Doğuran kadının ihtiyaçları ve destekçilere öneriler...

Duygular bula??c?d?r. Biri a?larsa gözleriniz dolar, gülümserse veya kahkaha atarsa sizin de içinizde bir ?eyler k?m?ldar. Beyniniz, ayna nöronlar? sayesinde kar??s?ndaki ki?iyi okur. Do?um yapan bir kad?n?n yan?ndaki destekçilerinde (e?, anne, karde?, kay?nvalide, arkada? vs.) bu kural? hiçbir zaman unutmamal?d?rlar.Do?umu ba?lam?? annemizin içlerinde bir yerlerde birazc?k korkmu?, tedirgin, ne ile kar??la?aca??n? bilmeyen küçük bir k?z çocu?u oturmu?, kayg?l? gözlerle etraf?na bak?n?rken ihtiyac? olan en son ?ey, etrafta panikle ko?u?turan, tela?l?, gözya?lar? gözbebeklerinden akmaya her an haz?r, asl?nda destekçi olan ama anneden çok kendilerinin deste?e ihtiyac? olan ki?iler de?ildir.
Birinin o masun, minik k?z çocu?una ne kadar güçlü oldu?unu, bu günün bebe?inin do?um günü oldu?unu hat?rlatmas? gerekir…

 

 

Ufak de?i?iklikler do?umda büyük farklar yarat?r. Mesela destek olacak ki?iler bir ordu kalabal?kl???nda olmamal?d?r. Ne demi?ler nerede çokluk, orada lukluk J
Do?umda anneye destekçi olarak iki ki?i yeterlidir ve bu ki?ilerin her ?artta sakin, yumu?ak, güler yüzlü, so?ukkanl? olmalar? gerekir. Do?uran kad?na “ahh can?m, çok mu ac?yor, vah vah vahhh, ke?ke sezaryen olsayd?n, bak bu ac?lar? çekmeye de?er mi, bende ayn? böyle do?urmu?tum” gibisinden bak??lar atmamalar?, böyle cümleler kurmamalar? gerekir.Mümkünse destekçilerde do?uma haz?rlanmal?d?rlar. Bu konuda yaz?lm?? harika kitaplar?m?z, çevirilerimiz var, mesela ben ?u anda Yrd. Doç. Dr. Gülay Rathfisch’ in “Do?al Do?um Felsefesi” adl? kitab?n? okuyorum ve do?uma haz?rlanan tün annelere ve destekçilerine ?iddetle bu kitab? okumalar?n? tavsiye ederim. Maddi durumunuz ve ya?ad???n?z yer bir do?uma haz?rl?k kursuna gitmenize el vermeyebilir ama ?u anda benim yaz?m? okuyabiliyorsan?z san?r?m bir kitapta alabilir ve destekçinizin ayarlar?n? do?uran anneye ko?ulsuz, kesintisiz ve do?ru destek k?vam?na getirebilirsiniz.
Bir önemli konuda, do?um yolunun bebek için aç?ld??? süreçte büyük olas?l?kla zaman?n?z? geçirece?iniz hastane odan?z? nas?l düzenleyece?inizdir. (Sanc? odas? demek istemiyorum çünkü bu tabirden hiç mi hiç ho?lanm?yorum.)

Yaz?m?n devam? için Ht Hayata 😉


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :