Doğumla ilgili beklentileriniz

Rahim kas?lmalar? asl?nda bebe?inizin do?um kanal?ndan d?? dünyaya olan yolculu?unu mümkün k?lan sa?l?kl? bir araçt?r. Size ya da bebe?inize zarar vermez. Bebe?iniz ve bedeniniz ne zaman do?um için tam olarak haz?rsa, gizemli do?um hormonlar? beynimizden harekete geçer ve do?um ba?lar.

Rahim bebe?inizin ilk evi, kalp kadar çok kasl? bir organd?r. Do?umu ba?latan hormonlar yükselen bir ivme ile salg?land?kça giderek gücünü, sanc?s?n?, kas?lmas?n?, bask?s?n? ya da a?r?s?n? artt?r?r. Rahim o kadar güçlü ve yapt??? i?ten o kadar emindir ki sizi dahi dinlemeden bebe?i kollar?n?za güvenle ula?t?rana kadar hiç durmadan çal???r.

Kalbinizin at???n? durduramayaca??n?z gibi rahmin kas?lmalar?n? da bilinçli bir ?ekilde durduramazs?n?z. Do?um ba?lar, h?zlan?r ve biter. Bu gidi?at?n içinizde, sizden ba??ms?z olarak hareket etmesi ço?u kad?n için korku uyand?r?c?d?r. Bedeninde do?al olarak engelleyemeyece?i, ho?una gitmeyen ya da a?r? duydu?u bu süreci, do?al yollarla tamamen durduramad??? an do?um, hükmedilemez ve kendisinden kaç?lamaz bir hale gelir.

Do?um sanc?lar?n? nas?l hayal ediyorsun? Do?umdan beklentin nedir? Hayallerin ve beklentilerin ya?ad???n do?umla örtü?mezse bu durumla nas?l ba?a ç?kacaks?n?

Tabi ki do?umdan herkesin beklentisi sa?l?kl? annelerin do?urdu?u sa?l?kl? bebeklerdir. Benim anlatmak istedi?im, do?um sanc?s? ve do?umun gidi?at? ile ilgili beklenti ve hayaller. ?unu çok net söyleyebilirim; ço?u kad?n?n do?umu tam olarak hayal etti?i gibi olmuyor. ?lla ki bir yerlerde, bir ?eyler tam istedi?i ve bekledi?i gibi gitmiyor.

Do?al do?um istiyor, hiç ilaç kullanmak taraftar? de?il. Bu konuya o kadar tak?nt?l? ve arzulu yakla??yor ki, madalyonun di?er yüzünü hep görmezden geliyor.

Hiçbir ilaç, a?r? kesici vs. kullanmadan normal do?um yapmak istiyor ve kesinlikle sezaryen olmak istemiyor. Peki do?um sanc?s?yla, normal do?umun zorluklar?yla ba? etmek için neler yapmay? dü?ünüyorsun diye sordu?umuzda durakl?yor. Nefes kullanmay?, pilates topunu en büyük kurtar?c?s? olarak görüyor. Ve evet hepsi de do?umda a?r?yla ve rahats?z edici hislerle ba? etmek için güzel yöntemler ama en büyük sorun onlar?n i?e yaramad??? yerlerde ba?l?yor.

Do?um sanc?s?n? ele alal?m. O durdurulamaz, zaten durmas? da istenilmez ve epidural harici hiçbir yöntem onu tamamen hissetmemenizi engellemez. Nefes, pilates topu, su ve ilaç d??? a?r?yla ba? etme yöntemleri kulland???n?zda a?r? ya da hissetti?iniz rahats?zl?k hissi yok olmaz. O hala oradad?r ve siz kulland???n?z yöntemi ba?ar?yla uygulayabilirseniz zihin a?r?ya de?il yönteme odakl? oldu?undan o sanc? kolayl?kla geçer gider. Burada as?l önemli olan hangi yöntemi uygularsan uygula sanc?y? tamamen yok edemeyebilece?inizin fark?nda olmakt?r. Bu fark?ndal?kla do?uma haz?rlan?ld???nda a?r? ile ili?ki yumu?ar, kar??l?kl? bir sava?tan ç?kar. Onunla uyumlanmak ve yaratt??? hislerle ayn? frekansa inmek gibi alg?lanabilir. “Zor ama yap?yorum” hissi tam da buralarda ba?lar. Rahim kas?lmalar?n?n yaratt??? zorluklarla arkada? olunur ve bebe?inizin do?mas? için bunlar? beraberce a??yor oldu?unuza yo?unla??l?r.

E?er hayallerinizde ve beklentilerinizde kursta ö?rendi?iniz nefes tekniklerini yapt???n?zda, pilates topunda z?plad???n?zda a?r?y? tamamen ortadan kald?rabilece?iniz gibi bir dü?ünce varsa ve rahim kas?lmalar?n?n zorlu?unu hissetti?inizde yapt?klar?n?z i?e yaram?yorsa büyük olas?l?kla pani?e kap?l?r ve gidi?attan endi?e edersiniz. Beklentileriniz ve ya?ad?klar?n?z birbiri ile örtü?mez.

Ya sezaryen olman?z gerekirse… O zaman bu durumla ba? etmek için ne yapacaks?n?z? Sezaryen olman?z gerekirse kendinizle ilgili neler dü?üneceksiniz? Diyelim ki do?um hayal etti?iniz gibi gitmedi o zaman bu durumla nas?l ba?a ç?kacaks?n?z?

Do?umdan neler bekledi?inizi fark etmek ve beklentilerin kar??lanmad???nda nas?l hissedece?inizi anlamak çok önemlidir. Çünkü kad?n?n ya?ad??? do?um deneyimi tüm hayat?n?, anneli?ini, emzirme sürecini, bebe?iyle olan ili?kisini etkileyebilir. Evet, abartm?yorum aynen dedi?im gibi… Ba?aramad?m, beceremedim, yapamad?m hissi de?il de ne kadar “önemli olan bebe?imin sa?l???” olsa da içten içe c?z?rdar. Herkesin ilk ve en önemli arzusu sa?l?kl? anne ve bebekler olsa da ruhsal sa?l???n biraz es geçildi?ini dü?ünüyorum. Her zaman iki tarafl? dü?ünmeli ve do?um sürecine her yönüyle haz?rlanman?z önemlidir. Normal do?um istiyorsunuz ama sezaryene de haz?rlanmal?s?n?z. Bu süreç kötü dü?ünmeyeyim de negatifi üzerime çekmeyeyim mant??? ile yürümüyor. Do?umda her an her ?ey olabiliyor ve bunu bildi?inizde her türlü do?um yöntemine haz?rlanmak do?umdan al?nan memnuniyeti artt?r?yor ve ba?ar?s?zl?k hissini azalt?yor.

Do?umdan beklentilerinizi fark etmek ve baz? durumlarla kar??la?t???n?zda neler hissedece?inizi daha derinden anlamak için içsel çal??malar yapmak yararl? olabilir. Ben bu tür çal??malar? do?um öncesi deneyimlemenin, anne adaylar?n?n do?umlar?na yön verebilecek ve daha önceden fark etmedikleri ya da görmezden geldikleri duygu, dü?ünce ve endi?eleri aç??a ç?kararak (do?umda ç?kaca??na önceden çözülmeleri, en az?ndan fark edilmeleri çok daha iyidir) daha pozitif bir do?um deneyimi ya?ayabileceklerini pek çok defa deneyimledim. Bu korkular?, endi?eleri ya da bo? kuruntular? fark etmek, onlar büyümeden bir destekçinin ya da konusunda profesyonel bir do?um terapistinin yard?m?yla çözümlemek oldukça yararl?d?r. Do?um sanat?, rengarenk boyalar, üzerini özgürce dolanabilece?iniz bembeyaz bir ka??t, diyalog ya da bir hikaye yard?m?yla kendinizi daha derinden, sessizce dineme f?rsat? do?um öncesi bulunmaz bir hazine gibidir…

Bu yazım 17 Haziran 2015 tarihli Ht Hayatta yayınlanmıştır. 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :