Doğal Doğumdan Korkma

Bugün do?um korkular? konusunda yazmak istedim. Asl?nda beni buna iten do?umuna kat?laca??m bir annenin 38. haftadaki doktor kontrolü sonras? beni aramas? ve doktorunun söylediklerinden korkuya ve ku?kuya kap?ld???n? anlatmas? oldu. ?lk bebe?ini sezaryenle dünyaya getiren annemiz, doktorunun desteklemesiyle gebeli?i süresince, ruh ve beden olarak normal do?uma haz?rlan?yor ve son anda yine doktorunun, pek ele avuca s??mayan nedenler göstererek “sezaryen olman daha iyi olur, istersen cuma gel bebe?i alal?m” (sanki di? çekecek) demesiyle panik olup, acaba do?ru mu söylüyor? Yoksa bayram tatiline mi gidecek? Ba?ka doktora kontrol mi olsam? vs. sorular?yla bo?u?uyor.
Biz zaten korkuyoruz, doktorumuza güvenmek istiyoruz. Birde böle olaylarla kar??la??nca ço?u anne hiçbir ?eyi sorgulamadan doktorunun söyledi?ini kabul ediyor. Neyse ben konudan sapm?yay?m.

Kafamda deli sorular :)


Kad?nlar normal do?um yaparken coookk ac? çeker, ba??r?r, y?rt?l?r, parçalan?r, diki?ler at?l?r, sonra tuvalete ç?kamazlar, a?larlar dimi?? Bize hep böle anlatt?lar. Normal bir do?uma kat?ld?ktan sonra beni gören ve do?umdan haberdar olan arkada?lar?m?n ilk sorusu “çok ba??rd? m??” oluyor ve bence bu bile her?eyi aç?kl?yor.
Sonra televizyonda izledi?imiz do?um sahneleri. Orada do?uran kad?n kesin ba??r?r, izledi?iniz korku filmiyse muhtemelen her yer kan gölüne dönebilir, ç??l?k atar, korkar, gözlerini böööle kocaman açar. Babaya gelirsek o ya do?umhanenin kap?s?nda volta atar ya da biyerlerde sigara içer. Bazen de doktor do?umhaneden ç?kar ve “Malesef anneyi kaybettik ama ?ükürler olsun ki bebek ya??yor” diyebilir. O zaman dikkatsizce izledi?imiz o görüntüler, biz fark etmeden bilinçalt?m?za kay?t olur ve hamilelik dönemimizde ya da do?um an?m?zda yava? yava? aç??a ç?kmaya ba?lar.
Do?um zaten kolay bir deneyim de?ildir ve kimse ac?s?z oldu?unu iddia edemez. Ne ?ekilde do?urursan?z do?urun, biraz a?r? hissedebilirsiniz ve unutmay?n ki herkesin ac? e?i?i ayn? de?ildir. Önemli olan korkular?n?zla yüzle?mek, e?inizle bunlar? payla?mak ve do?um hakk?nda bilgilenmektir.
Ço?u anne aday? sezaryen, epidural, epizyotomi vs. gibi müdahalelerin avantajlar? ve dezavantajlar? hakk?nda yeterli bilgi sahibi olmadan bebeklerini bu seçenekleri kullanarak dünyaya getiriyor.
Türkiye’de ço?u kad?n hamilelikleri boyunca hiçbir sa?l?k problemi ya?amad?klar?, bebekleri ve kendileri için riskli bir durum olmad??? halde canlar? ac?yacak korkusuyla ve kolay yolu tercih ettiklerinden, saçlar?na fön çektirip, manikür, pedikür yapt?r?p do?uma giriyorlar. Tabii bu hem doktorlar?n hem de hastanelerinde i?ine geliyor. Doktorlar saati, gecesi, gündüzü belli olmayan bir do?uma kat?lmaktansa, randevulu sezaryen yapmay? tercih ediyorlar.
Sonuçta anne korkuyor, do?umu ve bebe?inin sa?l??? hakk?nda en güvendi?i insan doktoru onu yüreklendirmiyor sezaryen öneriyor. ?kinci do?umuysa e?er zaten tart??maya bile gerek yok… Bu k?s?r döngü böle sürüp gidiyor. Peki ne yapaca??z???
Biraz da güzel ?eylerden bahsedeyim. Son y?llarda büyük ?ehirlerimizde aç?lan do?uma haz?rl?k kurslar?, internet üzerinden payla??lan pozitif do?um hikayeleri, annelerin do?umda destekçileri doulalar ve bebe?ini do?al yolla dünyaya getirmek isteyen anneler de var. Ya?as?n!!!
Benim gözlemledi?im kadar?yla hamilelik döneminde gidilen do?um kurslar?n?n hem anneye, hem de babaya büyük yarar? var. Heyecanl? adaylar bu kurslara kat?l?p do?um hakk?nda bilgilendikçe kendilerini daha güvenli hissediyorlar. Babalar o güne kadar belki ilk defa birebir e?leriyle do?um hakk?nda çal??maya ba?lay?p, bebeklerinin dünyaya gelme yolculu?unda e?lerine etkin bir ?ekilde nas?l destek olacaklar?n? ö?reniyorlar ve böylece anne bu serüvende yanl?z olmad???n? hissediyor.
Bunun yan?s?ra do?um s?ras?nda kullanabilecekleri ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri ö?renip (üzerilerinde biraz çal??t???n?zda gerçekten çok i?e yar?yor, nefes teknikleri vs. gibi) kurs boyunca pratik yapma imkan? buluyorlar, kafalar?na tak?lan, doktorlar?na sormaya cesaret edemedikleri sorular? sorup, do?um hakk?nda hiç bilmedikleri ya da yanl?? bildikleri konular hakk?nda bilgiler ediniyorlar. Sanc?lar gelmeye ba?lad???nda sakin olmay?, bu sanc?lar?n bir hastal?k belirtisinden farkl? bebeklerini onlara yakla?t?ran dalgalar oldu?unu, panik yapmamalar? gerekti?ini, hastane prosedürlerini ve yap?lan rutin müdahalelerin avantaj/dezavantajlar?n? ve daha birçok ?eyi do?umdan önce ö?renme f?rsat? buluyorlar.
Yüzy?llard?r kad?nlar bebeklerini do?al yollarla dünyaya getirebiliyorlar. Biz niye yapamayal?m?
Bedenlerimiz o kadar ak?ll? ki biz bir?ey yapmasakta o do?um boyunca çal???yor, bunun için programlanm??.
Sadece korkmayaca??z ve bebe?imizin dünyaya geli?ini olumlu, mutluluk ve co?ku dolu k?lmak için içgüdülerimizi dinleyip elimizden gelenin en iyisini yapaca??z.


Çünkü biliyoruz ki; DOĞUM BİR MUCİZE! 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :