Doğum var nereye?

Son haftalarda hem oldukça hasta, hem de oldukça yo?undum. Bayram?n ilk günü itibariyle kademe kademe artan klima ve pervane çarp?lmas? artarak taa bugüne kadar devam etti. Ve bu arada dört gebemi do?uma haz?rlamak için her bir çiftle ayr? ayr? üçer çal??ma yapmak ve rutin derslerime devam etmek zorundayd?m. Anlayaca??n?z a?ustos ay? beni az?c?k yordu…

Ve tarihte bir ilk diyebiliriz. Do?umunu bekledi?im dört gebem de hala do?urmad? ve ben yar?n sabah dört günlü?üne ?zmir’e gidiyorum. Tabii benim bu gezi program?m gebelerimle tan??madan çok daha önceden belliydi ve onlar da bu tarihlerde aras?nda benim ?ehir d???nda olaca??m? bilerek do?umlar?nda destek olmam? istediler.

Do?um öncesi haz?rl?k çal??malar?m?z? yapt?k, doktor görü?melerine gittik, do?um tercihleri haz?rland?, nefes ve di?er a?r?yla ba?etme çal??malar? har?l har?l çal???ld? ve son olarak do?um sonras? dönem, yenido?an ve emzirme ile ilgili son dersimizi yaparak ve “doulam olmadan asla” dualar?yla ayr?ld?k.

Gözüm arkada de?il. Benim olmad???m dönemde her biri için yerime bir back up doula ayarlad?m. Yani benim ?ehir d???nda oldu?um tarihlerde birinin do?umu ba?larsa yedek doula anneye do?umda destek olacak. Normalde doulal?k yaparken e?er annelerin beklenen tahmini do?um tarihleri birbirlerine çok yak?nsa ve anne de isterse bir yedek doula arkada??m? anneyle tan??t?r?r?m. Sonuçta do?umda profesyonel destek her annenin hakk? ve do?umlar?n çak??mas? durumunda bu destekten mahrum kalmalar?n? asla istemem. ?imdiye kadar pek çak??ma olmad? ama ne olur ne olmaz…

Bakal?m beni kim bekleyecek. Mert, Ali, Leo Mete ve Kalya kuzular? beni bekleyin emi. Sizin do?umlar?n?za ?ahit ve destek olmak beni çok mutlu edecek. Ama ?ununda fark?nday?m; her?ey tam da olmas? gereken en mükemmel zamanda, o sürece en iyi gelecek ki?ilerle olacak…

Bu yaz? 13 A?ustos 2014 tarihli HT Hayatta yay?nlanm??t?r.

…………………………..

?u anda ?stanbul’a dönmü? bulunmaktay?m ve kuzular?n hepsi beni bekledi. Öyle görünüyor ki bu hafta biraz uykusuz geçecek. Hepsi teker teker do?acak. Bir annemin ?imdiden bir cm aç?kl??? var, ne harika :) Art?k gece gündüz nöbetteyim.

Sevgiler


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :