. Gebeli?in son haftalar?nda annelerin ya?ad?klar? gerginliklerden biride, bebe?im hala dönmedi, bu gidi?le normal do?um yapamayaca??md?r.
Bebeklerin do?um için optimum pozisyona girmelerini desteklemek için denenebilecek pek çok do?al yöntem vard?r ve bunlardan bir tanesi de moxa terapidir.

Ben moxa terapiyi doula e?itimim s?ras?nda ö?rendim. Malesef ülkemizde uygulamas? pek yayg?n de?il ama yurtd???nda çal??m??, e?itim alm??, normal do?um konusunda deneyimli, ara?t?rmac? baz? doktorlar?n annelere sezaryen önermeden önce, bu ve bu tarz do?al yöntemleri önerdiklerini duydukça mutlu oluyorum…

Gelelim nedir bu moxa (Moksa). Ad? pek haval? ama uygulan??? oldukça basit olan bu yöntemi çinli akapunktur uzmanlar? yakla??k üç bin y?l önce kullanmaya ba?lam??lar ve yap?lan birçok bilimsel ara?t?rma bat?da uygulaman?n güvenilirli?ini ve tan?nmas?n? artt?rm??.
Moxa asl?nda tütsü gibi bir?ey, görünü? itibariyle puroya benziyor. Dumanl? ve dumans?z olarak iki çe?idi var. Ana birle?eni pelin otu olan Moxa, çin t?bb?n?n tedavi yöntemlerinden biri. Basit olarak uygulama yap?lacak akapunktur noktalar?na moxa yakla?t?r?l?r ve yay?lan ?s? sayesinde ki?inin vücudundaki qi’ yi ( kan ve ya?am enerjisi) uyararak ve güçlendirerek tedaviyi amaçlar. Yani sadece makat bebeklerin do?um için en iyi pozisyona girmelerini sa?lamak için de?il, farkl? pek çok rahats?zl?k içinde akapunktur uzmanlar? taraf?ndan uygulan?r.
Moxa çubu?u nas?l kullan?l?r?
Öncelikle bir mum ya da çakmakla moxan?n ucunu yak?n. Yanan ucu aya??n?z?n en küçük parma??n?n t?rnak d???na (akapunktur nok. Bladder 67) yakla??k bir cm kadar yakla?t?r?p be? dakika bekleyin. Be? dakikan?n sonunda di?er aya??n?z?n küçük parma??n?n t?rnak d???na geçin ve oradada be? dakika tutun. Sonra bir tur daha moxa uygulamas? yap?n ve toplamda yirmi dakikay? bulun. Bebe?inizin dönmesi için günde iki defa, toplam yirmi dakika uygulay?n. Daha rahat etmeniz için e?inizden yada bir yak?n?zdan siz oturur yada rahat bir ?ekilde uzan?rken moxa uygulamas? isteyebilirsiniz.
Uygulamay? bir hafta yapt?ktan sonra muhakkak bebe?inizin dönüp dönmedi?ini doktorunuza kontrol ettirin. E?er dönmediyse moxaya dört, be? gün ara verin ve tekrar bir hafta uygulay?n. Bu ?ekilde devam edin ve bebe?iniz döndü?ünde moxa uygulamad?n? kesin.
Bebe?iniz dönmediyse moxa terapiyi deneyin
Bebe?iniz dönmediyse moxa terapiyi deneyin
Nas?l oluyor da Moxa bebe?inizin dönmesini sa?l?yor?
T?rna??n?z?n yan?na moxay? yakla?t?rd???n?z akapunktur noktas? bladder 67 yada Zhi Yin, pelvisinizde (Le?en kemi?i) s?cak enerji Yang olu?turmaya ba?l?yor. Bu ?s?nma bebe?imizin hareketlenmesini ve dönmesini sa?lar. Bat? t?bb?na göre moxa terapi, rahindeki kan dola??m?n? artt?r?r, böbrek üstü bezi ve baz? hormonlar? uyar?r ve böylece rahim kas dokusunu olumlu yönde etkiler. Spontan dönü? için bebe?i aktifle?tirir.
Moxa uygulamadan dikkat etmeniz gerekenler:
Öncelikle doktorunuza ve bir akapunktur uzman?na dan??arak uygulamaya ba?lay?n.
Moxa kesinlikle ac? vermez, yan etkisi yoktur sadece yo?un bir ?s? yayar.
Moxa yanarken yo?un bir koku ve dumanl?ysa tütsü gibi duman b?rak?r, solunum yolu problemleri olan anneler mutlaka dumans?z olan?n? doktorlar?na dan??arak uygulamal?lar.
Dumanl? moxa kullan?yorsan?z bulundu?unuz odan?n camlar?n? açarak uygulama yap?n, duman alt? kalmay?n.
Moxa terapi s?ras?nda bebe?iniz hareket etmeye, tekme atmaya ba?layabilir, korkmay?n bu normal…
Moxa çubu?unu yanar haldeyken cildinize de?dirmeyin, yanars?n?z!
Moxa uygulamas? s?ras?nda yan?n?zda bir küllük olsun, yand?kça sigara gibi kül b?rak?r arada sigara silker gibi temizlemeniz gerekir. Söndürece?iniz zaman kesinlikle suya tutmay?n, yine sigara söndürür gibi moxan?z? söndürün.
Moxan?n güvenirli?i:
Moxa terapi bebe?iniz ve sizin için son derece güvenli bir uygulamad?r. Sadece bebe?in kendi kendine dönmesi için hareketlenmesini sa?lar.
Anne için konforlu, basit ve ucuzdur. Evde rahatl?kla uygulanabilir. Malesef Türkiye’ de sat?n alabilece?iniz bir yer yok (yada ben bilmiyorum) yurtd???ndan oldukça ucuza sat?n alabilirsiniz. Ben Almanya’dan alm??t?m…
Bilinen bir yan etkisi yoktur. 33-36 haftalar aras?nda uyguland???nda bebe?in kendili?inden dönme oran?n? % 75 oran?nda artt?r?r.
                                          ********
Sezaryen karar? almadan önce moxa ve di?er do?al yöntemleri denemenizi, bu yöntemler hakk?nda doktorunuzdan yada ebenizden bilgi alman?z? tavsiye ederim. Asl?nda hepsinden önemlisi rahat olun, bebekler istedikleri zaman dönerler, sadece aceleci davranmay?n ve onlara biraz zaman verin…
Makat bebekleri döndüren moxa terapi adl? yaz?m, 23 temmuz
2012 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


1 Yorum

Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :