Doğumda ağrı neden artar?

Do?um hakk?nda konu?tu?um ço?u kad?n ba?kalar?n?n deneyimlerinden örnekler vererek, ba?ka kad?nlarla kendilerini k?yaslayarak kendi ya?ayacaklar? deneyim hakk?nda ço?u zaman olumsuz söylemlerde bulunuyorlar. Halam?n k?z? do?urdu, 15 saat sürmü?, önce suyu gelmi?, do?um çok zor olmu?, çok a?r? çekmi?…

Böyle ?eyleri dinlerken akl?mdan geçen ilk ?eyler anneye ve bebe?e ne kadar sayg?l? ve destekli bir do?um süreci ya?and??? oluyor. Hastanelerimizin ?artlar? malum, kad?nlar?m?z bilgisiz, desteksiz… Bu ?artlar alt?nda baz? kad?nlar?n do?um esnas?nda daha fazla a?r? alg?lar?n?n artmas? gayet normal.

Peki do?umda a?r? alg?s? çevresel faktörlerle nas?l art?yor?

Bebe?in pozisyonu vs. gibi fizyolojik durumlar d???nda; anne kendini hasta gibi hissettikçe, birileri onu ya?ad??? durumdan kurtarmaya çal??t?kça, kendine güvenmedikçe, do?umun çok a?r?l? ve ac?l? olaca??na inand?kça (ben a?r? kesici almadan a?r? hissetmeyen kad?nlar gördüm) ya da ya?ayaca?? deneyimi fazlas?yla küçümsedikçe rahimin çal??mas? s?ras?nda hissedilen yo?unluk artabilir.

**

Hamile kad?n görünce “Allah kurtars?n” diyoruz ve do?uracak kad?n?n bilinçalt?na do?um, kad?n?n kurtar?lmas? gerekilen acil bir olay olarak kaz?n?yor. Hem hamileli?imiz boyunca ve hem do?urmak için zaten doktora, hastaneye gidiyoruz, hastane k?yafetlerini giyiyoruz, damar yolu da aç?ld? m? en güçlümüzün bile boynu bükülüyor, küçük bir k?z çocu?una dönüyoruz. (Dikkat dikkat, damar yolu aç?lmas?na kar?? de?ilim, sadece insan psikolojisini anlatmak için bu örne?i verdim).

Sonra do?uma cümbür cemaat gidiyoruz ve hastane odan?za destek olmaya gelenler v?d? v?d? konu?uyor, telefonlar çalmadan duram?yor ve muhabbet sürekli sizin rahim a?z?n?z?n ne kadar aç?l?p, aç?lmad???na ya da bebe?in do?up do?mad???na dair… Odaya giren ç?kan belli de?il, e?iniz tela?l? ve gergin, ili?kiniz kötü, anne olaya haz?r hissetmiyor ve hatta bebe?i istemiyorsunuz, herkes sanc? s?ras?nda gözlerini dikmi? size bak?yor, sorular sorup sizi konu?turmaya çal???yor, sanc? hakk?nda ?akalar yap?p, bazen de asl?nda o kadar da a?r? çekmedi?inizi söyleyerek sizi avutmaya çal???yorlarsa do?umda a?r? hissiniz artabilir.

Do?um, mahremiyetinizin olmas? gereken bir süreç. Oysa sizin odan?z bir alt?n günü kadar ayd?nl?ksa, utan?yorsan?z, içinizden geldi?i gibi hareket edemiyor, ses ç?kartm?yor, a?layam?yor, etraf?n?zdan destek göremiyor, kendinizi ?öyle bir b?rakam?yor, gev?eyemiyor, birinin elini tutam?yor, birine sar?lam?yor, biri size her?eyin yolunda gitti?ini ve ba?ard???n?z?, yapabilece?inizi, ne kadar güçlü oldu?unuzu söylemiyorsa, ?efkat göstermiyorsa… Asl?nda yaln?z olmak istiyor ama kalam?yorsan?z, size ac?yarak bakanlar asl?nda kendi tabirleriyle sizi “ÖYLE” gördükleri için ac? çekiyorlarsa, onlar korkuyor ve size bu korkuyu bula?t?r?yorlarsa, sonsuz güvendi?iniz sa?l?k personeli a?r?yla ilgili “kesinlikle daha fazla olaca??ndan ve sizin dayanamayaca??n?zdan” söz ediyor, s?rt üstü yatmak zorunda b?rak?l?yorsan?z, rahminiz bebe?inizi do?urmak için çal???rken daha fazla a?r? hissedebilirsiniz.

Do?um yapmak 85 kilometrelik bir da? yolunda trekking yapmak kadar yorucu bir süreçtir. Siz bu süreci susuz ve aç olarak gö?üslemeye çal???rken yan odada do?uran di?er kad?n hastane yeme?i yiyip, su içebiliyorsa, s?k s?k farkl? ki?iler taraf?ndan vajinal muayene olmak zorunda kal?yorsan?z ve bu ki?iler kabaysa, gereksiz yere rutin uygulanan medikal müdahalelere maruz kal?yorsan?z ve suni sanc? al?yorsan?z a?r? hissiniz artabilir..

Bilgisizlik korkuyu pe?i s?ra getirir ve do?um sürecinde korku varsa, adrenalin de var demektir. Adrenalin gerginlik yarat?r, gerginseniz a?r? hissiniz artar ve a?r? artt?kça korkmaya devam edersiniz… Bu döngünün durmadan devam etti?i do?umlada kad?nlar?n a?r? hissi artar.

Yukar?da yazd???m ve belki unuttuklar?m da vard?r, annenin do?umdan korkmas?n? ve bedeninin otomatik olarak adrenalin salg?lamas?n? tetikler. Rahim daha a?r?l? çal??maya ba?lar ya da bir süreli?ine çal??maktan vazgeçer ve do?um durur… Böyle hikayeler duyanlar?n?z ya da bizzat deneyimleyenleriniz olmu?tur; “alt? saat bekledik hiç aç?lma olmad?…” Benim akl?mdan hemen acaba anne nas?l bir ortamda alt? saat geçirdi, etraf?nda kimler vard?, rahat m?yd?, korkuyor muydu vs. vs. sorular geçer…

??in özü a?r? alg?s?n? çevresel etkenlerin artt?rd???n? fark etmek, iki, üç sefer nefes çal??mas? yaparak a?r?y? yok edemeyece?inizi bilmek ve zaten do?umda hissedilen a?r?, sanc?, bask?, (do?umuna girdi?im bir anne ak?m diyordu) o his herneyse, onunla bar??mak, o hislerin bir amaca hizmet etti?ini bilmek, her sanc?da bebe?ine yakla?t???n? hat?rlamak ve do?umda destek almak!

Bu destek için istersen bir doula bul, istersen kocan?, karde?ini, arkada??n? destekçi olarak al ama onlar da do?um sürecini ve bu yolda sana nas?l destek olacaklar?n?, ufac?k çevresel de?i?iliklerle do?uran kad?na ne kadar büyük yard?mlar yapabileceklerini ö?rensinler…

Bu yaz?m 20.01.2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :