Doğum yapma korkusu

Bilinçalt?n?n derinliklerinde bulunan do?um yapmak korkusu, ya?an?lan çevrenin etkileriyle,hikayeleriyle
beslenen psikolojik bir rahats?zl?kt?r. Ya?an?lan ülkenin sosyal ve kültürel yap?s?, anneden k?z?na geçen do?um yapma korkusu tokofobiyi nesilden nesile ta??r.
“Tokos” Yunancada do?um demekmi?. Fobiyi zaten biliyoruz, tokofobi ad? oralardan geliyormu?.
Bu tür bir rahats?zl??? olan kad?nlar do?um yaparken çok ac? çekmekten ölmekten korkarlar. Doktorlar?na, sa?l?k ekibine, kendine güvenmezler. Do?umda bebe?e bir?ey olacak korkusu had safhadad?r.
Do?uracaklar? bebe?e bakamayacaklar?ndan, bu sorumlulu?unu alamayacaklar?ndan korkarlar. Bu korku kad?nlar? kürtaj olmaya, bebe?i dü?ürmeye çal??maya, alkol ve uyu?turucu kullanmaya kadar sürükleyebilir.

 


Çocuklu?unda cinsel tacize u?ram?? kad?nlar?n tokofobik olma olas?l?klar? da oldukça yüksektir.
Tokofobisi olan kad?nlar normal do?um yapsalar dahi y?llarca do?um anlar? pe?lerini b?rakmaz, o anlar? dü?ündükçe panik atak krizleri bile ya?ayabilirler.

 

Asl?na bakarsan?z ilk do?umunu yapacak ço?u kad?n, ne ile kar??la?aca??n?, kas?lmalar?n nas?l hissettirece?ini bilemedi?i için birazc?k korkabilir ama do?um yapman?n do?aya, bedenine ayk?r? bir?ey olmad???n? da bilmelidir.
Tokofobi üç seviyede kendini gösteriyormu?.

Birinci seviye; kad?n hamile kalmadan önce do?urmakla ilgili bu korkulara sahiptir. Bu süreç çocukluk ve eri?kinlik aras?nda ye?erir. Ma?allah ülkemiz ?artlar?n? dü?ünecek olursak hepimiz birinci derece tokofobiye sahibiz, hay?rl? olsun:)

?kinci seviye; anne travmatik ya da çok uzun saatler süren bir ilk do?um geçirdiyse, dü?ük, ölü do?um, hamilelik sonland?r?m? gibi zor durumlar ya?ad?ysa ikinci seviye tokofobi geli?ebilir.
Tokofobi do?um sonras? depresyona da sebep olup ciddi uyku bozukluklar? yaratabilir.

Üçüncü seviye; Depresif hastal?k zemininde geli?en do?um korkusudur.
Yaz?m?n ba??nda da bahsetti?im gibi ço?u kad?n biraz az, biraz çok benzer korkular? ya??yor. Sezaryen oranlar?ndaki bu korkunç art??ta, bu tür korkular?n çok büyük etkisi var.
Hamile kad?nlar hiç bir t?bbi gereklilik yokken sadece korktuklar? için ameliyatla do?um yap?yorlar ki içlerindeki o korkuyu tedavi etmedikleri sürece de öle yapmal?lar. Di?er türlüsü çok daha zor ve travmatik olabilir.

Peki ne yapmal?y?z?

Korkular?m?z?n önüne nas?l geçmeliyiz?
1- Do?umun bedeninde nas?l ilerledi?i, fizyolojisi, psikolojisi, do?um dalgalar?yla ba?etme yöntemleri ile ilgili bilgilenmeliyiz. Do?uma haz?rl?k kurslar? bu konuda annelere ve e?lerine çok fayda sa?l?yor. E?er maddi durumunuz yeterli de?ilse “Zeynep Kamil Hastanesi” orada do?um yapacak anneleri e?itmeye ba?lam??, oraya bir dan??abilirsiniz. Sonra baz? do?uma haz?rl?k merkezlerinin düzenledi?i ücretsiz nefes s?n?flar?, film gösterileri oluyor onlara kat?labilirsiniz.
2- Psikolojik destek alabilirsiniz. Psikologa gitmekten utanmay?n, ailenizden kimseye söylemek zorunda da de?ilsiniz. Psikoterapi bu korkular?n?z? çözebilir.
3- Eft ve hipnoz tekniklerini kullanan dan??manlarla çal??abilirsiniz. Bu yöntemlerde bilinçalt? korkular?n? çözebiliyor.
4- Pozitif olun. Kötü ?eyleri dü?ünmekten vazgeçin. Bebe?inizin karn?n?zda sa?l?kl? bir ?ekilde büyüdü?ünü ve sa?l?kla, kolayl?kla su gibi do?du?unu hayal edin.
5- Nefes egzersizleri ve düzenli spor bedeninizi rahatlatacakt?r. Rahatlam?? bir beden sizi, rahatlam?? bir ruha kavu?turur.
6- Hamile kad?n gören di?er do?um yapm?? kad?nlar, kendi do?um hikayelerini askerlik an?s? gibi en ac?l?s?ndan anlatmaya bay?l?rlar, dinlemeyin, üzerinize almay?n. Her kad?n?n do?umu kendine has unutmay?n.
7- Do?umunuzda yan?n?zda size sürekli destek olan bilinçi ki?iler olsun. Kendinize bir ebe bulun, do?um süreci boyunca yan?n?zda kal?p size destek olabilirler. ?stanbul’da ya da Bursa’da ya??yorsan?z do?umunuzda destek olmas? için ücretsiz bir “doula (do?um koçu)” bulman?za yard?mc? olabilirim. ?lgilenirseniz bana mail at?n.
8- Hepsinden önemlisi kendinize, bedeninize, bebe?inize güvenin. Do?um i?ini siz yapacaks?n?z, doktorunuz de?il. Do?um yapmak bedeninizin do?al bir i?levi bunu hiçbir zaman unutmay?n.
9-Do?um dalgalar? ya da sanc?s? ya da kas?lmalar nas?l adland?rmak isterseniz ba?a ç?k?lamayan bir süreç de?il. Bebe?inizi kollar?n?za alman?z? sa?layacak yard?mc?n?z onunla bar???n.
Çoooook s?cak bir pazar gününden hepinize sevgiler

Doula Özge

kaynak;http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_6916.htm 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :