Doktor gezmeleri ve birtakım düşünceler

?u s?ralar s?kça do?umlar?na kat?laca??m aileler ile birlikte, bir muayenelerine kat?l?p doktorlar?yla tan??ma f?rsat?m oldu. Bunu doktora kendimi tan?tmak ve doulal??? anlatmak için yap?yorum. Sonuçta do?um sürecinde beni yabanc?lamas?n, bu kim demesin diye yapt???m bu ön tan??ma oldukça yararl? oluyor.

Dedi?im gibi neredeyse haftada bir-iki doktorla tan??mak, onlar?n her birinin annelerle nas?l farkl? ilgilendi?ini görmek beni pek de ?a??rtmad?. Kimisi oldukça rahat, ?l?ml?, ho? sohbetken kimisinde de sanki bir sorun arar gibi endi?eli bir hava vard?. (Dikkat dikkat endi?e bula??c?d?r!) Ve her bir doktorun da kendine has kurallar?, olurlar? ve kesinlikle olmazlar? vard?. Do?um ayn? do?um, gayet do?al bir süreç ama tan??t???m doktorlar?n do?uma yakla??m? ?a??lacak derecede farkl?yd?.

?imdi sen hamile kal?yorsun ve muhtemelen birinin tavsiyesiyle ya da daha önceden gitti?in kad?n do?umcuyla yolculu?una devam ediyorsun. E?er ara?t?maz, okumaz ve do?uma haz?rl?k kursuna gitmezsen o doktorun kendi kurallar? dahilinde do?umunu gerçekle?tirmek zorunda kalaca??na emin ol. Sanmay?n ki bu kurallar?n ço?u t?bbi olarak yap?lmas? zorunlu olan müdahalelerdir. Mesela lavman; WHO yani Dünya Sa?l?k Örgütü diyor ki: Lavman do?umlarda rutin bir müdahale olmamal?, gerekli görüldü?ü taktirde uygulanabilir. Her do?uran kad?na rutin olarak lavman yap?lmak zorunda de?il. T?bben normal do?um için böyle bir gereklilik söz konusu olmad??? halde baz? doktorlar lavman olmadan olmaz diyorlar. Bu netliklerinin sebebi tamamen kendi ki?isel tercihleridir. Sadece kaka görmemek için gerekli ya da gereksiz ay?rmadan rutin olarak her anneye lavman yap?yorlar. Do?um hijyenik bir olay de?ildir. Do?um öncesi kad?n?n ba??rsaklar? kendini do?al olarak bo?alt?r. E?er bo?altmam??sa ve anne isterse do?umun güzel ilerlemesi için lavman yap?labilir. Dikkatinizi çekerim, kimse kaka görmesin diye de?il, do?umun ilerlemesi için lavman yap?l?r!

Benzer bir durum epidural analjezi için de geçerli. Ortal?kta yürüyen, ses ç?karan, içinden geldi?inde a?layan, do?al yollarla do?um dalgalar?yla ba?a ç?kan kad?n görmek istemedikleri için normal do?umlar?n yar?s?ndan ço?una epidural tak?yorlar. Tabi ki epidural kullan?m?n? sadece buna ba?lam?yorum ama sa?l?k personeli için bu yöntemin rahatl???na ve kullan?m s?kl???na bak?lacak olursa yads?namaz oranlarda.

 

Tak epidurali anne sussun, yata??na yats?n, cici cici do?ursun…

Uzun laf?n k?sas? doktor seçerken, dikkatinizi çekerim seçerken diyorum dikkatli davranmal?s?n?z. Do?um tercihlerinizi belirledikten sonra çekinmeden, kibar bir dille doktorunuzla tercihlerinizi payla??n ve size verdi?i tepkileri izleyin. Onun için neler kesinlikle olmak zorunda, sizin tercihlerinize sayg? gösteriyor mu, sizi geçi?tiriyor mu yoksa gerçekten önemseyerek mi dinliyor? Onun rutin uygulamalar? ile sizin tercihleriniz birbirine ne kadar yak?n? ?ç sesinizi dinleyin, size ne söylüyor. Do?um ba?lad?ktan sonra gözünüz kapal? kendinizi doktorunuza teslim edebilecek misiniz, yoksa kafan?z?n dip kö?elerinde hala soru i?aretleri mi var? Bu doktor beni sezaryene do?ru yönlendiriyor mu diyorsunuz? Unutmay?n siz doktorunuzun doktorlu?unu sorgulam?yorsunuz. Do?um do?al bir süreç ve her ?ey yolunda giderse sizin tercihlerinize ne kadar sayg? gösterecek onu ö?renmeye çal???yorsunuz.

Bebe?iniz ve kendiniz için en iyisini istemez misiniz? ??te o en iyi doktor her zaman bir profesör olmayabilir. O doktor çok pahal? hastanelerin lüks muayenehanelerinde de olmayabilir. Normal do?um yapt?rmaktan keyif alan, bunu angarya olarak görmeyen bir doktor bulmak zor görünse de imkans?z de?il.

Sorun soru?turun, farkl? doktorlarla tan???n, doktor de?i?tirmekten korkmay?n. Bebe?inizin do?umu sadece bir kere olacak ve bunun en iyi ?ekilde gerçekle?mesi sizin seçimleriniz sayesinde ?ekillenecek ve gerisine de kader diyoruz.

 

 

Bu yaz? 20 A?ustos 2014 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :