Doğurmak ve sağ beyin

Do?uma haz?rl?k e?itimlerim s?ras?nda do?um sanat? ad? alt?nda bir çal??ma yapar?m. Bu çal??mada renk renk boyalar, üzerinde özgürce hareket edebilece?iniz beyaz resim ka??tlar? kullan?r?m. Do?um sanat?n?n amac?; ki?inin içinde bir yerlerde sakl? olan, henüz kendisinin bile fark etmedi?i, dillendirmedi?i, bilmeden gizledi?i duygu ve dü?ünceleri, üzerlerinde fazla kafa yormadan, içinden geldi?i gibi ka??da dökmesini sa?layarak, beynin sa? yar?m küresini aktifle?tirmektir. Bizler böyle çal??malar?n sonunda, sergilenecek sanat eserleri yapm?yoruz. Kimsenin resmini al?p incelemiyoruz.Amac?m?z anlaml?, göze ho? görünen, ba?kalar? için güzel görünen resimler yapmak de?il. Amaç; beynimizin sa? yar?mküresini aktifle?tirerek fark?nda olmad???m?z duyu ve dü?ünceleri ke?fetmek. Dü?ünmeden içimizden gelenleri ka??da geçirmek. Kendimizi iç sesimize, sezgilerimize b?rakmak ve hangi konu hakk?nda do?um sanat? çal??mas? yap?yorsak konuyla ilgili aç??a ç?kanlar? bireysel olarak fark etmek.

Geçenlerde bir anne aday? bana “do?uma haz?rl?k e?itimi ald?m, doktorla konu?tum, kitaplar okudum art?k normal do?um yapabilirim” gibi bir cümle kurdu. Do?uma haz?rlanmak için yapt??? tek ve yegâne ?ey analitik bilgilerle kendini doldurmakt?. Do?um nas?l ba?lar, aç?lma nas?l olur, do?umun a?amalar? nedir, do?um plan? nas?l haz?rlan?r, hastanelerdeki rutin müdahaleler nelerdir, epidural ne zaman tak?l?r, epizyotomi diye bir ?ey varm??, damar yolu açacaklar? m? vs. vs…

Bunlar? bilmek tabi ki önemlidir ama bu bilgilerle do?um yap?lmaz! Bu bilgiler size en uygun doktor ve hastane seçimi için yard?mc? olur. Bu bilgiler sizi do?um süreci ile ilgili ayd?nlat?r. Do?umunuza aktif olarak kat?lman?z? sa?lar. Ama salt bu bilgilerle normal do?um yapamazs?n?z.

Do?um; beynin sa? yar?mküresinin i?idir.

Tam burada ve ?u anday?m
?çgüdülerimle ve sezgilerimleyim
Resimlerle dü?ünürüm
Enerji boyutundaki bilgi duyu sistemimden içeriye sürekli olarak akar
?imdiki an?n nas?l göründü?ünü, nas?l koktu?unu, nas?l hisler uyand?rd???n?, nas?l ses verdi?ini anlatan bu devasa kolaj? ortaya ç?kar?r?m.
Ben etraf?mdaki enerjilerle ba?lant?l? bir enerji-varl???m. Bu ba?lant?y? sa? yar?mküremin bilinci arac?l???yla kuruyorum.
Bizler birbirine ba?lant?l? enerji varl?klar?z. Bir insanl?k ailesi olarak bizleri birbirimize ba?layan sa? yar?mküre bilincimizdir.
Ve tam burada ?u anda bu gezegende hepimiz karde?iz. Bizler bu dünyay? daha iyi bir yer haline getirmek için buraday?z.
Ve ?u anda bizler mükemmeliz, tam?z, bütünüz…
Yukar?daki aç?klama; Dr. Jill Bolte Taylor taraf?ndan yap?lan beynimizin sa? yar?mküresinin tan?m?d?r. Y?llar?n? bir nöroanatomist olarak i?in analitik k?sm?n? anlamakla geçirmi? ve bir gün beyninin sol yar?mküresinde meydana gelen kanama nedeniyle aktifle?en sa? yar?mkürenin ona ya?att?klar?n? gözya?lar? ile anlatm??t?r. Onun Ted Talks konu?mas?n? dinledikten sonra analitik bilginin “do?urma sürecine” yard?mc? olmayaca??n? bir kere daha anlad?m.

Fark ettiyseniz pek çok do?uma haz?rl?k e?itimi analitik bilgi odakl?d?r. Sizi sadece ve bazen en çok sol beyin bilgisi ile doldurur. Sözel, sembolik, matematiksel, rasyonel, say?sal, mant?ksal pek çok bilgi do?uma kadar i?e yarasa da, do?urmaya teslim olan bir kad?n?n i?ine yaramayacakt?r. Kötüdür ya da tamamen gereksizdir demiyorum, tam tersi ben de anlat?yorum ama biliyoruz ki “do?urmak” için yeterli de?ildir. Ve asl?nda iki günlük bir e?itim boyunca durmadan sa? beyni uyand?racak içsel çal??malar bile yap?lsa önemli olan, e?itimlerde ö?rendi?iniz bu bilgileri hayat?n?za geçirmek, do?uma kadar deneyimlemektir. Aksi takdirde orada kal?r, unutulur ve i?e yaramazlar.

Do?um süreci için sa? beyni uyand?rmak gerekir ki hamilelik ve do?umun do?al ak??? zaten bunu otomatik olarak destekler. Bunu engelleyen, örten, aç??a ç?kmas?n? zorla?t?ran ?ehir hayat?, do?um ortamlar? ve do?uma yakla??md?r. H?zla ak?p giden hayat, i? stresi, ko?u?turma size “can?m deniz kenar?nda sessiz bir yürüyü? yap, otur ?u a?ac?n alt?na onun güçlü köklerini, aya??n?n alt?ndaki toprak anay? hisset, nefesini takip et, an? fark et, ?imdi ve ?u anda güvendesin” demez. Hatta ço?u ki?i bunlarla dalga geçer, küçümser…

Bizim kültürümüzde kad?n olarak d??ar?dan nas?l göründü?ümüzün ve ç?kartt???m?z seslerin de utanç hissetmemizle do?rudan alakas? vard?r. Do?um ise ilkel beynin kendini sahnenin ortas?na ko?arak att??? ender zamanlardan biridir. Davullar bang?r bang?r çalarken ve ilkel taraf?n sahneden ç?lg?n gibi dans etmek isterken, v?d? v?d? konu?arak do?ruyu ve yanl???, ay?b? ve ahlakl?y? ay?rt etmeni sa?lamaya çal??an sol beyninin bebe?inin do?umunda i?i yok. Kov gitsin! Kendini içinden yükselen müzi?in ritmine b?rak. Sa? beynin sahneye ç?kt???nda her ?ey çok daha farkl? olacak.

Do?umda beyin dalgalar?n?n de?i?mesi üzerine fazla kafa yormad???m zamanlarda, bebeklerini do?urduktan sonra annelerle yapt???m konu?malar s?ras?nda çok ?a??rd???m ama ?a??rd???m? çakt?rmad???m diyaloglar olurdu. Genelde bu ya?ad?klar? do?um deneyimini derin bir süreç olarak anlatan anneler Dr. Jill gibi enerjilerin ak???ndan, bilginin onlara akt???ndan, farkl? boyutta gibi hissetmelerinden, zaman kavram?n?n yok oldu?undan ve burada izinsiz payla?mayaca??m çok daha özel detaylardan bahsetmi?lerdi. Onlar?n ya?ad?klar? do?um deneyimi benim gözümde tam bir teslimiyetti. D??ar?dan bak?nca tam bir b?rakma, kimseyi takmama, içinden geldi?i gibi davranma, ses ç?kartma ve direnmeden kendini sürece b?rakmayd?. Bütün bunlar? sa?layan içgüdülerin kraliçesi ise beynin sa? yar?mküresiydi.

?imdi kollar? s?vay?n, i?te size en güzelinden do?uma haz?rl?k çal??mas?. Konumuz b?rakmak, teslim olmak ve sa? beyni aktifle?tirmek… Keyfinize göre sal?naca??n?z orta ritimli ya da slow bir müzik aç?n. Gözlerinizi kapat?n (kapat?n ki sol beynin sesi k?s?ls?n), içinizden bir ses (sol beyniniz) aptal gibi göründü?ünüzü söylese de kendinizi duydu?unuz müzi?in ritmine b?rak?n. ?çinizden nas?l hareket etmek geliyorsa öyle yap?n. Can?n?z istedi?i gibi dans edin, sal?n?n, e?ilin, bükülün. Dü?ünmeden ritimle bir olun. Rüzgarda dans eden a?aç dallar? misali dalgalan?n. Suyun alt?nda dalgalarla sal?nan yosunlar gibi yumu?ay?n. Müzik bedeninize hükmetsin, esnetsin, uzats?n… Zihniniz tam olarak bunlar? yapt???n?z anda olsun. Ne geçmi?i ne de gelece?i dü?ünün. An?n tad?n? ç?kart?n.

Bu yaz?m 15 Temmuz 2015 Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :