Doğumda hareket özgürlüğü

Do?umlar?na destek oldu?um annelerin hiç biri sanc? sürecinde yata?a ba?l? kalmak, hareket etmeden sabit durmak istemediler. Tam tersi ayakta ya da farkl? pozisyonlarda vücutlar?n? dinleyerek rahat edecekleri pozisyonlar? buldular. Sanki yata?a ba?l? kald?klar?nda içlerindeki do?urma gücü ellerinden al?n?yormu? gibi geliyor bana… Özellikle epiduralsiz normal do?umu denemek isteyen anneler için oldukça zor bir süreç yatakta, k?m?ldamadan sanc?lar? kar??lamak…
?imdi bir dü?ünün; diyelim ki parmaklar?n?z? kap?ya s?k??t?rd?n?z, can?n?z yand? ve biri de geldi tam o an k?m?ldamadan durman?z, hareket etmemeniz gerekti?ini söyledi. O an ne yapars?n?z ya da içinizden asl?nda ne yapmak gelir?
Tabii ki bu, do?um yaparken hissedilen yo?un duygularla ayn? de?ildir ama bedenin ya?ad??? hisler kar??s?nda nas?l tepkiler vermek istedi?ini size kolayl?kla anlatacak bir örnektir. Parma??n?z s?k???rsa derin bir “Ahhhh” çekebilir, parma??n?z? sallayabilir, a?layabilir, parma??n?z? s?k?ca tutap, ovu?turabilirsiniz.
Do?umda da sanc? esnas?nda o hislerle ba?a ç?kmak için yürüyebilir, inleyebilir, bedeninizi farkl? pozisyonlar içine sokabilir, size o an ne iyi geliyorsa onu takip edebilirsiniz ve etmelisiniz de…

Do?umda hareket özgürlü?ü

Genelde hastanelerin rutinlerinde uzun süreli NST takibiyle anneleri yata?a ba?lamak adet olmu?, buna dikkat edin derim. Do?um öncesi doktorunuzla sizin ve bebe?inizin sa?l??? yerinde oldu?u sürece hareket etmek istedi?inizi, sanc?larla bu ?ekilde ba?a ç?kmay? dü?ündü?ünüzü, gerekiyorsa NST’ye k?sa süreli ya da ayakta veya dört ayak pozisyonunda ba?lanman?z?n mümkün olup olmad???n? sorun, onunla aç?k aç?k konu?un, isteklerinizi, arzular?n?z? dile getirin.
Ben kat?ld???m do?umlarda, e?er NST ba?lanacaksa ve anne dört ayak pozisyonunda rahat ediyorsa sorar?m “Acaba bu pozisyonda ba?laman?z mümkün olabilir mi?” genelde de anneyi o ?ekilde gören ebe ya da doktor bu ricam?z? kabul eder. Tabii ki en do?rusunu yine doktorlar?m?z bilir ama bazen ya?ad?klar? i? yo?unlu?u ve al??t?klar? rutin uygulamalar sayesinde sizin nas?l rahat etti?inizi kaç?rabilirler.
Hareket etmeniz, ayakta ya da pilates topuna oturarak yerçekimininin yard?mc? gücünü kullanman?z, do?umunuzun h?zlanmas?na, bebe?in do?um yolunda daha kolay ilerlemesine ve ?k?nmalar? çok daha etkin uygulaman?zda oldukça yard?mc?d?r.
Yukar?da da belirtti?im gibi en önemlisi bu iste?inizi doktorunuzla do?um öncesi konu?up, bu konuyu netle?tirmektir. E?er konu?mazsan?z ve san?yorsan?z hastanede sizin hareket özgürlü?ünüz göz önünde tutulacak, malesef yüksek olas?l?kla yan?l?yor olacaks?n?z…
Sa?l?kla do?uran her kad?n?n özgür ve içgüdüleriyle hareket edebilmesi dile?iyle…
Bu yaz? 8 Ekim 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :