Doğuracağım ama doğal

Do?um zaten do?al bir süreç ya, neden “do?al do?um” istiyoruz? Do?al do?um ne demek ki? Herhangi bir hastanede, herhangi bir doktorla yapaca??m?z do?um yapay m? olacak?

Zaman?m?zda pek çok kad?n har?l har?l do?al do?um yapt?racak doktor aray???na giriyorlar. Bence do?aldan çok anneye ve bebe?e sayg?l? do?umu içselle?tirmeye çal??sak do?al olana yakla?m?? olaca??z.

Benim do?al do?umdan anlad???m;

1- Do?um kendili?inden ba?las?n.

2- Do?um sürecinde gerekmedikçe herhangi bir ilaç, epidural vs kullan?lmas?n.

3- Annenin yemesi, içmesi k?s?tlanmas?n.

4- Do?umun ihtiyac? olan mahrem ortam ve destek sa?lans?n.

5- Gerekmedikçe s?k ve uzun süreli NST takibi ve vajinal muayene olmas?n.

6- Anne özgürce hareket edebilsin, bebe?ini istedi?i pozisyonda, diledi?i gibi ?k?narak do?ursun.

7- Bebek do?arken kimse annenin karn?ndan bast?rmas?n, bebe?i çekmesin, epizyo açmas?n, ba??rmas?n!

8- Do?umdan sonra anne ve bebek ayr?lmas?n. Bebek için yap?lan her türlü müdahale aileye sorulsun.

Diyelim ki do?um kendili?inden ba?lad? ve annenin epidural ihtiyac? oldu. Bu do?um art?k do?al olamayacak m?? Bir nedenden bebe?in kalp at??lar? dü?tü ve anne sezaryen olmak zorunda kald?, ?imdi anne ba?ar?l? olamad? m?? Mesela doktor epizyo açmak zorunda kalsa ve o ana kadar do?um sürecinde anneye hiçbir medikal müdahale yap?lmam?? olsa do?umun do?all??? bozulmu? mu olur? Bu cümleler bana her ramazan hocalara “Hocam sak?z çi?nemek orucu bozar m??” sorular?n? hat?rlatt?.

 

 

Do?al do?um

Do?urmak için yava?lamal? ve sab?rl? olmal?y?z. Ya?anan hamilelik sürecini de?erlendirmeli ve hayat?m?za yeni girecek bebek için hem ruhen, hemde bedenen haz?rlanmal?y?z. Do?umda do?uran?n KADIN oldu?unu unutmamal? ve doktorun mucizeler yaratmas?n? beklememeliyiz. Sen kad?n olarak do?uma haz?rlanmazsan doktor sana ancak elindeki enstrümanlarla (ilaçlar, aletler vs…) yard?mc? olabilir. Bu zor bir süreç güce ve deste?e ihtiyac?n olacak.

Hasta olmad???n hamile oldu?un için ve her hamilenin do?al olarak ya?ayaca?? do?um deneyimi senin de ba??na gelece?i için heyecanlan!!! O büyük gün için haz?rlan!!! Tercihlerin olabildi?ini bil. Nas?l do?urmak istersin?

Tüm bu sürece haz?rland?ktan ve tercihlerini doktorunla payla?t?ktan sonra o harika gün geldi?inde bebe?inle birlikte do?umun su gibi aks?n…

Güvendesin.

E?er ihtiyac?n olursa doktorun yan?nda. Senin ve bebe?inin sa?l??? için gerekli her türlü müdahale için orada. Gerekmedikçe hiçbir?ey yapmayacak. Do?um do?al bir süreç ve do?uranda, bebe?ini aylard?r içinde ta??yan sen olacaks?n…

Elinden geleni yapars?n ve yard?ma ihtiyac?n olan noktalar olursa destekçin ve doktorun iyi ki orada. Daha konforlu bir do?um için sana her türlü yard?m? yapacaklar. Benim do?al do?um görü?üm budur.

Sanki kendi do?um yapmayacakm??, doktor bebe?i onun içinden çekip ç?karacakm?? gibi hareket eden ya da doktorun gerekli gördü?ü en ufak müdahale için bile do?umun do?all???n bozuldu?unu dü?ünen iki uçta anne aday? ve do?al do?um deyince git tarlada do?ur diyen ya da annenin tercihlerine sayg? duyan iki uçta kad?n do?umcu doktor var.

Kad?nlar bedenlerine, bebeklerine güvenseler ve do?uma haz?rlansalar, doktorlarda do?umun do?all???na sayg? duysalar ve gereksiz müdahalelere do?um sürecine dokunmasalar ne güzel olur.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :