Doğumun gücü

“Analar? do?um a?r?s? tutmasa, çocuk do?maya hiçbir yol bulamaz.
Bu emânet gönüldedir, gönülse gebedir; bu ö?ütlerse, ebeye benzerler.
Ebe; “kad?nda do?um a?r?s? yok, a?r? gerek; çocu?un do?umuna yol, a?r?d?r” der…”
MevlanaDo?umun Gücü


?lk do?umunu yapacak anne adaylar?n?n kafas?n? en çok kurcalayan, rüyalar?na giren, zaman zaman korktuklar? do?um sanc?s? asl?nda bebe?in do?mas? için gebeli?in son haftalar?nda ba?lamas? beklenen do?al bir süreçtir. Daha önce do?um deneyimini hiç ya?amam?? anne adaylar?n?n bu bilinmezlik nedeniyle ya da ilk do?umlar?nda travmatik deneyimler ya?ayan annelerin de tekrar ba?lar?na ayn? ?eylerin gelece?i korkusuyla hissettikleri kayg?lar gayet normaldir.
Asl?na bakarsan?z birazc?k kayg?lanmak arkas?ndan bilgi aray??? getirir, kad?nlar hem içsel, hem de d??sal bilgileri, kaynaklar? aramaya ba?larlar. Kayg? duymayan ve kendilerine fazlaca güvenen kad?nlar da bazen do?um süreçlerinde sürprizlerle kar??la?abilirler.
Oysa her kad?n?n içinde ilaçs?z do?al bir do?um yapabilecek güç, beceri ve içsel bilgi mevcuttur. Ve tabii ki do?ru ve zaman?nda kullan?lan epidural de do?um sürecinde mucizeler yaratabilir. Bence anne adaylar?n?n yapt??? en önemli hata, kendilerinden önce epidurale güvenmektir. Hayat her zaman planland??? gibi gitmez ve siz do?um yaparken anestezist uygun olmayabilir, do?umunuz o kadar h?zl? ilerler ki epidural almaya zaman kalmaz ya da siz epidural istersiniz ama tak?lmas? yar?m saati bulur. O zaman ilaç d??? a?r?yla ba? etme yöntemlerini bilmedi?iniz ya da onlarla daha önceden ilgilenmedi?iniz için pi?manl?k duyabilirsiniz.


Öncelikle sanc? çekmekle, ac? çekmek aras?ndaki fark? birbirinden ay?rmak gerekir. Do?um sanc?s? vücudunuzda deneyimledi?iniz di?er a?r?lar gibi de?ildir. Normal do?um sanc?s?n?n giderilmesi gerekmez; hissedilen sanc?lar bebe?in gelmekte oldu?unun i?areti olan ve onun do?mas?na yard?m eden sa?l?kl? i?aretlerdir.


Do?um sanc?s? anneye rehberlik eder. A?r?yla ba?a ç?kan anne, rahatlamak için duru? pozisyonlar?n? de?i?tirir ve bu hareketler bebe?in do?abilmesi için en do?ru pozisyonu almas?n? sa?lar. A?r?y? ortadan kald?rd???n?z zaman, bu geri beslenme mekanizmas?n? da ortadan kald?rm?? olursunuz.
Sanc?yla ilgili inançlar?n?z?, dü?üncelerinizi ara?t?r?n. Sizin için do?um yapmak nas?l bir süreçtir? Do?um yapmak nas?l bir deneyimdir? Dü?ünün, isterseniz bir ka??da akl?n?za gelenleri yaz?n ve onlara d??ar?dan bir bak?n… Dü?ünceleriniz ve inançlar?n?z do?um sanc?lar?n? daha az ya da daha fazla alg?laman?za neden olabilir. Negatif hislerinizi ve dü?üncelerinizi do?um hakk?nda edinece?iniz do?ru bilgilerle pozitife çevirin. Pozitif do?um hikayeleri okuyun.
Do?umunuzu kolayla?t?rmak için size gereken güven ortam?n? ve duygusal deste?i bulun. Doktorunuzu iyi seçin…


Önce kendinize güvenin, sonra do?um hakk?nda bilgilenin. Ama bu bilgiler Ay?e Teyze ya da Fatma Abla’n?n kahramanl?k dolu, bol ac?l? do?um hikayeleri olmas?n…(Onlar da çok de?erlidir ama sizin ?u anki ihtiyac?n?z bilimsel gerçeklerdir). Do?um sanc?s?yla ba? etmek, onunla uyumlanmak ve beraber akmak için epiduralden önce kullanabilece?iniz ilaç d??? a?r?yla ba? etme yöntemleri oldu?unu konu hakk?nda bilgilendikçe ö?reneksiniz.


Her kad?n ilaçs?z do?um yapacak veya yapmal?d?r diye bir?ey olamaz. Do?um süreci çok hassas, kad?n üzerinde derin travmalar yaratabilen güçlü bir süreçtir ve önemli olan geriye dönüp bakt???n?zda içinizde “ke?ke ?unu da yapsayd?m, bana bunu söylemi?lerdi, asl?nda bunu da okumu?tum, böyle olaca??n? biliyordum…” demedi?iniz, mutlu hikâyeleri olan a?k dolu do?umlar ya?aman?zd?r…


Bu yaz? 2 Eylül 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :