Doğum Korkularımız

Gözlerinizi kapat?n ve do?um yapaca??n?z günü dü?ünün.
Neredesiniz, yan?n?zda kim yada kimler var, nas?l bir ortamdas?n?z, do?uran sizi nas?l hayal ediyorsunuz ?

Ço?umuzun ba?kalar?na bile anlatamad???m?z ya da fark?nda olmad???m?z, üzerini örttü?ümüz, görmezden geldi?imiz korkular?m?z var. Do?um yapmakta hamile bir kad?n için, özellikle de ilk hamileli?iyse bilinmezlerle dolu bir bir labirent.

Bir giri?i var, bir ç?k??? yanl?zca bunu bilebiliyoruz, gerisi her anne için farkl? i?liyor.

 

Kar??la?t???m, bir vesileyle konu?ma imkan? buldu?um yada doula olarak çal??t???m ve annelerin ço?unda bu korkular? görüyorum. Baz?lar? fark?nda, baz?lar? üzerini örtmü?.

 

Do?um korkular?m?z, Doula
Pozitif Dü?ün
Normal do?um yapmak istiyorsan?z öncelikle biraz endi?eli olman?z gayet normal, bunu unutmay?n. Ben endi?elenmiyorum, aman nolucak diyen annelerde derin korkular olabilir.
Do?umda korkunun temel kayna?? bilinçalt?, onu nas?l beslerseniz size öyle geri dönecek. ?zledi?iniz filmlerdeki korkunç, kanl? do?um sahneleri (epizyo yap?lmad?ysa yada y?rt?k yoksa normal do?um kanl? bir süreç de?ildir), daha önceden do?um yapm?? kad?nlar?n abart?l? do?um hikayeleri bu güne kadar bilinçalt?n?z? bir güzel doldurdu.
Do?urmak hakk?ndaki inançlar?n?z? fazla dü?ünmeden ve bir ka??da s?ralay?n.

Do?um ac?l?d?r.
Do?um mucizedir.
Do?urmak zordur.
Bedenim nas?l do?uraca??n? biliyor gibi.

??te bu dü?ünmeden s?ralad???n?z cümleler bilinçalt?n?zdan gelen f?s?lt?lar…


Negatif olanlar? pozitife çevirmek için yapabilece?iniz ?eyler olmas? harika de?il mi…

Do?um hakk?nda yeterli bilgi sahibi olmak, sürecin bedeninizde nas?l i?ledi?ini ö?renmek, do?um dalgalar?yla nas?l ba?a ç?kaca??n?z? ö?renmek, nefesinizin fark?na varmak, e?inizle bir tak?m olmak, bir doula ile do?uma kat?lmak, onun deste?ini almak, do?uma haz?rl?k kurslar?na kat?lmak, hamilelik sürecinizde hareketli olmak, yürüyü?, yoga, pilates yapmak, do?umunuz için do?ru doktoru seçmek, doktorunuzla tüm seçimlerinizi, isteklerinizi, korkular?n?z? aç?k aç?k konu?mak, bebe?inizle ba? kurmak, onunla konu?mak, do?umda beraber çal??aca??n?z? hat?rlamak, ona, Allah’a, bedeninize sonuna kadar güvenmek, do?ru kitaplar?, pozitif do?um hikayelerini okumak, derin korkular?n?z varsa psikolojik destek almak, do?umunuza dört hafta kala nefes çal??malar?n? artt?rmak, her gün tekrarlamak ( abart?lacak ?eyler de?il, rahat oturun yada yan yat?n nas?l rahatsan?z, ellerinizi karn?n?z?n üzerine koyun ve karn?n?za, bebe?inize do?ru, karn?n?z? ?i?irerek sanki karn?n?z?n içindeki bir balonu ?i?irir gibi tertemiz oksijeni karn?n?za doldurun ve nefes verirken karn?n?z?n a?a??ya indi?ini hissedin.

Nefesi burnunuzdan al?n a?z?n?zdan verin, burun t?kal?ysa a??zdan da alabilirsiniz.Dü?ünmeyin sadece yava? 10 nefes al?n yeter ). Bu nefesi istedi?iniz her an yapabilirsiniz, sizi oldukça rahatlat?r uykuya geçmenizi kolayla?t?r?r.E?inizle do?um hakk?nda konu?un, ondan neler bekledi?inizi anlat?n ve onunda kendi do?um korkular? oldu?unu, verdi?i kararlar? onlara göre verdi?ini akl?n?zdan ç?kartmay?n. Evde görebilece?iniz yerlere bir ka??da yazd???n?z do?um olumlamalar?n? yap??t?r?n. Mesela “su gibi do?uraca??m, bedenim nas?l do?uraca??n? biliyor, kendime ve bebe?ime güveniyorum gibi…


Sizi do?um hakk?nda negatif dolduran her?eyden, herkesten uzak durun, anlatt?klar? korku dolu hikayeleri kibarca yar?da kesin, onlara ihtiyac?n?z yok.

Yani anlayaca??n?z yapabilece?iniz çooooooook ?eyiniz var.
Bu sat?rlar? okuyarak bir?eyler yapmaya ba?lad?n?z bile :)))

Sevgiler
Doula Özge Dündar Ta?k?n


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :