Bebeğinizi emzirmek içim 20 neden

1- Anne sütünde henüz ke?fedilmemi? veya adland?r?lmam?? olanlar da dahil, bebe?inizin bedeninin ihtiyaç duydu?u tüm vitaminler, mineraller ve di?er besin elementleri bulunur.
2- Anne sütü bebeklerin büyümek ve geli?mek için ihtiyaç duyduklar? her ?eye cevap verebilmek için ö?ün, gün ve y?l süresince de?i?ir.
3- Annelerin sütlerindeki canl? hücreler, bebeklerinin hala olgunla?makta olan sistemlerindeki zararl? bakterilerin ve virüslerin büyümesini önler.
4- Anne sütünün bir damlas? bile içerdi?i interferon ve interlökinler sayesinde, ( bunlar anne sütünün içinde bulunan antienfektiflerdir) göz enfeksiyonlar?n? tedavi edip, cilt sorunlar?n? geçirebilir.

 


5- Anne sütü bebe?inizi kulak enfeksiyonlar?ndan, ba??rsak bozulmalar?ndan ve solunum sorunlar?ndan korur.
6- Anne sütü alan bebeklerde di? sorunlar? ve allerjilere daha az rastlan?r.
7- Görme, sinirler ve ba??rsaklar anne sütüyle tam olarak geli?ir.
8- Anne sütü alan bebeklerde SIDS (ani bebek ölümü sendromu yada be?ik ölümü ) ve di?er pek çok nedenden kaynaklanan bebek ölümü riski çok daha azd?r.
9- Bebekler anne sütü al?yorlarsa bedenlerinin a??lara verdi?i cevap daha etkilidir.
10- Anne sütüyle beslenen bebek,mamayla beslenen bebe?e göre çok farkl? geli?im gösterir, farkl? bir metabolizmas? vard?r, ilk y?l boyunca farkl? bir ?ekilde kilo al?r.
11- Anne sütü ile beslenen bebekler büyüdüklerinde, Crohn hastal???, ülseratif kolit, tip 1 diyabet,kalp hastal??? ve baz? kanserlere yakalanma riskleri daha azd?r.
12- Strese daha olumlu tepki verirler ve hayatlar? boyunca kan bas?nçlar? daha dü?ük olur.
13- Daha ileriki y?llarda obezite, tip 2 diyabet, kalp hastal?klar? ve osteoporoz ( kemik erimesi ) riskleri daha dü?üktür.
14- Anne sütü emerek beslenip büyüyen çocuklar?n, hiç emmemi? yada az süt emmi? çocuklara göre daha zeki olduklar?n? gösteren IQ çal??malar? vard?r.
15- Anne sütü alan bebeklerin ba????kl?k sistemleri oldukça kuvvetlidir.


16- ?lk süt denen kolostrum içerdi?i muhte?em bile?enler sayesinde yeni do?an?n o hassas ve savunmas?z ba??rsaklar?na fazladan koruma sa?lar.Ayn? zamnda kolostrum, yeni do?an bebeklerin ilk kakas? olan mekonyumun vücuttan at?lmas?na yard?mc? olur.
17- Meme emen bebe?in yüz ve çene kemikleri daha iyi geli?ir. Emzik ve biberon kullanan bebeklerde olan çene darl???, burundan solunumu k?s?tlama olas?l??? çok daha fazla olan yüksek damak yap?s?, anne sütüyle beslenen bebeklerde oldukça azd?r.
18- Emzik kullanan bebeklerde görülen konu?ma zorluklar?, konu?ma terapisi ihtiyac?, anne memesinden beslenen bebeklerde oldukça az görülür.
19- Bir y?ldan az emzirilmi? çocuklarda ortodonti ihtiyac? olas?l??? oldukça yüksek, horlama ve ilgili solunum sorunlar? da s?kça görülür.
20- Sütünüz bebe?inizin sa?l?k ve sevgi merkezidir. Bebe?inizle zaman geçirmek, onun gözlerine, yüzüne bakmak için harika bir f?rsatt?r. Emzirdikçe onunla aran?zdaki asla kopmayacak ba?lar derinle?ir, tüm sevginiz, anne s?cakl???n?z sütünüzden bebe?inize geçer.


Sevgiler
Özge
Bu yaz?m?n fikir kayna?? olan Ece ve Demir’e sevgilerimle :)))
Kaynak:Emzirme Sanat? LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :