Doğal Doğum Kongresi

Geçen haftaki yaz?mda da söz etti?im gibi, 24-26 Nisan tarihlerinde 1. Ulusal Do?al Do?um Kongresine kat?ld?m.
Do?al do?um her kad?n?n hakk?d?r diyerek ba?lad???m?z kongrede üç gün boyunca do?umun tarihsel sürecinden tutun do?uma haz?rl?k s?n?flar?na, suda do?umdan, anne dostu hastane uygulamalar?na kadar pek çok sunum dinledik.
Özellikle Michel Odent’ in sunumundan sonra, do?umlar?m?z? iyile?tirmek ad?na önümüzde çooook uzun bir yol oldu?unun tekrar fark?na vard?m.
Bu kongreden bende kalanlara gelince;
Maalesef ülkemizde herhangi bir hastanede özel, devlet fark etmez, do?um yapacak olan her kad?n potansiyel bir risktir, saatli bombad?r, tehlike arz eder, her an patlayabilir! Bebe?i sa?l?kla do?urtmak için yap?lan her müdahale mubaht?r, annenin can? yoktur.Dünya sa?l?k örgütü lavman yap?lmas?n, do?uracak kad?n?n do?al olarak ba??rsaklar? bo?al?r demi?tir ama bizim kad?nlar?m?z do?umda kaka yaparlarsa çok utan?rlar, aman derin lavman muhakkak yap?ls?n.


Do?umun do?al ilerleyebilmesi için oksitosin hormonunun düzgün salg?lanmas? oldukça önemlidir. Suni sanc? ve epidural do?umun ilerleyi?ini bozar ama bizim hastanelerimizde bu iki müdahale olmaks?z?n normal do?um yapmak neredeyse imkâns?zd?r.

Doktorlar?n çal??ma ?artlar?, kanunlar?n onlar? yeterince korumamas?, ebelerin hastanelerde aktif olarak mesleklerini yapamamalar? do?umun bu denli medikalize olmas?n?n en büyük nedenidir.

Tüm kongre boyunca konu?mac?lar?n büyük ço?unlu?u do?um yapacak kad?ndan hasta olarak bahsetmi?tir ki, bu bile her ?eyi aç?klar…

Taaa Osmanl?larda bile kullan?lan do?um sandalyesi unutulmu?, ?srarla çatala yat?r?lan gebelere bolca epizyo uygulanm??t?r. Ne için, tabi ki doktorlar?n rahat?…

Yeni do?al bebek doktorlar?n acelesi yüzünden annesinden derhal ayr?lm?? ve dünyaya geldi?i gibi pek çok müdahaleye maruz kalm??t?r. Anne, bebek ba?lanmas? da neymi?, bizim i?imiz bitsin onlar bir ömür boyu ba?lan?rlar zihniyeti nesilden nesile itinayla bula?m??t?r.

Do?al do?um mu, sezaryen do?um mu? Valla ben sezaryen yapar?m kafam rahat olur risk, misk almam, ö?rencilerime de aynen böyle söylüyorum. Üst üste be? sezaryen garantisi veririm. Öyle su akar, doktor bakar yapamam, illa müdahale etmem gerekir. (Bu cümleler gerçek hayattan al?nm??t?r.)

Ve tüm bunlar?n yan?nda mesleklerine gönülden ba?l?, do?umun do?all???na, mucizesine, kad?n?n yarat?c? gücüne inanan doktor, ebe ve do?um destekçilerini (doula) tan?mak, onlar?n destekleriyle gerçekle?en do?umlar?n tüm do?all???yla ak?p, annelere, babalara pozitif do?um deneyimleri ya?att?klar?n? bilmek gerçekten mutluluk verici, ümitlendirici…

Sonuç olarak bu kongrede çok güzel ?eyler konu?uldu ama hayata ne kadar? geçer, önümüzdeki günlerde do?umun do?alla?mas? ad?na neler yap?labilir, “do?al do?um istiyorsa tarlada do?ursun” un ötesine ne kadar geçebiliriz merak etmekteyim…

Bu kongreden bende kalanlar? ö?renmek için Ht Hayat? t?kl?yoruz…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :