Beynini Kullan

Hayat?n her alan?nda, s?navlarda, yemek yaparken, hasta oldu?umuzda, bilmedi?imiz bir adresi ararken yeterli ve do?ru bilgiye sahip olmam?z, ya?ad???m?z olay hakk?nda bilinçli kararlar vermemizi kolayla?t?r?r. Kaybolmu?sak ve gidece?imizi adresi bilmiyorsak ve daha önce oraya hiç gitmediysek, yol tarifi almad?ysak, telefonumuzun ?arj? da bittiyse, arabada navigasyon yoksa, ev sahibi yer bildirimi atmad?ysa, etrafta güvenip sorabilece?imiz kimsecikler de yoksa gidece?imiz yeri bulmam?z oldukça zor olabilir. Zaten bilmedi?in bir yola ç?kaca??n belliyse adres hakk?nda daha önceden bilgilenmek en do?rusudur.

Geçti?imiz haftalarda bir anneyle tan??t?m. Konu konuyu açt? ve tabii muhabbete dahil olan bensem en sonunda konu do?umlara ula?t?. Bir kad?n e?er ya?am?? oldu?u do?um deneyiminden memnun de?ilse, hala akl?ndaki soru i?aretleriyle o do?umun bir yerine as?l? kalm??sa konu döner dola??r o do?uma gelir.

Kad?n onaylanmak ister, ?imdiki akl?m olsayd? böyle yapmazd?m der durur… O gün de aynen böyle oldu. Hikayemiz klasik; çift normal do?um için maaile hastaneye gelir, tabii ki önceden bir haz?rl?k, çal??ma vs. yap?lmam??, do?um hakk?nda kulaktan dolma hikayelerin d???nda hiçbir?ey ö?renilmemi?, okunmam??, sorulmam??, anne bebe?i doktorun do?urtaca??n? sanm??… Hastane odas? kalabal?k, destek olmaya gelen herkeste bir panik. Sonuç; bir ?ekilde sezaryene dönen do?um ama nedenini kimse bilmiyor. Doktor seni art?k sezaryene al?yoruz dedi?inde anne dahil kimse bir durup neden diye sormam??, belki de sormu? ama anneye bu tam olarak aç?klanmam?? ya da hat?ralara böyle kaz?nm??… Bebek iyi mi, sezaryene neden gerek duyuluyor, her?ey yolunda m?, bir sorun mu varlar?n cevab? tatmin edici gelmemi? anneye…

Sezaryen karar? verildikten sonra, daha do?rusu doktor bu karar? verdikten sonra i?lemler jet h?z?yla geli?mi?. Bebek do?mu?, herkes mutlu olmu?. Anne de çok mutlu olmu? ama aradan aylar geçmesine ra?men içindeki soru i?aretleri azalmam??. Do?um sonras? kalabal?ktan ya da bir nedenden akl?na tak?lanlar? rahatça soramayan anne bir gün “NEDEN?” diye soruverdi?inde, asl?nda acilen sezaryen olmas?n? gerektirecek bir durum olmad???n? ö?renince daha da üzülmü?. Kendi bedeni ve bebe?i hakk?nda verece?i en önemli karara bir ?ekilde dahil olamam?? ya da o anki bilinciyle ne diyece?ini, ne yapaca??n? bilememi?. Kimse bu karar?n neden verildi?ini anneye aç?klamam??. Az?c?k odadakilerin bask?s?, az?c?k beklemekten s?k?lm??, do?uma hiç haz?rlanmam??, bedeni ve bebe?i hakk?nda verilen kararlara aktif ve bilinçli bir ?ekilde kat?lamayan anne, baba. ??te bu hikayede durum böyle… Belki de tam olarak bu ?ekilde ya?anmad? ama annede b?rakt??? duygu tam da bu…

Böyle durumlarda ya da sa?l?k personelinin do?um sürecinde size önerdi?i herhangi bir dönü?te verilen kararlara nas?l kat?labilirsiniz ki… Size suni sanc? teklif edilse, lavman yap?laca?? söylense, su içmenize izin verilmese ne diyebilirsiniz? Bunlar sorgulanabilir mi?

Do?ru sorular? nas?l sorabilirsiniz?

Çok basit; az?c?k beyninizi kullanarak. Size hayatta verece?iniz her karar için “BRAIN” metodunu öneriyorum. ?ster do?um yap?n, ister ba?ka bir?ey ama bilinçli kararlar vermek ve size teklif edilen her ne ise ona içiniz rahat ortak olabilmek için beyninizi kullan?n.

B- Benefits= Yararlar=Bu prosedür ya da uygulaman?n bana ve bebe?ime yarar? nedir?
R- Risk= Risk/Zarar= Bu prosedürün, uygulaman?n bana, bebe?ime ya da do?um sürecine bir
zarar?, riski var m??
A- Alternatives= Alternatifler= Ba?ka alternatif bir yöntem var m??
I- Intuition= Sezgi/?çgüdü= ?çgüdülerin ne diyor? Sezgilerin konu hakk?nda neler söylüyor?
N- Nothing= Hiçbir?ey= ?u anda hiçbir ?ey yapmasak ne olur? Acil karar vermesek, beklemeye zaman var m??

Bu sorular? sormak sa?l?k personelinin i?ine kar??mak demek de?ildir. Tam tersine bedeniniz ile ilgili verilen her karara bilinçli olarak ortak olmakt?r. Sa?l?k personelinin omuzlar?ndaki yükü hafifletmek, do?ru karar verildi?ini bilmektir. Sürece gönül rahatl??? ve teslimiyetle devam etmektir. Al?nan karar sezaryene de götürse, bunun size ve bebe?inize kazand?raca?? yarar? ve riski bilmek hakk?n?z, bu karara ortak olmak ve anlamak için sorman?z gereken sorular da görevinizdir.

Bahsetti?im kimsenin bilgisini sorgulamak, do?um sürecine ya da doktora teslim olmamak demek de?ildir. Sadece anne ve baba adaylar? olarak do?umunuza, bedeninize ve bebe?iniz hakk?nda verilen kararlara dahil olabilmek, süreç içerisinde akl?n?za tak?lanlar hakk?nda bilinçli sorular sorabilmek, ister normal, ister sezaryen olsun çok daha pozitif bir do?um deneyimine sahip olarak hayat?n?za devam etmenizi sa?layacakt?r.Hayat?n her alan?nda, s?navlarda, yemek yaparken, hasta oldu?umuzda, bilmedi?imiz bir adresi ararken yeterli ve do?ru bilgiye sahip olmam?z, ya?ad???m?z olay hakk?nda bilinçli kararlar vermemizi kolayla?t?r?r. Kaybolmu?sak ve gidece?imizi adresi bilmiyorsak ve daha önce oraya hiç gitmediysek, yol tarifi almad?ysak, telefonumuzun ?arj? da bittiyse, arabada navigasyon yoksa, ev sahibi yer bildirimi atmad?ysa, etrafta güvenip sorabilece?imiz kimsecikler de yoksa gidece?imiz yeri bulmam?z oldukça zor olabilir. Zaten bilmedi?in bir yola ç?kaca??n belliyse adres hakk?nda daha önceden bilgilenmek en do?rusudur.

Bu yaz?m 8 Nisan 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :