Doğum Tercihlerini Hazırlama

Do?um tercihleri denince ço?umuzun akl?n?za ilk gelen soru ?u: normal do?um mu olsun, sezaryen mi? Hemen söyleyeyim sezaryen bir do?um ?ekli de?il, bir kurtarma ameliyat?d?r ama annenin normal do?umla ilgili büyük korkular?, s?k?nt?lar? varsa ve bunlar? çözmek istemiyor ya da çözemiyorsa, sezaryen ve normal do?umun avantaj ve dezavantajlar? hakk?nda yeterli bilgiye de sahipse bir tercih olabilir. Kimse kimseyi normal do?um ve ayn? ?ekilde sezaryen için zorlayamaz, zorlamamal?.

Gelelim benim bahsetti?im do?um tercihlerine… E?er bir do?uma haz?rl?k e?itimine kat?lm??san?z veya bir doulan?z varsa, do?um ile ilgili internetten ya da kitaplardan ara?t?rmalar yap?yorsan?z do?um plan?, do?um tercihleri gibi listelere rastlam??s?n?zd?r. Yabanc?lar “birth plan” olarak adland?rsalar da, ben do?um tercihleri demeyi daha uygun buluyorum, çünkü do?um planlanabilen bir süreç de?ildir.

Ne demi?ler “Tanr?y? güldürmek istersen ona planlar?ndan bahset”

Benim tercihler derken anlatmak istedi?im, gözlerinizi kapat?p bebe?inizin do?umunu hayal etti?inizde neler dü?ündü?ünüz, nas?l bir do?um hayal etti?iniz. Tabii hayallerinizin olabilmesi için konu hakk?nda yeterli bilgiye sahip olman?z oldukça yard?mc? olacakt?r. Mesela do?um sürecinde a?r?yla nas?l ba?a ç?kmay? dü?ünüyorsunuz? Neler yapmay? tercih edersiniz? Hareketli olmak, suya girmek, epidural analjezi, nefes teknikleri gibi… E?er sizin tercihleriniz varsa do?umunuzu ba?kalar?n?n eline b?rakmam??, ona sahip ç?km?? olursunuz. Bu aç?kça ?u demek, e?er tercihlerin yoksa hastanenin ya da doktorun verdiklerine mahkum olursun ve tercihlerin varsa, doktorunla oturur konu?ur ve sa?l?kl? ilerleyen bir do?um sürecinde mümkün oldu?unca senin tercihlerinin uygulanmas?n? sa?layabilirsin.

Buraya dikkat;

SEN HASTA DE??LS?N!!!

HEP?M?ZDEN SA?LIKLISIN!!!

B?NLERCE YILDIR KADINLARIN YAPTI?I G?B? BEBE??N? DO?URACAKSIN!!!

BEDEN?NE, BEBE??NE VE DO?UMUNA SAH?P ÇIK!!!

?imdi sizinle Mila Bebek’in annesi Sevgili Ezgi’nin do?um tercihleri listesini izniyle payla??yorum. Hepinize bir yol rehberi olsun. Ezgi’nin do?umu çok çok yak?n, hatta siz bu yaz?y? okuyorken biz do?um dalgalar?na yelken açm?? olabiliriz.

??te Ezgi’nin Do?um Tercihleri:

DO?UM TERC?HLER?M?Z

Sevgili doktorumuz ve hem?irelerimiz, sizlerin bilgi ve deneyimine sonsuz güveniyoruz. Normal do?umun mucizelerinden faydalanmak üzere bizler de hamilelik sürecinin ba??ndan bu yana sizlerle bu sorumlulu?u payla?mak ad?na çal???yoruz. En önemli ?eyin sa?l?kl? do?um ve sa?l?kl? bebek oldu?unun da bilinciyle, a?a??daki taleplerimiz konusunda bizlere destek olursan?z hastanenizden çok güzel do?um an?lar?yla ayr?laca??m?z? umuyor; ?imdiden can?m?za can katacak tüm emekleriniz için te?ekkür ediyoruz.

MÜMKÜN OLDU?UNCA…

HASTANEYE GEL?? ÖNCES?NDE…

Do?umun do?al olarak, kendili?inden ba?lamas?n? tercih ediyoruz. ?lla ki ba?latmak gerekirse öncelikle do?al yöntemleri denemekten yanay?z.

Do?umun ba?lamas? için geçecek zamana sayg? duyuyoruz. Bebe?imiz sa?l?kl?ysa ve suyu yeterli ise 42. haftaya kadar beklemek istiyoruz.

Do?umun ilk a?amalar?nda bir süre evde kal?p sakinle?meyi tercih edebiliriz, gerekmedikçe erkenden hastaneye gelmeyi tercih etmiyoruz.

HASTANEYE VARDI?IMIZDA…

Do?umun tüm a?amalar?nda e?im ve do?um destekçimin yan?mda olmas?n? tercih ediyorum.

Odam?zda mahremiyet alan?ma sayg? duyulursa ve hem?irelerce sorulacak sorular öncelikle e?ime ya da do?um destekçime sorulursa çok sevinirim.

Doktorumdan ba?kas?n?n vajinal muayenesini tercih etmiyorum. Mümkünse çok s?k olmamas?n? dilerim.

Damar yolu sadece gerekti?inde aç?l?rsa çok sevinirim.

Lavman yap?lmas?n? tercih etmiyorum ama do?um süresince gerekli görürseniz tabii ki yapt?rabilirim.

Hastane sürecini ve do?umu kendi k?yafetlerimle geçirmek istiyorum. Odam?zdaki ???klar?n lo? olmas?n? tercih edebilir; bu süreçte müzik, mumlar, du? gibi sakinle?tirici yöntemleri deneyebilirim.

Yürümek, dola?mak, masaj ve daha farkl? ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri sanc?larla ba?a ç?kmak için kullanabilirim.

Epidural ve di?er a?r? kesici ilaçlar? kullanmadan önce tüm do?al yöntemleri denemi? olmak istiyorum. Dolay?s?yla s?k s?k epidural teklif edilmezse çok sevinirim. Onun yerine yüreklendirici kelimeleriniz beni rahatlatacakt?r. Gerekli görürseniz epidural anestezi de yapt?rabilirim.

Aç?lma sürecinde ihtiyaç hissedersem hafif bir?eyler yemek ve su içmek isteyebilirim. Bu ihtiyaçlar?m? serum yerine do?al olarak kar??larsam çok mutlu olurum.

Do?um sürecini h?zland?rmak gerekirse ve yeterli zaman?m?z varsa, suni sanc?dan önce do?al yöntemleri denemeyi tercih ederim.

Sürekli NST’ye ba?l? ve yatarak kalmak yerine; farkl? pozisyonlarda ve aral?kl? NST takibini tercih ederim. Bebe?imizin kalp at??lar?n? mümkünse el doppleri ile dinlerseniz çok daha mutlu olurum.

DO?UM ANINDA…

Benimle sakin bir ?ekilde konu?ulmas?n?, do?umhanenin mümkünse lo?, ?l?k ve sakin olmas?n? tercih ediyorum.

Öncelikle bedenimi dinleyerek ?k?nmak istiyorum. Yard?ma ihtiyac?m olursa beni yönlendirece?inize eminim.

Gerekmedikçe epizyotomi tercih etmiyorum. Ama kontrolsüz y?rt?klar?n olu?ma durumu varsa sizin yap?lmas? karar?n?za da sayg? duyuyorum.

Acil bir durum olmad??? taktirde kristaller manevras?n?n uygulanmas?n? tercih etmiyorum.

Do?al do?umu tercih etti?imizden vakum, kiwi kullan?lmazsa çok sevinirim. Hep beraber sab?rl? olursak gerek kalmayaca??na ve ba?araca??ma inan?yorum.

DO?UM SONRASI…

E?er bebe?imizin sa?l?k durumu iyiyse, do?ar do?maz ç?plak gö?süme konulmas?n?, üzerinin örtülmesini istiyorum. E?imle ten tene temas? sa?layarak bebe?imize s?cak bir ho?geldin demeyi hayal ediyoruz. Bize bebe?imize ho?geldin demek ve emzirmeyi denemek için mümkün oldu?unca zaman verirseniz çok mutlu oluruz.

Göbek kordonunun at?m? bitince kesilmesini istiyoruz, kordon kan?n? saklamayaca??z.

Plasentan?n do?al olarak do?mas?n? tercih ediyoruz.

Bebe?imizin ilk muayenesinin benim gö?sümde yap?lmas?n? rica ediyoruz.

T?bbi bir gereklilik yoksa bebe?imize derin aspirasyon uygulanmas?n? tercih etmiyoruz.

Bebe?imizi çok bekledik, do?umdan sonra ondan ayr?lmak da istemeyiz E?er apgar de?erinde problem yoksa, do?umhaneden hep birlikte ç?kmak ve di?er i?lemler için birkaç saat beklenilmesini tercih ediyoruz. Çok gerekli ise bebe?imizin tüm müdahalelerinin yan?m?zda yap?lmas?n? talep ediyoruz. Uykusunu da yan?m?zda alabilir.

Gerekliyse bebek odas?ndaki tüm i?lemlerin e?imin kuca??nda yada yan?nda yap?lmas?n? istiyoruz.

Bebe?imize yap?lacak her müdahalenin öncelikle bizlerle payla??lmas?n? istiyoruz.

Do?um sonras?nda bebe?imizi sadece silmek yeterli olacakt?r. Bebe?imizi evimizde y?kamay? tercih ediyoruz.

Topuk kan?n?n do?ar do?maz al?nmas?n? tercih etmiyoruz, hastaneden ç?kmadan verebiliriz.

Bebe?imize sadece anne sütü vermek istiyoruz. Gerekmedikçe mama, su veya emzik verilmezse çok seviniriz.

Bebe?imize K vitamini dahil hiçbir a?? ve i?nenin veya kan alma i?leminin bilgimiz olmadan yap?lmas?n? tercih etmiyoruz.

SEZARYEN GEREKL?L???NDE…

Yeterli zaman?m?z varsa epidural sezaryan? tercih ederim.

Sezaryen ameliyat?nda e?imin ve do?um destekçimin de yan?mda olmas?n? diliyorum.

Bebe?imiz do?ar do?maz bana verilmesini, odaya ç?kana kadar gö?sümde kalmas?n? ve yukar?da bebe?imizin do?umundan sonras? için yazd???m?z tercihlerimizin uygulanmas?n?sitiyoruz.

Genel anestezi ile sezaryen gerekirse, bebe?imizin do?ar do?maz e?ime verilmesini ve yine her müdahalenin e?imin kuca??nda yap?lmas?n? tercih ediyorum.

TE?EKKÜR EDER?Z

Ezgi & Mert & “Bebek”

Bu makale 16 Nisan 2014 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :