Cümbür cemaat doğum

Stres bula??c?d?r. Kalabal?k bir ortamda bir ki?inin gerginli?i di?er ki?ileri de etkiler. Huzursuz, korkmu? ve stresli bir insan?n yan?nda huzur dolu ve sakin kalkmak bazen zorlay?c? olabilir, özellikle do?uruyorsan?z…

Do?uma cümbür cemaat gitmek, do?uran anneye gerçekten destek olmaktan çok biraz da ya?anan o mutluluk an?na tan?k olmaktan kaynaklan?r. Anneye yak?n olan herkes yeni do?an bebe?i bir an önce görmek, ya?anan bu mutlulu?u an?nda payla?mak ister.

Biraz da bizim geleneklerimizde mi var acaba… Bir do?um, bir ölüm derler ya. Yan?nda olmak, payla?mak için varl???n? saniyelik bile olsa olay?n merkezindeki ki?iye hissettirmek, kap? aral???ndan dahi olsa bir görünmek… Ölüm gibi durumlarda kalabal???n iyi hissettirdi?ine kat?l?yorum ama do?um süreci ve hemen sonras? ayn? kalabal???n mutlulu?u payla?mak için annenin yan?nda durmaya çal??malar?ndansa, hiç olmamalar?n?n daha yard?mc? oldu?u kan?s?nday?m.

Do?um çok mahrem bir süreç. Anne aday? do?umun bir sürecinden sonra de?i?ken duygu durumlar?, mide bulant?s?, kusma, a?lama, ses ç?kartma vs. gibi herkesin önünde rahatl?kla yapamayaca?? do?al dürtüler sergileyebilir. Muhtemelen aktif do?um sürecinde iç çama??r?n? da ç?kartacak ve bu durum hiç de umurunda olmayacakt?r. Zaten küçücük oda, en ufak ses bile do?um sürecinin sükunetine dokunurken, odada bazen öksürmek bile fazla gelirken anne aday? kay?nvalidesinin ya da annesinin veya deste?e gelen herhangi birinin ac?l? ve ö?retici do?um hikayesini dinlemek istemeyecektir. Kimsenin ona ac?mas?na ihtiyaç duymayacakt?r ki genelde herkes do?uran ki?iye ac?r ve hemen bu durumdan kurtulmas?n? diler. Asl?nda d??ar?dan bak?nca zor gibi görünen anlarda anne aday?n?n ya?ad??? durum her ne ise, destekçiler kendi bedenlerinde bu durumun yaratt??? hisleri iyile?tirecek, rahatlatacak sözcükler, bak??lar ve hemen bu durumdan kurtulmas? için alternatif yöntemler önerip anne aday?na yard?mc? olmaya çal???rlar. Oysa destekçiler fark?nda olmadan gerçekte kendilerine yard?m etmek istemektedirler…

Destekçi: “Çok mu ac?yor can?m, neden ba??r?yorsun, bence art?k epidural almal?s?n, ne gerek var bunu çekmeye, al kurtul”

Destekçinin farketmedi?i duygular?: “Duydu?um bu sesler beni çok rahats?z ediyor. Onun ac? çekti?ini dü?ünüyorum. Bu seslerden ve görüntüden çok rahats?z?m. Bence bu durum do?ru de?il. Hastanedeyiz, yata?a yatmal?. Hastanedeyiz birileri ona yard?m etmeli. Neden bu kadar ses ç?kart?yor. Her?ey yolunda gitmiyor galiba. Yard?m etmeliyim. ?yi hissetmiyorum. Heyecanlan?yorum. Elimden bir?ey gelmiyor. Bu durumun bir an önce bitmesini diliyorum.”

Do?um gibi aktif ve yo?un bir süreçte, bir durup ben ne hissediyorum, hislerimi ve yarg?lar?m? anne aday?n?n do?umuna bula?t?r?yor muyum diye kendini farkedecek kimseler oldukça az. Bu fark?ndal?k bir destekçinin olmazsa olmaz?d?r. Kendi duygu, dü?ünce ve yarg?lar?n?, sahip oldu?u inanç ve kurallar?n? do?um yapan kad?n?n hikayesine bula?t?rmamak oldukça önemlidir. Bunu yapabilece?ine inand???n?z ki?ileri do?umunuza destekçi olarak kabul edin. Etraf?m?zda böyle biri yoksa profesyonel bir douladan destek al?n. Kimsenin ne dedi?ini takmay?n. Bu bebe?i bir defa do?uracaks?n?z ve herkesin ne dedi?ini ve ne dü?ünece?ini bo?verip nas?l bir do?um istedi?inize ve size kimlerin gerçekten destek olaca??na karar verin.

Do?um odas?nda ne kadar az ki?i olursa o kadar iyidir. Anne aday?, e?i ve bir, bilemedin iki destekçi idealdir. Cümbür cemaat do?uma gitmeyin. Do?um odalar?n? alt?n günü k?vam?na getirmeyin!

Bu yaz?m 1 Nisan 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :