Doğum Sancısıyla baş etmenin yolları

Do?um sanc?lar?n?zla daha kolay ba?etmek istiyorsan?z, bu yaz?y? okuman?z? tavsiye ederim.
Önce do?um sürecinde yan?n?zda kimin yada kimlerin olaca??n? belirleyin. Daha sonra,sanc?lar s?ras?nda bedeniniz ve zihninizle neler yapabilece?inizi…
Doktorunuzdan çok kendinize inan?n,güvenin,çok güçlüsünüz, bedeniniz ve bebe?iniz aylard?r mutlu sona haz?rlan?yorlar. Unutmay?n yüzy?llard?r kad?nlar, bebeklerini do?al do?umla dünyaya getiriyorlar ve sizde elinizindeki konfor,bilgi ve kendinize olan güveninizle ayn? ?eyi yapabilirsiniz.
Haydi ba?l?yoruzz :o)

1-Do?umunuz için,kendinizi güvende ve rahat hissedece?iniz bir yer seçin.
 Ülkemizde do?umlar?n ço?u (k?rsal kesimler hariç) hastanelerde yap?l?yor. Sizde hastanede do?um yapmay? seçen bir anneyseniz ki bundan eminim , sanc?lar s?ras?nda hareket etmenizi k?s?tlayacak bir hastanede olmad???n?zdan emin olun. Odan?zda,du? ve hareket edip yürüyebilece?iniz kadar (koridorda da yürüyebilirsiniz) bo? alan ve do?um topunuz olmal?. Bir sorun ç?kmas? durumunda da, acil t?bbi bak?m alabilmelisiniz. Bunlar? doktorunuzla ya da hastane yetkilileriyle önceden konu?mal?s?n?z.

2-Do?um tak?m?n?z? çok dikkatli seçmelisiniz.
Bilgili, sevecen doktorlar,
ebeler, e?iniz, sevdikleriniz, doulan?zla destekleyici bir do?um ekibi haz?rlay?n. Alt?n günü yapm?yoruz, fazla kalabal?k olmay?n:o) E?er sayg?, sab?r ve sevgiyle desteklenir, stres ve engellemelerden uzak bir do?um süreci geçirirseniz, sanc?larla çok daha kolay ba?a ç?kabilirsiniz.

3-Do?um ve a?amalar? hakk?nda bilgi edinin.
Günümüzde bu tür bilgilere ula?mam?z çok daha kolay. Kitaplar, dergiler, doktorunuz, web siteleri, videolar, do?uma haz?rl?k kurslar?, doulalar, ebeler, aileniz, arkada?lar?n?z sizlere bilgi vermekten mutluluk duyacaklard?r. Do?um yapaca??n?z hastaneye önceden gidip,hem odan?za bakabilir,hemde do?um kat?ndaki bir hem?ireden, hastaneyi tan?man?z ad?na, sizi k?sa bir turuna ç?karmas?n? isteyebilirsiniz. Hastane prosedürlerini ö?renin ve doldurman?z gereken formlar? önceden al?p doldurun. Büyük gün tela?l? olabilir, bu tür prosedürlerle rahats?z edilmek istemeyebilirsiniz. Unutmay?n daha fazla bilgi, daha az sürpriz anlam?na gelir.

4-Korkular?n?z? özgür b?rak?n.
Do?um, sanc?lar, i?neler, ilaçlar yada kontrolünüzü kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Doktorunuzla bilgili ve güvenilir bir arkada??n?z yada yak?n?n?zla, doulan?zla, do?uma haz?rl?k e?itmeninizle bunlar? konu?un. Konu?mak, korkular? payla?mak herzaman iyi gelir, içinizde tutup onlar? dahada büyütmeyin. Tercihlerinizi belirten bir do?um plan? haz?rlamakta, kafan?zdaki soru i?aretlerini netle?tirir. Bir?ey daha, lütfen doktorunuzdan çekinmeyin, bu sizin do?umunuz, kafan?zdaki tüm sorular? ona çekinmeden sorun.

5-Nefes fark?ndal??? prati?i.
Kas?lmalar s?ras?nda nefesinizin ritmi yava? ve derin olmal?, nefesinizi tutmamal?s?n?z. Bunun için do?umdan önce bol bol pratik yapmal?s?n?z. Nefesinizi en sevdi?iniz çiçe?i koklar gibi burnunuzdan al?p, do?umgünü pastan?z?n üzerindeki mumlar? üfer gibi a?z?n?zdan verin. Sanc?lar s?ras?nda nefesinizin ritmini kaybederseniz,doulan?z?n yada e?inizin sizi nefesinize geri getirmesi gerekebilir. Bunu dokunarak,göz temas?yla, ritmik el hareketi ve sözlerle yapabilirler.

6-?maj,hayal,görselle?tirmeler kullan?n.
Sanc? s?ras?nda sizi mutlu edecek bir?ey dü?ünün. Örne?in; bebe?inizi, e?inizle geçirdi?iniz bir tatili, huzur buldu?unuz bir mekan? dü?ünün ya da çok sevdi?iniz bir nesneye, taze çiçeklere ya da camdan d??ar? bak?nca gördü?ünüz bir a?aca odaklan?n. Beyniniz ba?ka ?eylere odaklan?nca, a?r?y? daha kolay kar??layacaks?n?z ama bunu denemek için do?um sanc?lar?n?z?n gelmesini beklemeyin. Ü?enmeden, hamileli?iniz boyunca bu konuda zihninizi e?itin.

7-Il?k bir du? al?n.
Rahat edebilece?iniz bir pozisyon bulup (ayakta durup bir yere dayanmak, oturmak, küvete girmek) ?l?k suyun iyile?tirici etkisini bedeninizde hissedin. Spesifik olarak rahatlayaca??n?z, kar?n ya da bel bölgenize su tutabilirsizniz. Il?k su sizi rahatlat?p, do?umunuzu h?zland?rabilir. Unutmay?n,su her derde deva :o)

8-Hareket edin.
Mümkün oldu?unca hareket edin. Yürüyün, merdiven ç?k?n, do?um topunda oturun. Denemekten usanmay?n, bu pozisyonlardan birisi size kendinizi daha rahat hissettirecektir.
9-S?cak ve so?uk kompres uygulay?n.
Alt kar?n, kas?k, bel, alt s?rt, ayaklar, omuzlara s?cak yada so?uk (sizin hangisiyle daha rahat hissetmenize ba?l? olarak de?i?ebilir) kompres uygulayabilirsiniz. Bu kompresleri eczanelerden alabilirsiniz. So?uk bir bezde terlemi? boyun, gö?üs ve ensenize çok iyi gelir.
10-Yumu?ak dokunu?lar ve masajla rahatlay?n.
Kendinizi güvende hissettiren dokunu?lar, elinizin tutulmas?, saçlar?n?z?n ok?anmas?, hafif masajlar, duyaca??n?z cesaret verici sözlerle birle?ince kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedecek
siniz.Masajda kullan?lan ya?lar?n, organik olmas?na özen göstermelisiniz. Aktardan alaca??n?z bu?day ya??, badem ya?? i?inizi görecektir.
Her?eyden önemlisi siz art?k annesiniz. Anneler kendileri ve bebekleri için herzaman en iyisini bilirler.
?çgüdülerinizi takip edin.

Ses ç?kartmaktan utanmay?n.

?stemedi?iniz müdahalelerin size yap?lmas?na izin vermeyin.

Do?um bir hastal?k de?il, sizin bebe?iniz için haz?rlad???n?z ilk do?umgünü partisi.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :