Doğumun dili

Temelde hepimiz do?um sürecinin nas?l ilerledi?ini biliyoruz. En az?ndan bebe?imizin do?umu yakla?t?kça, az?c?kta olsa ara?t?r?yoruz.
Rahim a??z? (serviks) aç?lmaya ba?lar, ni?an gelir, su gelir, sanc?lar ba?lar, bebe?imiz do?um kanal?nda ilerler ve dünyaya gelir. Bunlar? biliriz de do?um s?ras?nda ya da doktor kontrollerinde duydu?umuz terimler bize biraz yabanc?, biraz kafa kar??t?r?c? olabilir…
E?er doktorumuz vajinal muayeniz sonucu size ” %80 silinme ya da 7 cm aç?kl?k, bebek -1 istasyonunda bulunuyor ” derse ne anlars?n?z? Bunlar sizin için tamamen anlams?zsa, cevab?n?z “valla hiçbi ?ey anlamad?m”sa ve vücudunuzda olan bitenden haberdar olmak isterseniz yaz?m?n devam?n? okuyun derim. Çok basit bir dille, doktorlar?n ne demek iste?ini anlatmaya çal??aca??m.


AÇILMA VE S?L?NME
Serviks rahmin do?um s?ras?nda geni?leyerek bebe?in ç?kmas?n? sa?layan k?s?md?r. Genelde vajinal duvarlar? birbirine dokunur ama gerekti?inde ufak bir tampon ya da kocaman bir bebek bile içinden kolayca geçebilir.
Gebelik boyunca kapal? olan do?um kanal?m?z, due date imiz yakla?t?kça silinmeye (incelmeye) ve aç?lmaya ba?lar. Rahim boyu gövdeye do?ru çekilir.

 

Rahim a?z? aç?l?yorSilinme yukar?da görüldü?ü gibi % cinsinden ölçülür.
Silinme asl?nda selviksin yukar? çekilmesi ve incelmesidir. Aç?lma ise cm olarak ölçülür. Selviks henüz aç?lmad?ysa 0 cm de, tam olarak aç?ld?ysan?z 10 cm de olarak tan?mlan?r. Baz? doktorlar buna “selviksin olgunla?mas?” derler.

GEÇ??
Do?um sürecinin beklide en zorlu süreci selviksin 7 ila 10 cm e ula?t??? süreçtir tabii bu her kad?na göre de?i?ebilir. Birçok kad?n bu noktada “dayanam?yorum, yeter, ne zaman bitecek, yoruldum, yapamayaca??m” gibi umutsuz kayg? dolu cümleler kullanmaya ba?larlar. Bu noktada asl?nda en önemli olan bebe?in do?umuna çok az kald???n?n anneye hat?rlat?lmas?d?r. Anne cesaretlendirilmeli, sevgiyle tam destek verilmeli, bebe?inin k?sa bir süre sonra kollar?nda olaca?? hat?rlat?lmal?d?r.

TAÇLANMA
Bebe?in kafas? art?k vajinan?n sonunda görülmeye ba?lar. Bebe?in ba??, perine bölgesine esnetir ve hassasla?an perine bölgesinde kad?nlar?n deyimiyle bir “ate? halkas?”olu?ur. ??te bebe?iniz taçlan?yor, neredeyse bitti…

?STASYONLAR
Do?um sürecinde bebe?imiz pelvis yani kalça kemi?imizin içinden geçerken doktorlar bebe?imizin pelviste ne kadar a?a??ya indi?ini anlamak için, kalça kemi?imizdeki isial spine kemi?ini s?f?r noktas? kabul ederek -3 +3 baz? bilgilerde -4 +4, istasyonlar belirlemi?ler.

Bebe?iniz a?a??ya iniyor 


Negatif say?lar bebe?in hala yukar?da oldu?unu, pozitif say?lar da a?a?? indi?inin i?aretidir.

BEBE??N POZ?SYONLARI
Doktorunuz ya da ebeniz, bebe?inizin rahminiz içinde nas?l durdu?unu tan?mlamak için a?a??daki terimleri kullan?rlar.

*Prezantasyon; bebe?in do?umda ilk olarak gelece?i k?sm? tan?mlamaktad?r. En uygun ve yayg?n olan? bebe?in ba??n?n tepesinin, serviksten a?a?? indi?i (%95 oran?nda bu gerçekle?ir) “vertex” prezantasyonudur. Di?erleri saf makat prezantasyonu (kalçalar), tam makat prezantasyonu (kalçalar ve ayaklar), ayak prezantasyonu (bir yada iki ayak), omuz, yüz, al?n prezantasyonudur.
Do?umda zorluklara neden olan ve daha az görülen prezantasyonlar ise;

 

 

Doktorunuz ya da ebeniz bebe?inizin prezantasyonu ve pozisyonuyla ilgili yayg?n olarak ?u tan?mlar? kullan?rlar.
Önce küçük bir sözlük olu?tural?m.

R -Sa? L- Sol Occiput-Bebe?in ba??n?n arkas?
ROA-LOA:Bebe?in ba??n?n arkas? göbek deli?inize bak?yor ve biraz sa?a yada sola dönük.
OCCIPUT POSTER?OR:Bebe?imizin ba??n?n arkas? direk olarak belinize dönük.
ROP-LOP:Bebe?inizin ba??n?n arkas? hem belinize dönük hemde biraz sa?a yada biraz sola dönük.
ROT-LOT:Bebe?inizin ba??n?n arkas? sa? elinize yada sol elinize bak?yor.

 


Bebekler do?arken kendi ba?lar?n?n en geni? yerini, annelerinin kalça kemi?inin en geni? yerine denk gelecek ?ekilde göre dönerek do?arlar. ??te bu mucize ve her?ey kendili?inden kolayl?kla oluyor.

Merakl? annelere haz?rlad???m minik anatomi dersimizin sonuna geldik.
Herkese sevgiler :)
Doula Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :