Doğum sonrası ten tene Temas

Do?umlardan sonra en çok üzüldü?üm anlar, annelerinden ayr? bebek odas?nda tek ba?lar?na a?layan bebekleri gördü?üm anlar oluyor. Ç?lg?nca beni anneme götürün, buras? neresi diye a?layan bebekle kimse ilgilenmiyor, rutin i?lerini halletmeye çal??an sa?l?kç?lar bir an önce annesine götüreyim diye acele etmiyor. Sonra cam?n arkas?ndan merakl? gözlerle bakan aile fertlerine kar?? kazan?lan bir kupa gibi kald?r?lan bebek, bir iki poz foto?raf çekiminden sonra tekrar ?effaf yata??na geri konuyor ama o yatak annesinin s?cac?k koynunun, tan?d??? p?t p?t atan kalp at??lar?n?n yerini alm?yor tabi… Ben o anlarda hep bebeklerle konu?urum. “Dünyam?za ho? geldin bebek, buras? güvenli, biraz sonra annenin yan?nda olacaks?n, ho? geldin…”

Bu durumlar?n ya?anmamas?, anne, bebek ve baban?n do?umdan sonra uzun süre ayr? kalmamalar? için, do?um öncesi verdi?im e?itimlerde bu konunun önemine s?kça de?inirim. Çünkü do?um sonras? ilk bir saat insan hayat?ndaki en hassas zaman dilimlerinden biridir ve bu süreçte anne ve bebe?in ten tene temas? sa?lanmal?d?r. Anne bebe?ini ç?plak gö?süne alam?yorsa, (mesela genel anestezi ile sezaryen ameliyat? oldu) baba ç?plak gö?süne bebe?ini al?p onunla ilgilenebilir.

Ten tene temas?n sa?lanmas? demek, anne yada baban?n ç?plak gö?süne bebeklerinin ç?plak bir ?ekilde verilmesi, üstlerinin s?cak tutulmalar? için bir battaniye ile örtülmesi ve mümkün oldu?unca uzun süre o ?ekilde kalmalar?n? sa?lamak demektir.

Peki bunu neden yapmal?y?z?

– Kanguru bak?m? olarak adland?r?lan çal??malar sonucu, do?um sonras? annelerin vücut s?cakl???n?n yeni do?an bebeklerinin ihtiyaçlar?na göre ayarland??? görülmü?tür. En mükemmel teknoloji bile bir bebe?i annesinin ç?plak gö?sü ve karn? kadar iyi ?s?tamaz.

– Bütün memeli yavrular?nda oldu?u gibi bizim bebeklerimiz de genetik ve içgüdüsel olarak do?ar do?maz annelerinin gö?üslerine gittiklerinde a?lamay? keserler. Ayr?l?k ve endi?e hisleri ortadan kalkar. Anne ve bebek sakinle?ir, rahatlar, daha az a?lar. Do?umdan sonraki ilk saatler annelerinden ayr? tutulan bebeklerin stres hormonlar?n?n çok daha yüksek oldu?u görülmü?tür.

– Bebeklerin kalp at?m h?z? ve solunumlar? düzenlenir.

– Yeni do?an bebeklerin cilt kolonizasyonu annelerinin tan?d?k bakterileri ile ba?lar.

– Annelik davran??lar?n? ve emzirme içgüdülerini uyar?r. Anneler daha az do?um sonras? depresyon ya?arlar.

– Bebeklerde beslenme davran??lar?n? uyar?r.

– Prematüre bebekler için ten tene temas bak?m? sa?land???nda sa?l?k durumlar?n?n stabil oldu?u, vücut s?cakl?klar?n?n korundu?u, enfeksiyonla daha kolay mücadele ettikleri, büyüme ve geli?melerinin daha h?zl? oldu?u ve hastaneden daha çabuk taburcu olduklar? görülmü?tür.

Ten tene temas sezaryen ameliyatlar?nda rutin olarak yap?lan, bebe?i sar?p sarmalad?ktan sonra annesiyle yanak yana?a poz verdirme durumu de?ildir. Bu bak?m?n ne denli önemli oldu?unu bilen birçok kad?n do?um uzman? sezaryen do?umlar?ndan hemen sonra bebekleri annelerinin ç?plak gö?süne yat?r?p ameliyata öyle devam etmektedir. Normal do?um sürecinde ise göbek kordunu kesilmeden bebek annenin gö?süne konur ve süreç bu ?ekilde ba?lar. ?lk muayeneler annenin gö?sünde gerçekle?ir ve boy, kilo ölçümü, a?? gibi rutinler daha sonraya ertelenebilir.

Dünya Sa?l?k Örgütü 2003 y?l?ndan beri kilosu, gebelik haftas?, do?um ?ekli ve klinik durumu ne olursa olsun tüm yeni do?an bebeklerin, do?umdan hemen veya en k?sa bir süre sonra ten tene temas bak?m? almalar?n? sa?lamay? öner

                                                                                          ***

Anneler, babalar do?umdaki haklar?n?z? bilin, do?urmak bir hastal?ktan kurtulmak, do?an bebekte potansiyel bir hasta de?ildir ö?renin. Do?um öncesi doktorunuzla ten tene temas hakk?nda konu?un, onun do?umdan sonraki bu hassas sürece nas?l bakt???n? anlamaya çal???n. Do?um yapaca??n?z hastanenin do?um sonras? prosedürlerini ö?renin ve benden tavsiye hastanedeki çocuk doktorlar?yla da do?um sonras? ten tene temas hakk?nda ne dü?ündüklerini, rutin olarak uygulay?p, uygulamad?klar?n? sorun, nas?l olsa yaparlar demeyin…

Her anne, baba ve bebek do?um sonras? bu büyülü dakikalar? ya?asa, sevgiyle sarmalansa, yanl?z olmad???n? ve dünyan?n güvenli bir yer oldu?unu hissetse, do?ar do?maz yanl?z ve çaresiz kalmasa acaba bu dünya daha farkl? bir yer haline gelir mi?

Bence gelir…

Kaynak 1: http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/News-and-Research/Research/Skin-to-skin-contact/

Kaynak 2: http://www.dogumakademisi.com/makaleler/165-ten-tene-temas-bebein-doumdan-sonraki-ilk-ihtiyac
Kaynak3: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/hatice.bektas/poster/hatice.bektas19.06.2013_12.07.17poster.pdf
15 Ocak 2014 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :