Doğum Planı Tercihleri

Do?urmakta aynen ya?amak gibidir, bir saniye sonra neler olaca??n? kimse önceden kestiremez. Siz kendinizi bedensel ve ruhsal olarak normal do?uma haz?rlam??s?n?zd?r ama, do?um sürecinde ya?anan birtak?m terslikler sizi sezaryen ameliyat?na sürüklemi?tir yada normal do?urmu?unuzdur ama hala mutsuzsunuzdur. Kimse size sa?l?kl? ilerleyen bir do?um sürecinde baz? ?eyleri tercih yada red edebilece?inizi söylememi?ti.

Bu önceden neler ya?anaca?? kestirilemeyen süreci planlamakta bir o kadar saçmad?r asl?nda… Siz istersiniz hareket özgürlü?üm olsun, birde bakars?n?z bebe?inizin kalp at??lar? düzensizle?mi? ve uzun süren Nst takibi s?ras?nda yata?a ba?lanm??s?n?z. Siz epidural, epizyotomi, suni sanc? gibi müdahaleleri istemezsiniz ama bir bakm??s?n?z bunlarda ba??n?za gelmi?. Durum böyle olunca daha en ba??ndan her müdahaleye ayn? uzakl?kta durman?n, sizin ve bebe?in sa?l??? söz konusu oldu?unda bu müdahaleleri pozitif hislerle kabul etmenin yarar? büyüktür.
Malesef her?ey sizin yada doktorunuzun elinde de?il desekte, baz? ?eyler doktorlar?n elinde. Mesela rutin epizyotomi al??kanl???, sürekli Nst takibi, yemek yedirmemek, su içirmemek, hareket özgürlü?ünü k?s?tlamak, yanl?zca çatalda do?um yapt?rmak, do?umu suni sanc?yla ba?latma al??kanl???, epiduralsiz normal do?um olmaz dü?üncesi doktorunuzun kafas?ndaki normal do?um plan? dahilinde olabilir dikkat!!!
Normal do?um ve sezaryen ile ilgili yeterli ve do?ru bilgilere sahip olursan?z, hem do?umlar?n?z daha pozitif geçer, hemde do?um süreçlerinde baz? tercihleriniz olabilece?ini ve bu tercihleride bir do?um plan? haline getirip doktorunuzla payla?abilece?inizi bileceksiniz. Doktorunuzun plan?yla çeli?en seçimleriniz olabilece?i için mümkün oldu?unca gebeli?in erken haftalar?nda, asl?nda doktor seçimi yap?l?rken normal do?um ve do?um plan? seçenekleriniz hakk?nda bilgi sahibi olman?z?n yarar? büyüktür.
Hiçbir do?um belkide tam hayal etti?iniz gibi olamayacakt?r ama ucundan k?y?s?ndan baz? ?eyleri ?ekillendirebilmek için sizlere örnek bir do?um plan? haz?rlad?m. ??te ba?l?yoruz;
Bebe?imin ve benim sa?l???m tehlikede de?ilse;
Do?umumun tamemen do?al olarak, kendili?inden ba?lamas?n? tercih ediyorum. ?llaki ba?latmak gerekirse öncelikle do?al yöntemleri denemek isterim. Suni sanc?, su kesesinin aç?lmas?n?, stripping membranes, prostaglandin tercih ermiyorum… ( Bunlar? sizin için yazd?m, aa buda neymi? diyip ara?t?r?n diye :)
Do?umun ba?lamas? için acele etmeyece?im bebe?im sa?l?kl?ysa ve suyu yeterli ise 42. Haftaya kadar beklemek istiyorum.
Do?umum ba?lad???nda bir süre evimde olmay? tercih ediyorum, erkenden hastaneye gelmek istemiyorum.
Suyum geldikten sonra, bebe?imin kalp at??lar? ve suyu yeterli ise sanc?lar?n ba?lamas? için hastaneye yatmak istemiyorum. Gerekli oldu?u kadar gelip kontrol olabilirim.
Hastaneye geldi?imde e?im ve doulam yan?mda olacaklar, ba?ka kimsenin beni rahats?z etmesini istemiyorum.
Doktorumdan ba?kas?na vajinal muayene olmay? tercih etmiyorum ve s?k s?k vajinal muayene olmak istemiyorum.
Damar yolu ve serum gibi rutin uygulamalar? istemiyorum.
Hastane odamda mahremiyet alan?ma sayg? duyulmas?n?, bana sorulacak sorular?n e?ime yada doulama sorulmas?n? istiyorum.
Hastane sürecini ve do?umu kendi k?yafetlerimle geçirmek istiyorum.
Odamdaki ???klar?n lo? olmas?n? tercih ediyorum. Bu süreçte müzik dinlemek, mum yakmak, du?a girmek isteyebilirim.
Epidural ve di?er a?r? kesici ilaçlar? kullanmay? tercih etmiyorum ve bana s?k s?k epidural teklif edilmesini istemiyorum. Onun yerine beni yüreklendirecek ?eyler söylerseniz çok daha mutlu olurum.
Do?um dalgalar? s?ras?nda benimle konu?ulmas?n? tercih etmiyorum. Ben yürümek, hareket halinde olmak, ses ç?kartmak, masaj ve daha farkl? ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri sanc?larla ba?a ç?kmak için kullanabilirim. Biraz ses ç?kar?rsam korkmay?n, bu sanc?larla bir olmam? sa?l?yor.
Aç?lma sürecinde ihtiyaç hissedersem hafif bir?eyler yemek ve su içmek isterim.
Lavman yap?lmas?n? tercih etmiyorum ama do?um süresince gerekli görülürse konu?abiliriz..
Do?um sürecini h?zland?rmak gerekirse ve yeterli zaman?m?z varsa öncelikle doulam ve e?imle baz? do?al yöntemleri denemek isterim.
Sürekli Nstye ba?l? kalmay? kesinlikle tercih etmiyorum. Ba?lanmak zorunda olursam dört ayak, yan yatarak veya ayakta Nst takibini tercih ederim. Bebe?imin kalp at??lar?n? mümkünse el doppleri ile dinlerseniz çok daha mutlu olurum.
Ik?nma sürecinde;
Do?umhanede yada odamda doulam ve e?imin yan?mda olmas?n? istiyorum.
Ayakta yada çömelerek bebe?imi do?urmak istiyorum. ?u anki dü?üncem bebe?imin ba?? ç?kt???nda ona dokunmak, lütfen bana hat?rlat?n!
Ik?nma süresince benimle yüksek sesle konu?ulmas?n?, bana ba??r?lmas?n?, do?umhanenin yada odan?n ayd?nl?k, so?uk ve kalabal?k olmas?n? istemiyorum.
Ik?nma hissim gelmeden ?k?nmak için yönlendirilmek istemiyorum.
Acil bir durum olmad??? taktirde kristaller manevras?n?n uygulanmas?n? tercih etmiyorum.
Kendi bedenimi dinleyerek ?k?nmak istiyorum, lütfen yard?ma ihtiyac?m olursa beni yönlendirin…
Gerekmedikçe epizyotomi istemiyorum.
Bebe?imin dünyaya tamamen do?al olarak do?mas?n? tercih etti?imden vakum yada kivi kullan?lmas?n? istemiyorum. Hep beraber birazc?k sab?rl? olursak ba?arabilirim.
Bebe?im do?du?unda;
E?er sa?l?k durumu iyiyse hemen benim ç?plak gö?süme konulmas?n?, sadece bir battaniye ile üzerinin örtülmesini, odan?n lo? olmas?n?, e?imle bana, bebe?imize bir ho?geldin demek ve emzirmeyi denemek için mümkün oldu?unca zaman verilmesiniz istiyorum.
T?bbi bir gereklilik yoksa bebe?ime aspirasyon uygulanmas?n? istemiyorum.
Göbek kordonunun at?m? bitince kesilmesini istiyorum, kordon kan?n? saklamayaca??z.
Plasentan?n do?al olarak do?mas?n? istiyorum ve çöpe atmay?n onuda alaca??m.
Bebe?imin ilk muayenesinin benim gö?sümde yap?lmas?n? rica ediyorum.
Do?umdan sonra bebe?imden ayr?lmak gibi bir niyetim yok :), do?umhaneden bebe?imle birlikte ç?kmak ve di?er i?lemler için birkaç saat beklenmesini istiyorum.
Bebek odas?ndaki her türlü i?lemin babas?n?n kuca??nda yada yan?nda yap?lmas?n? istiyorum.
Bebe?ime yap?lacak her müdahalenin öncelikle bana sorulmas?n? istiyorum.
Do?um sonras? bebe?imin y?kanmas?n?, Hepatit B a??s? olmas?n? ve antibiyotik göz melhemi sürülmesini istemiyorum. Vitamin K y? damla olarak verebilirsiniz. ( Damlay? biz temin edece?iz.)
Lütfen topuk kan? do?du?u gün al?nmas?n, hastaneden ç?kmadan verebiliriz.
Bebe?ime sadece anne sütü verece?im lütfen mama,su veya emzik verilmesin.
Bebe?imin, bebek odas?nda de?il yan?mda uyumas?n? istiyorum.
Sezaryen olmam gerekirse;
Yeterli zaman?m?z varsa epidural sezaryen olmay? tercih ederim.
Sezaryen ameliyat?nda e?imin ve doulam?n yan?mda olmas?n?, bebe?im do?ar do?maz bana verilmesini ve yukar?da bebe?imin do?umundan sonras? için yazd???m tercihlerime sayg? gösterilmesini arzuluyorum.
Genel anestezi ile sezaryen olmam gerekirse e?imin yan?mda olmas?n? ve bebe?imizin do?ar do?maz ona verilmesini ve yine her müdahalenin e?imin kuca??nda yap?lmas?n? tercih ediyorum.
————–
Bunlar benim do?um plan?m için akl?ma ilk gelenler, sizde do?uma haz?rl?k kurslar?na gidin, okuyun, ara?t?r?n, doktorunuzla konu?un ve en önemlisi gözlerinizi kapat?n ve bebe?ini do?urdu?unu hayal edin.
Bakal?m sizin do?um tercihleriniz neler olacak?

Do?um plan tercihleri adl? yaz?, 15.07.2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??tır.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :