Doğumda pilates topu nasıl kullanılır?

Do?umda pilates topunu nas?l kullanacaks?n?z?

Do?um süresince pilates topunun üzerinde videoda gördü?ünüz gibi hareketler yapabilir, topun üzerinde minik z?plamalar yapabilir ya da kalçan?zla daireler çizebilirsiniz. Do?rusu, yan??? yok; içinizden geldi?ince, nas?l rahat hissediyorsan?z öyle yapmal?s?n?z. Güvenli?iniz için topu yata??n yan?na koymak ve yata?a tutunmak, aya??n?z?n kaymamas? için terlik vs. giymek önemlidir. Toun üzerine hasta bezi gibi bir?ey serip onun üzerine oturman?z da, vajinadan akacak s?v?larla topun kirlenmesini önler. Nas?l rahat hissederseniz…

Topu du?a da sokabilirsiniz. Bu sayede hem topun konforu, hem de ?l?k su sanc?lar? daha kolay ve konforlu geçirmenizi sa?lar. Du?taki güvenlik için yere bir havlu sermek ve topu onun üzerine koymak önemlidir. Du?ta yan?n?zda bir destekçi olmas? da iyi olacakt?r. Do?um sürecinde pilates topunu farkl? pozisyonlar da kullanabilirsiniz.

Sadece topa oturmak bile yerçekiminden yararlanarak do?umunuzun daha kolay ve h?zl? geçirmenizi sa?layacakt?r. Bebe?inize daha fazla oksijen gidecek ve pelvis kemi?iniz içindeki dönü?lerini daha rahat yapabilecek ve böylece do?um için en uygun pozisyona kolayl?kla gelebilecektir. Ayr?ca bu pozisyon nst takibi içinde konforludur… E?er epidural ald?ysan?z bu pozisyon do?umun ilerlemesi için yard?mc? olacakt?r. Unutmay?n bebe?iniz hala yolculu?una devam ediyor; sadece siz bir?ey hissetmiyorsunuz. Dünyaya yolculu?unu daha kolayla?t?rmak sizin elinizde. Epidural al?p yan gelip yatmak yok 😉

Gelelim size hangi topun uygun olaca??n? nas?l anlayaca??n?za; Do?umda ve gebelik süresince kullanaca??n?z topun büyüklü?ü boyunuza uygun olmal?d?r. Pilates topunun üzerine oturdu?unuzda dizleriniz kalçan?zdan daha a?a??da olmal?. Yani topun içine gömülmemelisiniz.

Do?umda pilates topunu kullamak size hareket özgürlü?ü verir. Bu da kendinizi daha iyi hissetmenize, dolay?s?yla do?um sürecine daha kolay uyum sa?laman?za yard?mc? olur. Do?um sanc?lar?n? daha kolay geçersiniz. Pek çok kad?n do?um süresince s?rt üstü yatman?n sanc?lar? daha fazla hissettirdi?inden bahseder. Oysa pilates topunun üzerinde ay? ?eyler hissedilmez.

Art?k ço?u özel hastanenin do?um kat?nda bu toplardan mevcut. Yine de do?umdan önce do?um kat?n? ziyaret edip pilates toplar? olup olmad???n? sorabilirsiniz. Zaten oldukça ucuz bir malzeme oldu?u için kendinize özel bir tane al?p hem hamileli?inizde, hem de do?umda pilates topunuzu kullanabilirsiniz.

Hamilelikte topla egzersizler yapmak siyatik ve bel a?r?lar?n?za iyi geldi?i gibi bebe?in do?um için uygun pozisyona girmesine, a?a?? inmesine yard?mc? olur. Art?k do?umda ve hamilelikte pilates topunu nas?l kullanaca??n?z? ö?rendi?inize göre aksiyona geçebilirsiniz 😉


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :