Doğum için el ele verelim

Bir insan öldü?ünde ona gösterilen sayg?n?n en az?ndan yar?s?n?n do?um sürecine, do?uran anneye ve yenido?ana gösterilmesini isterdim. Do?umhanelerin daha insanc?l, s?cak ve kad?n?n ihtiyaçlar?na uygun olmas?n?, tüm hastane personeli ve sa?l?kç?lar?n do?um sürecinin mahremiyetine sayg?l?, kad?n?n do?urma yetene?ine güvenen, anne ve bebe?in fizyolojik sa?l???n?n yan? s?ra, ruhsal durumlar?n?n da do?umdan etkilenebilece?inin fark?nda olarak davranmalar?n? dilerdim.

Doktorlar?n omuzlar?ndaki yüklerin azalmas?n?, daha insani ?artlarda mesleklerini rahat rahat icra edebilecekleri ko?ullarda çal??abilmelerini, ebelerin do?um öncesi, do?um ve sonras? dönemlerde kad?nlar?n aktif bir ?ekilde yan?nda olmalar?n? ve bu deste?in ülkemin tüm kad?nlar? için standart bir uygulama olmas?n? dilerdim. Ebelerin sadece kendi i?lerini yapacaklar?, ebeli?in bir sanat oldu?unu hat?rlad?klar? ve mesleklerinden utanmad?klar? bir ülke hayalim… ?ifal? elleriyle kad?nlar?n hayatlar?na dokundukça, onlar?n kad?nl?klar?n? besledikçe ve sevgiyle do?umlar?n?, lohusal?k dönemlerini destekledikçe dünyan?n daha ya?anas? ve sevgi dolu olaca??n? dü?ünenlerdenim. ?ifa da??tan kad?nlar?n (lafta de?il, gerçek manada) ço?almas?n? isteyenlerdenim…

Hastanelerin “hasta-hane” ya da be? y?ld?zl? otel hizmeti veren kurumlar olmaktan ç?k?p ?ifa da??tan yerlere dönü?mesini ve bu hizmetin ülkemin her noktas?nda yüksek sa?l?k standartlar?yla tüm insanlara ula?mas? hayalim.

Daha önce yazd???m “Hayalimdeki sezaryen” adl? yaz?mda do?umhanelerin ve ameliyathanelerin dizayn? hakk?ndaki dü?üncelerimi payla?m??t?m ama yeniden vurgulamak ve sormak istiyorum; do?um yapmak için neden eksilere, yerin altlar?na iniyoruz ki… Hastanelerin yüksek katlar?na do?umhaneleri yerle?tirmek ve do?um masalar?n? bir zahmet kap?ya do?ru çevirmemek bir lüks olmasa gerek…

Ve en önemlisi, do?umda ya?an?lan her türlü ?iddetin sona ermesi gerekti?ini dü?ünüyorum.Hem sa?l?k personeli, hem do?uran ve hem de do?an için ?iddet içermeyen ?evkat ve sevgi dolu, ?ifaland?ran do?um deneyimleri ya?ayan insanlar olsun etraf?m?zda… ?iddet illa birine fiziksel olarak yapt???n?z bir hareket demek de?ildir; bir bak??, bir söz ve bir dokunu? bile fazlaca ?iddet içerebilir.

Tüm bunlar?n olmas? hiç de zor de?il. Önce i?e insan? sevmek ve birbirimizi önyarg?s?z dinlemekle ba?layaca??z. Sonra ba??m?za gelen ?eyler için klasikle?mi? bir Türk yöntemi olan söylenmeyi ve a?lamay? b?rak?p harekete geçece?iz.

??te tam da bunun için 3 May?s Pazar günü saat:15:00’te Be?ikta? Meydan?’nda toplan?yoruz.“Do?um için el ele” gönüllülerinin öncülü?ünde yukar?da yazd???m konularda (ki eksiklerim de vard?r) dü?ünen, konu?an, yazan, bu konularda zorluklar ya?ayan, ya?amas? olsas?, do?uran, do?urmayan, kad?n, erkek, doktor, hem?ire, ebe, doula, do?um psikolo?u, ya?l?, genç herkesin ortak bir dille, do?um ortamlar?n?n iyile?mesi ad?na sesimizi duyurmak için toplan?yoruz. Bizler sadece do?um hizmeti alm?? ya da alacak aileler için de?il, ayn? zamanda do?um alan?nda hizmet veren sa?l?k profesyonelleri için de ses ç?kart?yoruz.

Do?um; t?bbi taraf? yoksay?lamayacak oranda yüksek ve belki de hayattaki en önemli ruhsal ve fiziksel dönü?üm.Günümüzün modern zamanlar?nda sald?m çay?ra, mevlam kay?ra anlay???n?n geçerli olmad???n?n bilinciyle, her kad?n?n bebe?ini do?uraca?? yolu kendisinin özgürce seçebilece?i fikrinin yayg?nla?mas?n?n, bir kad?n haklar? meselesi oldu?unu dü?ünüyorum. Evde do?um yapmak isteyen ki?iye yeterli bilgi, birikim ve t?bbi olanaklar?n sa?lanmas?n? ve bu karar?n desteklenmesini, bunun yan?s?ra sezaryen olmak isteyen bir anne aday?n?n da bu tercihinden dolay? yarg?lanmadan ve desteklenerek sezaryen do?umla bebe?ini kuca??na almas? gerekti?ini dü?ünüyorum.

Kad?nlar olarak sesimizi ç?kartmad???m?z sürece kimse bizlerin hakk?n? savunmayacak. Gelin 3 May?s günü yürüyü?ümüze kat?l?n. Ve merak etmeyin; ara s?cak olarak biber gaz? yemeyece?iz, zira toplant?m?z izin verilen nadir toplant?lardan biridir…

Bizler yani kad?nlara ve ailelerine do?um öncesi, do?um s?ras?nda ve lohusal?k döneminde destek veren doulalar (do?um destekçileri) do?um için el ele yürüyü?ünde Be?ikta? Meydan?nda olaca??z ve bizlerin yan? s?ra; Türk Ebeler Derne?i, KASAV, DO?ANA (Do?umda Kad?n Haklar? Derne?i), ?stanbul Do?um Akademisi, Annezen, ?çsel Do?um, Do-um, Ay?e Öner, SSVS Facebook grubu, Hamile Okulu ve Lotus Anneli?e Yolculuk Okulu’da yürüyü?e gönülden destek verecek kurumlar aras?nda olacak.

Haydi, 3 May?s Pazar günü saat 15:00 te Be?ikta? Meydan?nda bulu?al?m…

Bu yaz?m 29 Nisan 2015 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :