Doğumda ağrı algısı ve mahremiyet

Do?umda annenin hissetti?i yo?un duygular, sanc?, a?r?, dalga, bask? ad?n? nas?l koymak isterseniz bu hisler, çevresel ko?ullara oldukça duyarl?d?r. Do?um yapt???n?z yer, yan?n?zda destek olan ki?ilerin davran??lar? sizin do?um dalgalar?yla olan ili?kinizde oldukça önemli bir rol oynar.
Öncelikle herkesin bilmesi gereken en önemli nokta, kad?nlar?n do?um yapmak için dü?ünen, soru soran, hesaplayan taraf?n?n çal??mamas? gerekti?idir. Do?umda kad?n?n ihtiyac? olan aynen di?er memeli hayvanlar gibi yapmak, dü?ünmemek, kendini içgüdülerine teslim edip ilkel beynini uyand?rmakt?r.
Bunu ba?arabilmek için gerekli ortam? sa?lamak asl?nda oldukça kolayd?r. Öncelikle annenin mahremiyet alan?n?n olu?turulmas? ve korunmas? gerekir.
Do?um yapan bir kediyi dü?ünün, kendisine gizli sakl? bir kö?e bulur. Karanl?k ve s?cak… Kimsenin onu rahats?z edemeyece?i, sessiz bir s???nak, mahremiyet alan? olan do?um yeri…
Bir türlü uygulanamayan ilk kural?m?z bu kadar da basittir asl?nda. Annenin rahat edebilece?i, kendini güvende hissedece?i mahrem alan? ona hediye etmek, do?umda anneye destek olacaklar?n ilk ve en önemli görevi olmal?d?r. Ve bu ki?iler bazen bir hayalet, bazen do?um yapan kad?n?n annesi, bazen de kaybetti?i dayanma gücünü gözlerinde görece?i, “Evet sen çok güçlüsün ve çok güzel ba?ar?yorsun, bebe?ini harika bir ?ekilde do?uruyorsun!” kelimelerini duyarak güçlenece?i destekçiler olmal?d?r.

 


Do?umda a?r? alg?s? ve mahremiyet


Endi?e, korku ve bunlar gibi negatif duygular?n do?um alan?nda i?leri yoktur. Bu negatif duygular oldukça güçlü ve bula??c?d?rlar. Anne do?um destekçilerini seçerken öncelikle sakin, kendisine gerçekten destek olabilecek, do?umun ve kad?n?n gücüne inanan, kendi do?um tercihlerine sayg?l?, pozitif bir ya da iki ki?i seçebilirse harika olur. Kalabal?k mahremiyeti bozar!
Mahrem alanda annenin do?um destekçisi olarak bulunan ki?iler asla ona ac?yan gözlerle bakmamal?, bunu anneye hissettirecek ?ekilde onunla ya da onun yan?nda ba?kalar?yla konu?mamal?d?rlar, aksi taktirde do?um yapan kad?n kendini çok daha güçsüz ve güvensiz hisseder.
Bu destekçileri seçerken yanlar?nda tamamen rahat edebilece?iniz, kendinizi do?umun zaman zaman yükselen, güçlenen dalgalar?na kolayca b?rakabilece?iniz, yanlar?nda içgüdülerinizi rahatça takip edebilece?iniz ki?ileri seçin.
Unutmay?n do?um bazen sesinizi biraz güçlü ç?kartabilir ve bu sizin ilkel beyninizden vücudunuza yay?lan “do?ru yoldas?n, bu sanc?lar? bu seslerle geçeceksin” sinyalidir. Destekçiler bu sesleri ç?kartman?z için bile size yard?mc? olacak kapasitede olmal?d?rlar.
Bunun tam tersinin ya?and???n? dü?ünün, kalabal?k ve endi?eli destekçiler odada dola??yor. Anneyi destekleyecekleri yerde neredeyse anne onlar? destekliyor. Korkuyorlar ve korkular? anneye bula??yor. Bulunduklar? oda apayd?nl?k, bolca yükselen insan sesine arada çalan telefonlar e?lik ediyor. Bir de odaya z?rt p?rt giren hastane personeli yüksek volümden ac?yan gözlerle kalabal??a ve anneye bak?yor. Kalabal?k, bir yard?m dilercesine odaya giren sa?l?k personeliyle konu?uyor “Kurtar?n k?z?m?, çok a?r?s? var, daha ne kadar sürecek, daha çok ac?yacak m?…” klasik kurulan cümleler…
Bu senaryodaki kad?n, do?um sanc?lar?n? çok ?iddetli geçirebilir, do?al do?um yapma olas?l??? azal?r ve buna kuvvetli ölçüde çevresel faktörler ve yaratt?klar? korku, stres, gerginlik sebep olur.
Siz siz olun do?um yaparken mahremiyet ortam?n?z? iyi kurun ve destekçilerinizi iyi seçin. Unutmay?n bu, do?um dalgalar?n?z? daha hafif ya da daha sert hissetmenizi sa?layabilecek ilk basamakt?r.


Sevgiler
Özge


Bu yaz? 09.09.2013 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :