Doğuma hazırlan ama nasıl?

Geçenlerde sosyal medyada; ‘mutlu olmak için ?öyle yap, sevgi içimizde o zaman uzaklarda arama, hayat çok k?sa ne duruyorsun’ türünden bir yaz? okudum. Yaz?n?n ba?l?klar?n? ?öyle bir gözden geçirdi?imde içimden; al sana do?uma haz?rl?k e?itiminin en derin ve en içsel bölümü dedim.

Do?uma iki kitap okuyup, bir kursa giderek haz?rlanmaya çal??an (do?uma haz?rl?k kurslar?n? gereksiz bulmuyorum ve hatta ben de bu kurslardan veriyorum) günümüzün h?zl? insanlar?na anlatmak istedi?im her ?ey o k?sac?k makalede gizliydi.

Hayat?n? ya?arken biriktirdi?in her ?ey, partnerinle arandaki ili?ki, kad?n olmak ve annelik ile ilgili dü?üncelerin, ta??d???n bebekle ilgili duygular?n, hayata bak???n ve seni sen yapan her ?ey do?umuna yans?yacakt?r. Dolay?s?yla asl?nda nas?l bir insansan do?umunda a?a?? yukar? o ?ekilde olacakt?r.

Do?uma haz?rlanmak sadece analitik dü?ünceyle olmuyor, do?umda her zaman iki ile iki dört etmiyor ve zamane kad?nlar? içsel bilgileri, içgüdüleri ve duygular? yok sayd?kça do?umdan al?nan memnuniyet azal?p beklentiler art?yor.

Hepimiz bir ?ekilde büyüyoruz. Ve bu esnada ?ekillenen karakterimiz, aile yap?m?z, okudu?umuz okullar, büyüdü?ümüz çevre ve daha pek çok parametre bizim biz olmam?z? ve kad?n olarak ya?am içindeki yerimizi ?ekillendiriyor. Ve sonuçta ortaya ç?kan “BEN”, tüm hayat?m?z? ve seçimlerimizi etkiliyor.

Peki hayata nas?l bakarsak daha mutlu oluruz? Nas?l bir insan olabilirsek kendimizden ve ya?ant?m?zdan daha memnun kal?r?z? Hangi kad?n do?umu daha pozitif an?larla hat?rlar? ??te bu sorular?n cevab?n? birkaç maddeyle aç?klamak istedim.

?ikayet etme, ?ükret!

?u hayat elindekilerin de?erini bilmeyen, durmadan söylenen ve ?ikayet eden insanlarla dolu. Oysa ald???m?z her nefes, att???m?z her ad?m, gören gözlerimiz, tutan ellerimiz, ayaklar?m?z ve p?t p?t atan kalbimiz için her an ?ükretmek, ba??m?za her ne gelirse gelsin biraz Pollyanna gibi duruma bakmak ne harika olur. Bu tav?r ba??na gelmi? ya da gelmesi muhtemel her durumun içinde erime ve geleni kabul etme halini hayattaki genel bir tavra dönü?türür. Bu tav?rdaki bir kad?n gebeli?i boyunca ya?ad??? her normal de?i?im için söylenip ya?ad??? süreci kendi kendine cehenneme çevirmez. Sonra do?umu ba?lad???nda panik olmaz ve muhtemelen sevinir. Ya?ad??? her neyse ona teslim olur, onunla akar. Öyle Mevlana tipi biri de olmas? gerekmez, ya?ad??? süreç her neyse, biraz ak???na b?raksa gerisini hormonlar halleder zaten.

Yarg?lama!

Bir zahmet önce kendini yarg?lamay? b?rak. Ke?ke ?öyle yapsayd?m, oraya gitseydim, bunu seçseydim. Her ?ey benim suçum. Ben çok hatal?y?m, yanl???m, beceriksizim, korka??m vs…?nsan?n en ac?mas?z yarg?c? yine kendisidir. Zaten ?u hayatta verdi?imiz kararlar ve yapt???m?z seçimler zaten var olan karakterimizin bir yans?mas?ysa, biz zaten biz oldu?umuz için bu seçimleri yap?yorsak sorun nerede? Tam ve eksiksiz oldu?unu kabul etmek neden bu kadar zor? Elinden gelenin en iyisini yapt?ysan ve sonuç senin istedi?in gibi de?ilse suçlu kim? Böyle dü?ünen bir kad?n, do?umunda ne ya?arsa ya?as?n kendini suçlamaz.

Kendi yarg?c?n ve cellad?n olma! Hamilelik ve do?um sürecinde elinden gelenin en iyisi için çabalayan kad?n, ya?ad??? durum ya da sonuç her ne olursa olsun kendisini yarg?lamaz. Yapabilece?inin en iyisini yapt???n?n fark?ndad?r ve hayat dedi?imiz sürecin ço?unun, elimizde olmayan ?eylerin tamam? oldu?unu bilir.

Pozitif ol!

“?yimser; yaran?n üzerindeki kabu?u, kötümser ise kabu?un alt?ndaki yaray? görür”.

Ernest Schrönder

Hani çizgi filmlerde ba??n?n tepesinde kara bir bulutla dola?an mutsuz karakterler vard?r ya, onlardan biri olma. Negatif dü?ünceler arkalar?ndan negatif olaylar? getirirler. Yüzünü her zaman güne?e dön ki gölgeler seni esir alamas?n. Oturdu?un yerden hiçbir ?ey yapmadan, çabalamadan, tamamen oluruna b?rak?p gözlerini gerçeklere kapatarak pozitif olmaktan bahsetmiyorum. Bir amac?n varsa, bir yola ç?k?yorsan zihnine güzel tohumlar ek ve o yolda emek ver, çabala… ?çinde büyüyen tohumlar zihnindeki pozitif dü?üncelerle büyüyüp rengârenk çiçeklere dönsün. Hayata böyle bakan bir kad?n ya?ad??? her i?te bir hay?r oldu?unu dü?ünür. Gebelik ve do?um sürecine pozitif dü?üncelerle haz?rlan?r. Negatif dü?ünceleri beslemez, büyütmez. Negatif hikayelerden ve insanlardan uzak durmaya çal???r. Ac?yla de?il, mutlulukla beslenir.

Ba?kalar?n?n ne dü?ündü?ünü umursama!

“Di?er insanlar?n ne dü?ündü?ünü önemseyen biri, her zaman onlar?n esiri olacakt?r”

Lao Tzu

Ba?kalar?n?n ne dü?ündü?ünün ne önemi var? Önemli olan senin ne istedi?in! Özgür olmak ya da olmamak bize ö?retilen bir?ey. Ba?kalar?n?n hapisanesinde olmak, onun senin hakk?nda ne dü?ünece?ini kafanda varsaymakla do?ru orant?da. Koy ver gitsin! Böyle dü?ünen bir kad?n do?umda ses ç?kartmaktan utanmaz. Hamileyken büyüyen göbe?inden ve emzirirken memelerinden utanmaz. Ba?kalar? onu yarg?layacak diye sezaryen olmak istedi?ini söylerken çekinmez. Ba?ka insanlar ona “ne suda m? do?uracaks?n, ne evde mi do?uracaks?n; kafay? yedin galiba” dediklerinde umurunda olmaz, he der geçer.

Mükemmel olmaya çal??ma!

Çünkü mükemmelli?i ve kusursuzlu?u arad?kça asla bulamayacaks?n. Ayr?ca asla tam olarak mükemmel olamayaca??n? bilmek kadar güzel bir özgürlük yok ki. Zaten oldu?un halin senin en güzel ve tam halin. Gebeli?inde kilo alm?? olabilirsin bo?ver. Do?umun hayal etti?in gibi mükemmel olmad? bo?ver. (Ve unutma; do?umun asla hayal etti?in gibi olmayacak). Ve kendini parçalayan, saç?n? evi ve çocuklar? için süpürge eden, ayn? zamanda kariyerinde h?zla yükselirken incecik bedeni ve ‘Brazilian style’ bikinisiyle plajlarda boy gösteren kad?nlar senin mükemmelinin tan?m?ysa, emin ol onun da kendinde be?enmedi?i bin tane özelli?i, derdi, tasas? ve hayat?nda ho?una gitmeyen pek çok durum vard?r.

Ba?kalar?n? suçlama, s?zlan?p durma!

En g?c?k oldu?um insan tipidir. Böyle insanlar ya?ad?klar? her olay için suçlayacak birini bulurlar. Do?uramaz kocas?n? suçlar, doktoru suçlar, annesini suçlar ve hatta bebe?ini suçlar. Yer yer kilolar? al?r, a?z?n? tutamaz, eve abur cuburu doldurur sonra onlar? üreten firmalar? suçlar, hepsini yer kendini suçlar. Pasif agresif, biraz depresif, az?c?k obsesif ortaya kar???k bir insan türü…Hayat?ndaki her ?ey için s?zlanan ve ba?kalar?n? suçlayan bu tip konu?malar?nda ne kadar çok çekti?inden dem vururken, asl?nda çok daha iyilerini haketti?ini söylemeye çal???r.Çözüm aramaz ve hatta bulmakta istemez. Öylece s?zlan?r durur. Böyle kad?nlar do?uma haz?rlanman?n çok saçma oldu?unu dü?ünürler. Köyde kad?nlar nas?l do?urmu?, onlar do?urmak için e?itim mi alm??lar diyerek do?uma haz?rlanmay? reddederler. Sonra sanc?lar gelmeye ba?lar ve imdad? ba?kalar?nda ararlar. D??ar?da huzuru, güveni ve hayal etti?i konforu bulamay?nca da ba?kalar?n? suçlamaya ve s?zlanmaya ba?larlar. Epidural yapamad?lar, do?um bu kadar uzun sürer mi, benimle kimse ilgilenmedi, beni kurtar?n, doktor beni sezaryen yapt? gibi sürekli ba?kalar?n? suçlar bir tavra bürünürler. Oysa en ba?tan süreçle, sanc?yla, do?umla, hastaneyle, yenido?anla ve genel prosedürlerle ilgili bilgiler edinmi? olsalard?, ba?lar?na nelerin gelebilece?i hakk?nda yeterli haz?rl?klar? olurdu.

Geçmi?te ya da gelecekte ya?ama!

Bu zaman zaman benimde içine dü?tü?üm bir çukur. Anda kalmay? unutmak, geçmi?e ya da gelece?e tak?larak kendimi dara sokmak. Zaten geçmi? ve bitmi? olanla, hiç olmam?? ve belki de hiç olmayacak olana harcad???m?z zihinsel enerjimizi ?imdi ve ?u ana versek eminim hepimiz çok daha mutlu insanlar olaca??z. Do?um bir ?ekilde gerçekle?mi? ve bitmi?. Orada her ne ya?and?ysa kabul etmek ve geçip gitmek en sa?l?kl?s?d?r. Bazen bunu tek ba??n?za yapamayabilirsiniz, o zaman bir profesyonelden yard?m almal?s?n?z ki do?umun negatif hat?ralar? ya?am?n?za ve di?er do?umlar?n?za yans?mas?n.

Geçmi? ya da gelecek kayg?s? seni içine çekmeye çal??t???nda bulundu?un ana geri dön. Kendine bak ve ?ükret, içinde oldu?un durum için kendini yarg?lama, lütfen pozitif ol. Ba?kalar?n?n senin hakk?nda ne dü?ündü?ünü umursama ve sen oldu?un halinle en mükemmel ve tam olans?n.Ya?ad???n ya da akl?na tak?lan her neyse ba?kalar?n? suçlamaktan ve hareketsiz kal?p s?zlanmaktan vazgeç. Ya?ad???n an?n en de?erli an ve ald???n her nefesin bir hediye oldu?unu akl?ndan ç?karma.

Bu yaz? 20 May?s 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :