Doğumda Müzik

“Gözlerimi kapad?m ve kendimi duygular?ma b?rakt?m. Derinden gelen dalga sesleri, ku? c?v?lt?lar? e?li?inde nefesime yo?unla?t?m… Do?um dalgalar?ma direnmeden, duydugum dalga sesleri ile daha önceden çal??t???m gibi kendimi bir kay?k olarak hayal ettim. Her dalgay? nefesimle geçerken bedenimin bir kat daha gev?emesine izin verdim. Her verdi?im nefes beni bebe?ime biraz daha yakla?t?r?yor biliyorum… Korkmuyorum, do?umun ilahi sürecine teslim oluyorum. Zaman zaman dalgalar yükseliyor, güçleniyor ama kula??ma gelen tan?d?k müzik bana konsatre olmam?, yava?lamam? hat?rlat?yor. Nefes al?yorum, nefes veriyorum, dalga geriye çekiliyor ve dinlenme zaman?m ba?l?yor.”
Do?um sürecine haz?rlan?rken çal??t???n?z a?r?yla ba? etme tekniklerini, konsantre olman?z? güçlendirecek, sizi rahatlatan, gev?emenizi sa?layan ve en önemlisi ho?unuza giden, yava? ve sakin melodiler e?li?inde çal???rsan?z do?um dalgalar?n? daha rahat geçebilirsiniz.
Do?um sürecinde müzik dinlemek hem rahatlaman?za ve gev?emenize yard?m eder, hem de do?umun yava?layan zamanlar?nda süreci h?zland?rman?z için sizi canland?r?r.
Benim önerim do?um öncesi kendinize iki liste yapman?z olacakt?r. ?lk listenizde gev?emenize yard?mc?, enstrumantal (sözleri olmayan parçalar? seçerseniz zihniniz sözlere, onlar?n uyand?rd??? duygulara yo?unla?maz), do?a sesleri içeren, meditasyon müzikleri gibi sizi rahatlatan parçalar? seçebilirsiniz. Hamilelik sürecinde nefes ve di?er a?r? kesici teknikleri bu tarz melodiler e?li?inde çal??t???n?zda, do?um sürecinde dalgalar? ayn? ?ekilde geçmek çok daha kolay olur.
Beyniniz tan?d??? ve duydu?unda otomatik olarak gev?emeye programland??? parçalar sayesinde tüm bedeni rahatlatmaya çok daha kolay konsatre olur.
Sezaryen do?um süreçlerinde ise bebe?iniz do?arken ameliyathanede istedi?iniz, sizi rahatlatan, mutlu eden müzikler dinleyebilirsiniz. Unutmay?n hala gev?emeniz gerek! Bunun gerçekle?ebilmesi için de do?um plan?n?z? haz?rlarken unutmadan bu tercihinizi listenize ekleyin ve doktorunuzla sezaryen ameliyat süreci hakk?nda konu?urken bu rican?z? payla??n.
Gelelim ikinci listeye… Do?umunuz yava? ilerliyorsa, enerjinizi azalm?? hissediyor ve biraz canlanmaya ihtiyaç duyuyorsan?z h?zl? parçalardan olu?an ikinci listeniz imdad?n?za yeti?ecektir. Yapman?z gereken sadece müzi?i açmak ve aya?a kalkmakt?r.
Do?um yapmak can s?k?c?, korkutucu bir süreç olmamal?, odan?za biraz ne?e kat?n. Duydu?unuz ne?eli ve hareketli müzik e?li?inde dans edin, kalçan?z? sallay?n. Al?n kar??n?za e?inizi, do?um destekçinizi beraber dans edin, göbek at?n. Bu sayede bebe?iniz do?um yolunda en uygun pozisyonunu kolayl?kla bulacak, do?umunuz h?zlanacak, etraftaki negatif enerji da??lacak ve yüzler gülecektir…
Sa?l?kl? ilerleyen do?um yata?a yat?p, a?lamakl? gözlerle etraf? seyretmek de?ildir!
Hadi biraz ne?elenelim, bugün bebe?inizin ilk do?um günü :)
 


Bu yaz? 01.10.2013 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :