Doğum planı yada tercihleri mi desek ?

Art?k annelerimiz bilinçleniyor bedenlerini ve bebeklerini emanet ettikleri doktorlar?na (dolay?s?yla doktorlar?n verdikleri kararlara) sonuna kadar güvenirken, do?um tercihlerini de kendileri belirliyorlar. Tercihler dedim çünkü do?um hiçbir zaman planlayamayaca??m?z bir süreç. Biz ancak doktorumuza do?um sürecimiz ve sonras? ile ilgili isteklerimizi ve tercihlerimizi yaz?l? ya da sözlü olarak iletebilir, do?umumuzun gidi?at?n? bir nebze elimize alabiliriz.
Kimi doktor bu tercihleri son derece olumlu kar??larken, kimisi de kendilerine yap?lm?? bir tür sayg?s?zl?k, güven sorunu olarak alg?l?yor. “Ben doktorum, sen benden daha iyisini mi biliyorsun?” gibi bir tav?rla kar??la??rsan?z ?a??rmay?n ve geri çekilmeyin. Söz konusu olan sizin bedeniniz.

 

Epizyotominin rutin bir müdahale olmamas? gerekti?ini biliyor ve bunun size gerçekten gerekmedikçe uygulanmas?n? istemiyorsan?z, bu seçiminizin arkas?nda durmal? ve tercihleriniz aras?na eklemelisiniz. Bunu kabul etmeyen bir doktor da zaten sizin doktorunuz olmamal?.

Asl?nda hamileli?inizin ba??ndan itibaren doktorunuzla ara s?ra do?um tercihleriniz hakk?nda konu?ursan?z ve kendiside do?al do?umu destekleyen doktorlar?m?zdansa plana falan ihtiyac?n?z kalmayacakt?r. Ama siz ne derseniz deyin, isterseniz sayfalarca do?um plan? ya da do?um tercihlerinizi yaz?n doktorunuz kendi bildi?inide yapabilir.

Yani sonuç: Doktor seçiminiz çoooook önemli!!!

?imdi gelelim do?um tercihlerimizi belirlemeye…

Ben sizler için ufak bir örnek haz?rlad?m belki size de ilham verir :o)


??te benim do?um tercihlerim;

Do?um tercihlerinizi yazabilir ya da doktorunuzla konu?abilirsiniz


Do?um tercihlerinizi yazabilir ya da doktorunuzla konu?abilirsiniz
1-Do?um sürecimde e?imin ve doulam?n yan?mda olmas?n? istiyorum. Hamileli?im boyunca beraber çal??malar yapt???m?z için do?umda da kendimi çok daha rahat hissedece?im.
2-Do?um sürecimin kendili?inden ba?lamas?n? istiyor, t?bbi bir gereklilik olmad?kça suni sanc? ve amniyotik kesenin patlat?lmas?n? tercih etmiyorum.
3-Odamda müzik dinlemek, ???klar? ayarlayabilmeyi rica ediyorum.
4-Do?um süresince hareket kabiliyetimi k?s?tlayan her türlü müdahaleden uzak durmak istiyorum.
5-Nst ye ba?lanmam gerekirse sürekli de?il aral?klarla ba?lanmak isterim.
6-Do?um süresince ihtiyaç hissetti?im taktirde du?u kullanmak isterim.
7-Do?umum süresince vücudumun ihtiyac? olan s?v?y? ve g?day? serum yoluyla de?il, su içerek ve hafif yiyeceklerele almay? tercih ederim.
8-Hastanenin vermi? oldu?u önlük yerine kendi k?yafetimi giymek istiyorum.
9-T?bben acil bir durum olmad??? sürece,damar yolu aç?lmas?n? istemiyorum.
10-Epidural anestezi hakk?nda yeterli bilgiye sahibim. Hastane personeli taraf?ndan epidural teklif edilmesini istemiyorum, ihtiyaç duydu?umda kendim istemeyi tercih ederim.
11-Do?um eylemi s?ras?nda do?umhanede ya da do?um odas?nda mümkün oldu?unca az personel olmas? bana kendimi daha iyi hissettirecek.
12-Aç?lma tamamlanm?? olsa bile bebe?imi itmek için ?k?nma hissi gelen kadar beklemek istiyorum. (Bebe?im için tehlikeli bir durum söz konusu de?il ise.)
13-Bebe?imin sa?l??? aç?s?ndan herhangi bir tehlike söz konusu de?il ise epizyotomi yap?lmas?n? tercih etmiyorum.
14-Bebe?im do?ar do?maz kuca??ma verilmesini ve ilk muayenenin kuca??mda yap?mlas?n? arzu ediyorum.
15-Göbek kordonunun kesilmesi için 2-3 dak,kan ak??? kesilene kadar beklenmesini mümkünse e?imin kesmesini rica ediyorum.
16-Bebe?imin do?duktan sonra y?kanmas?n? istemiyorum.
17-Bebe?im do?ar do?maz t?bbi bir gereklilik yoksa hemen benim ç?plak gö?süme konmas?n? istiyorum.
18-Hastanede kald???m?z süre boyunca herhangi bir s?v? (su, süt, mama) ya da emzik verilmemesini rica ediyorum.
19-Plasentam?n do?al bir ?ekilde do?mas?n? arzu ediyor ve hastanede b?rakmak istemiyorum.
20-Acil bir durumda sezaryen olmam gerekirse epidural sezaryen olmay? tercih ediyorum. Do?umun her a?amas?nda ay?k olmak istiyorum.
21-E?imin ya da doulam?n (o anki tercihime göre), sezaryen operasyonu s?ras?nda yan?mda olmas?n? rica ediyorum.
22-E?imin sezaryen operasyonu s?ras?nda yan?mda olmas? durumunda,bebe?imiz do?du?unda onun kuca??na verilmesini istiyor ve aynen normal do?umda oldu?u gibi do?ar do?maz ilk muayenesi sonras?nda emzirmek istiyorum.
Son olarak unutmamal?y?z ki;
Biz sadece tercihlerimizi belirtmeli ve doktorumuzla bunlar? aç?k aç?k, çekinmeden konu?mal?y?z. Yaz?m?n ba??nda da belirtti?im gibi malesef do?umumuzu planlayam?yoruz ama doktorumuza isteklerimizi belirtmek konusunda özgürüz. Biz isteklerimizi belirtelim ve her türlü durumada haz?rl?kl? olal?m. Dü?ündüklerimizin tam tersi gerçekle?irse mesela biz normal do?um yapmay? çok istedik, kendimizi tamamen ona göre haz?rlad?k, kursa gittik, doulam?z var, do?um plan?m?z var ama sezaryen olmak zorunda kald?k, i?te bu üzerimizde travmatik duygular b?rakabilir.
Do?umda ayn? ya?am gibi, ne zaman neyle kar??la?aca??n?z? bilemezsiniz. Yüre?imizi her?eye haz?rl?kl? tutmak zorunday?z, sonuçta en önemli olan sa?l?kl? bebek ve anne…


Sevgiler  


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :