Doğuma hazırlık eğitimi 22 haziran

Do?uma haz?rl?k e?itimi;

Do?uma haz?rlanmak günümüzde bir zorunluluk halini ald?. Hele ki normal do?um yapmak istiyorsan?z, do?umu yapan?n siz olmas?ndan ötürü süreçle ilgili yeterli ve do?ru bilgilere ihtiyac?n?z vard?r. Do?uma haz?rl?k kurslar? da bu bilgileri almak için en do?ru yerdir. Ben bir doula ve do?uma haz?rl?k e?itmeni olarak verdi?im tek günlük do?uma haz?rl?k ve nefes çal??malar? e?itimde kat?l?mc? aileleri do?umun muhte?em süreciyle tan??t?rmak, gereksiz korku ve endi?elerinden kan?ta dayal? bilgilerle ar?nd?rmak isterim. Amac?m kat?l?mc?lar?n normal do?umdan bahsederken içlerinin benim gibi sevinç, mutluluk ve heyecanla dolmas?n? sa?lamak. Benim verdi?im tek günlük do?uma haz?rl?k ve nefes çal??malar? e?itiminde, normal do?umun rahatça olabilmesi için anne, baba ve destekçinin neler yapmas? ve yapmamas? gerekti?i hakk?nda küçük ipuçlar? verirken, do?um sanc?lar?yla ba?a ç?kmak için yap?labilecek nefes teknikleri, do?um sürecinde anneyi rahatlatacak pozisyonlar, masajlar ve daha pek çok teknik hakk?nda konu?aca??z. Normal do?umun korkulacak bir süreçten çok anne, baba ve bebekleri sadece bir kere ya?ayabilecekleri, geri al?namayan ve hayatlar?n? derinden etkileyen mucizevi bir süreç oldu?unu biliyoruz. O halde bu süreci mümkün oldu?unca pozitif ve içe sindirerek ya?ayabilmek için do?ru ve yeterli bilgilerle donanmak oldukça yararl? olacakt?r. Örne?in do?uma sürecinde annenin midesi bulan?r ve kusarsa bundan korkmayacak ve bunun rahim a??z?n?n aç?ld???na dair pozitif bir i?aret oldu?unu anlayaca??z. Panik olup etrafta ko?u?turmak yerine zaten önceden haz?rlad???m?z bir kusma torbas?n? ç?kar?p anneye uzataca??z ya da annenin beline gelen a?r?lar varsa bu konuda ona nas?l yard?mc? olabilece?imizi bilece?iz. Do?um süreci su kesesinin aç?lmas? ve annenin suyunun gelmesiyle ba?larsa bundan panik olmayacak ve yapmam?z gerekti?ini çok önceden bilece?iz. Fazla detaylara gerek yok ama yeterli bilgi her zaman süreci kolayla?t?r?r. Özellikle do?umda anneye destek olacaklar?n e?itimime kat?lmalar?n? tavsiye ediyorum. Ben bir doula (do?um destekçisi) ve do?uma haz?rl?k e?itmeni olarak bilgilerimi sizinle payla??rken, do?umun mucizevi detaylar?n? destek oldu?un di?er do?umlardan örnekler vererek payla?aca??m. Unutmay?n do?umu yapan sizsiniz, normal do?umda doktor beni do?urtsun diye bir yakla??m olamaz. ?çinizdeki gücü ve do?urma yetene?ini hiçe saymay?n ve muhtemelen yersiz olan korkular?n?za yenik dü?meyin. E?itimde neler var; Do?umun fizyolojisi, evreleri ve do?umdaki aktif hormonlar, do?um nas?l ba?lar, do?umu kolayla?t?ran nefes teknikleri ve aktif pozisyonlar, ?k?nma teknikleri, anneyi rahatlatacak masaj teknikleri, ilaç d??? a?r?yla ba?etme yöntemleri, doktorumuzla nas?l konu?aca??z, do?um tercihlerini haz?rlamak, do?umda anneye nas?l destek olaca??z ve bu deste?in önemi, hastanede sizi neler bekliyor, do?umdaki rutin müdahaleler hakk?nda konu?up bol bol pratik çal??malar yapaca??z. 22 Haziran Pazar günü görü?mek üzere…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :