Doğuma Hazırlanmak

Bugün doulal?k yapt???m bir aileyle ikinci çal??mam?z? yapaca??z. Bebeklerini bekledikleri tahmini tarih 9 mart, do?uma çok az bir süre kald?… Bu güne kadar neler yapt?k biraz bahsetmek istiyorum.


?lk çal??mam?zda do?um hakk?nda konu?tuk. Nas?l ba?lar, bedenimizde do?umun ba?lad???na dair nas?l belirtiler olur, do?umun a?amalar? nelerdir, anne bu süreçlerde neler hisseder ve nelere ihtiyaç duyar, do?umda salg?lanan hormonlar nelerdir ve neden önemlidirler?
Do?umda mahremiyetin öneminden ve anneye ihtiyac? olan bu mahremiyet ortam?n? nas?l yaratabilece?imizden bahsettik. Do?umda kar??la?abilecekleri rutin medikal müdahaleler ile ilgili bilgiler verdim.
Annenin haz?rlad??? bir do?um plan? vard?, onun üzerinden beraberce tekrar geçtik. Bu plan? doktorlar?na kibarca nas?l vermeleri gerekti?i hakk?nda konu?tuk.


Do?um sonras?yla ilgili pek bir haz?rl?klar? yoktu, biraz bebek do?duktan sonra neler olacak k?sm?yla ilgilendik.
?kinci çal??mam?zda ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri ö?renmeye ba?lad?k, gerçi anne daha önceden biliyordu ve bu çal??malar onun için tekrar niteli?inde oldu. ?laç d??? a?r? kesici yöntemlerin a?r? hissini nas?l azaltt???n? anlamak için bol bol buzla çal??t?k. Baba kendi varl???n?n anneye nas?l yard?mc? oldu?u gördü ve kendine güveni artt?. Ufak tefek ipuçlar? yakalayarak do?um kas?lmalar? içindeki anneye nas?l davranmas? gerekti?ini ö?rendi. Bol bol nefes fark?ndal??? çal??t?k, bu fark?ndal?k halinin insan? nas?l gev?emi? bir hale soktu?unu ö?rendik. A?r? alg?s?, nefes ve gev?eme hakk?nda konu?tuk.
Do?um pozisyonlar?, hangi pozisyon ne i?e yarar, hangi pozisyonun do?umun hangi evresi için yararl? oldu?unu ö?rendik.
Do?um sürecinde annenin kendini daha rahat hissetmesi ve do?um sanc?lar?n? daha kolay kar??lamas? için kullanabilece?imiz masajlar? ö?rendik. Anneyi do?umda kullanabilece?imiz aromaterapi ya?lar?yla tan??t?rd?m ve kokusunu be?endi?i ya?lar? seçti.
Anlayaca??n?z çok çal??t?k.
Bir daha ki bulu?mam?z önümüzdeki hafta sonu olacak. O derste de, acil bir sezaryen ameliyat?n? nas?l daha do?alla?t?rabilirizi konu?aca??z, geri kalan ilaç d??? a?r? kesici yöntemleri çal???p bol bol gev?eme egzersizleri yapaca??z.
Emzirme pozisyonlar?, mastit ve emzirme döneminde olu?abilecek sorunlar hakk?nda ufak bilgiler ve notlar verece?im. (Doulalar emzirme dan??man? de?ildir, anneye emzirme konusunda kan?ta dayal? do?ru bilgiler verirler, gerekli olursa anneyi alan?nda profesyonel emzirme dan??manlar?na veya bebek hem?irelerine yönlendirirler.)
Son olarak labirentte yürüyüp üç ki?ilik yeni aileyi kutlayaca??z :) (Labirent k?sm? gizli kals?n:)
Peki siz do?uma haz?rlanmak için neler yap?yorsunuz?
Sevgiler  


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :