Daha yolun başındayız...

Geçen hafta 8 Saniye filmini izledim. Ana karakter Esra’n?n kad?n olarak gücü ve kendini anlatma çabas?, belki de anlatmaya bile ihtiyaç hissetmeden tam da oldu?u gibi bir hayat ya?ama mücadelesi, son günlerde tüm dünyada s?kça ?ahit oldu?umuz di?i kimli?in, di?i gücün a?a??lanmas? ve yok say?lmas?n?n iyiden iyiye artt??? bu günlerde beni oldukça etkiledi. Filme gitmemin bir nedeni de doula e?itimimiz kapsam?nda okudu?umuz Don Miguel Ruiz’in “Dört Antla?ma” kitab?n?n konuya dahil olmas?yd?.

Bu ülkede kad?n olmak oldukça zor. Hayat?n farkl? farkl? anlar?nda bunun zorlu?unu ya?ayan kimi zaman a?a??lanan, kimi zaman tacize u?rayan, bazen hor görülen güçlü kad?nlar ülkesi buras?…

Geçti?imiz hafta ne olursa olsun sa?lam durmak, Esra karakteri gibi inand???n yolda yürümek için yol arkada?lar?n?n yan?nda olmas?n?n ne kadar de?erli oldu?unu en derinden hissettim. Doula olmak ve bu yolda yürürken her hafta deneyimlerini, ?ahsi duygu ve dü?üncelerimi yazarak payla?mak, at?lacak olan oklar?n hedefi haline gelmeyi biraz daha kolayla?t?r?yor. Zaten yeni yeni tan?nmaya ve kabul görmeye ba?layan doulal?k mesle?ini devaml? devaml? anlatmak zorunda olma hissi ile dolup ta?arken baz? insanlar taraf?ndan inatla yanl?? anla??lmak beni biraz üzüyor.

Zaten okudu?unu anlamak biraz da sözcüklere nas?l bakt???nla, konu hakk?ndaki birikiminle, verdi?in yan?tlar o anki senle, konu?ulan konunun geçmi?te ve o anda üzerinde b?rakt??? duygusal izlerle ve etraf?ndaki ki?ilerin sana verdi?i gazla ilgili de?il mi? Bütün bunlar?n aynas?nda dü?ününce, geçti?imiz hafta kapal? gruplar içinde hakk?mda yap?lan yaz??malar?n dozunun terbiye s?n?rlar? içinde kal?p, y?llarca biriktirilen akademik kariyere, al?nan diplomalara yara??r nitelikte olmas?n? ne kadar arzulard?m bilemezsiniz… En az?ndan mesleklerinden dolay? sayg? duydu?um insanlar?n bunca kabala?t???n? ve cevap bile veremedi?im bir ortamda hakk?mda yapt?klar? çirkin söylemleri görmek biraz garip hissettirdi. Ama ayn? zamanda do?ru yolda yürüdü?ümü, beni seven dostlar?m?n ne kadar da çok oldu?unu bir kez daha hat?rlatt?.

Kap?lar kapal? olsa bile; dostlar gözümüz, kula??m?z olur…

Yaz?m?n ba??nda 8 saniye filmindeki ba? karakter Esra’n?n kad?n olarak diledi?i gibi ya?ayabilece?i bir dünya yaratt???ndan bahsettim. Ben ve di?er do?um aktivisti arkada?lar?m da “Esra” gibi durarak kad?nlar?n do?umlar?n? güzelle?tirmek için çal??maya devam edece?iz. Kimi zaman yanl?? anla??lsak da, anla??lmak istenmesek de, hakarete u?rasak da büyük de?i?imlerin yine büyük f?rt?nalar sonucu gerçekle?ti?inin fark?nday?z. Yumu?ak, sevgi dolu, kad?n?n do?urma gücüne inan?lan do?um ortamlar?n?n hayalini kuruyoruz. Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i “DO?ANA” ve bizler gebeli?in, do?umun ve lohusal???n do?al bir süreç oldu?una, her kad?n?n gebelik öncesi, gebelik, do?um ve lohusal?k dönemlerinde yeterli bilgi, e?itim ve kaliteli sa?l?k hizmeti alma hakk?na sahip oldu?una inan?yoruz.

Bizlere göre do?umun merkezinde kad?n var ve kad?n do?um sürecinde aktif olabilmeli. Mahremiyet hakk? gebelik ve do?umun vazgeçilmez bir parças?, her gebe do?umunun ba??ndan sonuna kadar istedi?i ki?iden kesintisiz destek alabilmesi sa?lanmal? ve kendisine, bebe?ine yap?lacak her türlü t?bbi giri?im konusunda do?ru ve tarafs?z olarak bilgilendirilmeli. Gerekti?ine bu konularda kad?n?n karar hakk?na sayg? duyulmal?. Anne ve bebek ba?? do?um s?ras?nda ve sonras?nda korunmal? ve desteklenmeli. Anne ve bebe?e kamusal alanlarda rahats?z edilmeden, çal??ma hayat?nda k?s?tlanmadan, özgürce emzirme ve benzeri temel anal?k ihtiyaçlar?n?n kar??lanaca?? ko?ullar?n sa?lanmal?.

Önce bir insan, sonra kad?n ve sonra bir doula olarak sevgi dolu ve daha güzel bir dünyan?n hamilelik süreci ve do?umla yak?ndan alakal? oldu?unu dü?ünüyorum. Ve bu ba?lamda do?umun her alan?nda di?i gücün (do?um ortam?ndan erkekler ç?ks?n demek istemiyorum) yükselmesi gerekti?ine inanarak bu yolda emek veren benim gibi insanlar? tehdit olarak alg?lamak yerine anlamaya çal??maya ve daha güzel do?umlar için el ele vermeye sevgiyle davet ediyorum.

Bu yaz?m 18.03.2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :