Doğumun başlamasını istiyorsan

Hamileli?in son ay? anne adaylar?n?n sab?rlar?n?n tükendi?i, bebeklerini kucaklar?na almak için gün sayd?klar? bir dönem. E?er normal do?um yapmay? dü?ünüyorlarsa do?umun kendili?inden ba?lamas?n? sab?rla beklemenin d???nda yürümek, merdiven ç?kmak, cinsel ili?ki, ac? yemekler ve hurma yemek, göbek atmak, pilates topunda hareketler yapmak gibi pek çok bedensel aktiviteyi denedikleri bir süreç.

Do?um eyleminin bebek do?may? seçti?inde ba?layaca?? bilincinde de olsalar bazen, “?u güne kadar do?um ba?lamazsa suni sanc?yla do?umu ba?lat?r?m” gibi bir son tarihle kar??la?t?klar?nda pani?e kap?l?p do?umun do?al olarak ba?lamas?n? destekleyecek tüm yollar? deneme haline giriyorlar. Bu son tarih kimi zaman gebeli?in 38. haftas?, kimi zaman 40. ya da 42. haftas? olabiliyor. Bu da tamamen doktorunuzun bebe?in durumuna göre verdi?i t?bbi bir karar.

Anne aday? zaten bekleme halinde yeterince gerginken, verilen bu son tarih yakla?t?kça ç?rp?n?p duruyor. Geriliyor ve strese giriyor. Zaten bedeni a??rla?m?? ve büyüyen bebek yüzünden farkl? bir postüre girmi?ken sürekli aktif olmaya merdiven ç?k?p inmeye, top üzerinde z?play?p hurma yeme?e, her an bedeninin do?um için verece?i o sinyalleri dört gözle beklemeye çal??mak, süreci hem ruhsal hem de bedensel olarak daha da gergin geçirmesine neden oluyor.

Asl?nda 38. hafta itibariyle doktor taraf?ndan son tarih verilmese de ayn? süreçler, ayn? ruh halleri a?a?? yukar? ya?an?yor. Bekleme haline geçmi? bir anne aday?n? gören herkesin, do?umun ne zaman olaca??n? sormas? ve bu konu üzerinden fikirler yürütmesi de cabas?…

Ya?anan tüm bu stres bedende birikiyor. Kar?n ve kalça kaslar?, ba?lar? geriliyor, sertle?tiriyor. Do?umun ba?lamas? için gerekli olan b?rakma ve teslim olma halinden eser kalm?yor. Bedenle zihin aras?nda köprü olan nefes unutuluyor.

Bebe?i dünyaya gelecek bir yolcu olarak dü?ünürsek, geçece?i yolun iç içe geçmi? iki katmandan olu?tu?unu bilmeliyiz. Birinci katman sert zemini; pelvis yani kalça kemi?i. Bu kemik yap?n?n eklemleri gebeli?in ba??ndan itibaren relaksin denen bir hormon sayesinde yumu?ay?p gev?emeye ve do?um an?nda bebe?in rahatça içinden geçebilece?i kadar aç?lmaya ba?l?yor. ?kincisi ise yumu?ak yolu. Bebe?i sar?p sarmalayan ilk evi rahim (kalp kadar fazla kasl? olan bir organ) ve do?um kanal?. Tabi rahim içimizde öylece havada as?l? durmuyor. O da ba?larla kemiklere yap???yor ki rahim sabit dursun. Tüm bu yap? ba? doku da büyüyen rahim sayesinde belirli bir yükün alt?na giriyor. E?er bel, kar?n ve kalça kaslar? aras?nda güç ve esneklik olarak bir denge ya da dengesizlik varsa, bu gebelik sürecinin konforunu ve do?umu etkileyen önemli bir faktör olarak kar??m?za ç?k?yor.

Bu iki harika yol da iç içe. Yolcu yumu?ac?k olan ilk yolla sarmalan?p sert olan kemik yap? içinden ilerleyerek dünyaya do?uyor. Her ?ey mükemmel bir yarat?m?n ürünü…

***

Gebelik süresince hamile yogas? ve pilates yapm?? bir annenin beden fark?ndal??? çok daha yüksek oluyor. Gebeli?in son trimesterinde yap?lan egzersizler ve pozlar kalça, kar?n ve bacak kaslar?n? yani tüm yukar?da anlatt???m tüm ba?lar?, kaslar? ve kemik yap?y? gerek nefes ve gerekse yap?lan uygun hareketler yumu?at?p rahatlatmaya yönelik oluyor. Ak?ll? beden kendi kendini yumu?at?rken de?i?en bedenin ve hayat?n getirdi?i stresin yans?malar? da bu sayede önleniyor.

Diyece?im ?u; do?umunuz ba?lam?yorsa bebe?in yumu?ak yolunu rahatlatmay? deneyin. Bu sadece diyafram nefesini deneyimleyerek, kar?n ve kalça kaslar?n?n gev?emesini ara?t?rarak yap?labilir. Il?k bir du? almak ve bütün kaslar?n?z? serbest b?rakabilece?iniz, rahatça uzanabilece?in bir pozisyon alarak sakin bir müzik e?li?inde bedenini geren tüm dü?üncelerden ar?nmay? deneyimleyerek de olabilir. Bazen bedensel olarak aktif hareketler yapmaktansa yumu?ak yolu gev?etmeyi, bebe?in geçece?i yollar? yumu?ac?k ve serbest b?rakmay? hayal etmek do?umun ba?lamas?na yard?mc? olabilir.

Durmadan do?umun ba?lamad???n? dü?ünerek, sadece bedensel olarak efor sarfederek, hoplay?p z?playarak ya da durmadan hurma yiyerek do?umu ba?latmaya çal??maktansa, b?rakmak, gev?emek ve yumu?amak yeterli olabilir. Bazen bu gev?eme zihinsel çal??malarla, bazen de bedensel olarak yap?lan rahatlat?c? ve gev?etici egzersizlerle sa?lanabilir. Çünkü do?um bir teslimiyet zaman?d?r. Tüm bedeniniz ve duygular?n?z do?um günü için yumu?amaya, gev?emeye ve aç?lmaya do?ru yol al?rken, zihninizden geçenlerin bu sürece ket vurmas?n? engellemenin tek yolu gev?emeye ve b?rakmaya hem bedenen, hem de ruhen yer açmakt?r.

Bu yaz?m 8 temmuz 2015 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :