Doğum sancısıyla baş etmek

Do?umda a?r? alg?s? neye göre de?i?ir?

Neden baz? kad?nlar kolayca normal do?um hatta do?al do?um yapabilirken, baz?lar? yapamaz?
Sanc?yla ba? etmek ne demek? Epidural almadan do?um nas?l olur?
Tüm bu sorular, normal do?um yapmak isteyen annelerin kafalar?nda döner dola??r.
Do?umda a?r? alg?s? pek çok etkene ba?l? olarak de?i?iklik gösterebilir.
Do?um sürecinizde özgürce hareket edebiliyor musunuz?
Do?umunuz kendili?inden mi ba?lad?, yoksa suni sanc?yla m??
Korkular, endi?eler içinizi kemiriyor mu?
Etraf?n?zda sizi destekleyen ki?iler mi var, yoksa ac?yarak bakanlar m??
Kendinize, bebe?inize ve yüzy?llard?r i?leyen do?an?n düzenine inanc?n?z tam m??
Do?uma haz?rland?n?z m?? Sanc?larla nas?l uyumla çal??aca??n?z?, onlarla nas?l arkada? olaca??n?z? ö?rendiniz mi?
?laç d??? a?r? kesici teknikleri biliyor musunuz?
Hamileli?inizde bu teknikleri deneyimlediniz mi?
?unu unutmamak gerekir,
KORKU=ADRENAL?N=A?RI=KORKU=ADRENAL?N=A?RI
siz ona bir dur demezseniz, bu döngü hiç durmadan böyle devam eder ve do?um anne için oldukça zor bir hal al?r.
Önce bilgilenin, bilgi korkunun en büyük dü?man?d?r. Do?um sanc?s? da sonuçta bir kas eylemidir. Rahim kas?larak bebe?i do?um kanal?nda ilerletir. Sizin bu çal??maya izin vermeniz ve mümkün oldu?unca rahat olman?z, zaten bedeninizin genlerine kodlanm?? bu do?um sürecini kolayl?kla tamamlamas?n? sa?lar.
Rahatlamak do?um süreci içinde, özellikle do?umun yo?unla?t??? zamanlarda pekte kolay olmayabilir. ??te bu noktada, ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri bilmek oldukça önemlidir.
Peki nelerdir bunlar;
1- Nefes Fark?ndal???
2- Odaklanmam?? Fark?ndal?k
3- Yuvarlak Nefes
4- Merkezleme
5– Imgeleme
Bu be? zihinsel fark?ndal?k çal??mas? do?umda oldukça i?inize yarar. Sanc?lar? kolayl?kla atlatman?za yard?mc? olur. Birde yan?n?zda size bunlar? hat?rlatacak, sizi destekleyecek biri varsa harika bir deneyim sizi bekliyor demektir.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :