Çatı darlığı

Çat? muayenesi gebeli?in 37. haftas?ndan sonra yap?lan, bebe?in kilosu ile geçece?i yolun yani kemik yap?n?n uyumunun kontrol edildi?i vajinal muayeneye verilen isimdir. Jinekolojik muayene masas?nda, doktorun ya da ebenin iki parma??n? vajinadan sokarak pelvis kemiklerini kontrol etmesi ?eklinde yap?l?r. Oldukça k?sa süren bu kontrol ço?u hamile kad?n?n muayene öncesi gerilmesine neden olur.

Bu heyecan ve gerginli?in en büyük nedeninin “Çat?n dar, do?uramazs?n” denmesi oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü çat? darl??? “ülkemizde” sezaryene götüren önemli nedenlerden biri… Yabanc? ülkelerde çat? darl??? sebebiyle sezaryen olma oranlar? çok azken bizde oldukça yüksektir.

Çat? darl??? neden olur?

Çocuklu?unda ra?itizm hastal??? geçirmi? ya da kaza sebebiyle olu?mu? anatomik bozuklu?u olan kad?nlarda çat? darl??? görülebilir. Bunun d???nda kalan grubun bebekleri 4500 kg ve üzerinde ise çat? muayenesinin önemi artar.

Acaba çat? darl??? yüzünden sezaryen olmu? kad?nlar?n yüzde kaç?nda anatomik bozukluk vard?? Kaç? muayene sonras? korkudan sezaryen karar? verdi ya da çat?s?n?n dar oldu?una inand?r?ld??

Muayene ac?l? de?il!

Ço?u kad?n için jinekolojik masa ba?l? ba??na sinir bozucu gelebiliyor. Üzerine acaba çat?m dar m?, normal do?um yapabilecek miyim, çok ac?l? olacak m? gibi sorularla dolan kafa ve gerilen kaslar; bir de h?zl?, kaba, kad?n? rahatlatmayan, surats?z, aceleci iki parma?a rastlarsa muayene pek ho? geçmeyebiliyor.

Kimi kad?nlar hiçbir ?ey hissetmedi?ini söylerken, baz?lar? da zor oldu?undan bahsediyor. Hatta çat? muayenesi sonras?nda “Buna dayanamazsan nas?l do?uracaks?n, oradan daha bebek ç?kacak, vakum kullanmak zorunda kal?r?m, bebek zarar görebilir, sen de çok kötü y?rt?l?rs?n, travmatik bir normal do?um olaca??na sezaryen ol” gibi sözlerle anneyi daha da korkutan, moralini bozan, normal do?umda cayd?ran, sezaryen karar? almas?n?n yolunu açan durumlar da s?kça ya?anabiliyor.

Oysa do?um s?ras?nda pek çok etmen bir araya gelerek bebe?in dünyaya geli?ini kolayla?t?rabiliyor. Rahim kas?lmalar?n?n gücü, bebe?in büyüklü?ü, pozisyonu ve geçece?i yolun uyumu net olarak do?um s?ras?nda görülüyor. Do?um öncesi yap?lan çat? muayenesi bizlere yakla??k sonuçlar verirken her ?ey do?um s?ras?nda netle?ir.

Bebekler tahmin edildikleri kilolardan daha az do?abilirler, anne do?um masas? yerine yerçekimini kullanarak dik ?ekilde ?k?nabilir. Do?um s?ras?nda pelvis kemikleri tahminlerden daha çok aç?labilir. Pek çok etmen do?umun gidi?at? s?ras?nda bebe?in dünyaya geli?ini rahatlatabilir. Gerçekten net bir ?ekilde pelvis kemiklerinde anatomik bir darl?k söz konusu de?ilse, bebek 7 kg de?ilse, anne normal do?urmak istiyorsa ve olu?abilecek risklerden haberdarsa normal do?umu denemek her kad?n?n hakk?d?r.

Bu yaz?m 22 temmuz 2015 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :