Doktorlarda insan

Doktor olmak yedi yirmi dört çal??makt?r. Özel hayat?n?n olmamas?d?r. Kafana esince her?eyi b?rak?p gidememektir. Gece telefonunu kapatamamakt?r. Doktor oldu?unu ö?renen her insan?n senden ayak üstü muayene istemesi, ilaç sormas?, halas?n?n k?z?n?n hastal???n? anlatmas? demektir. Omuzlar?n?zda bir insan?n hayat?n? ta??rken stresinizi kimseye yans?tmamak, gülümsemek, pozitif olmak ama yapaca??n?z en ufak bir hatada y?llar?n eme?inin, iç çama??r?n?za kadar elinizden al?nmas? hatta zaman zaman dayak yemek, daha kötüsü hayat?n? tehlikeye atmakt?r…

Gelelim kad?n hastal?klar? ve do?um uzman? olmaya. Ba?ta kad?nlarla u?ra?mak zordur, bir de hamile kad?n? dü?ünün… Endi?elidir, hem normal do?um ister hem de her?eyin garantisini. Epidural istemez, vermeyince hatal? doktor olur. Doktor suni sanc? vermez, do?um kendi kendine ba?las?n, yol als?n der. Aile ve anne aday? sab?rs?zl?ktan patlar ve yine do?umun do?al ilerleyi?ini bekledi?i için kötü olan doktor olur. Do?um normal ba?lar ve sezaryene dönerse kesin doktorun bir katakullisi vard?r. A?a?? tükürsen sakal, yukar? tükürsen b?y?k…

Bir taraftan hastane s?k??t?r?r, bir taraftan gebe… Uzun nöbetler tutulur, uykusuz kal?n?r. Gece uykunun en tatl? yerinde gelen telefonla do?uma gidilir ve belki sabaha kadar do?um takip edip güne ba?lan?l?r, gelsin hastalar… Yorgun ve uykusuz geçen gün biter, ba? yast??a de?dimi bunu hisseden ba?ka bir gebenin do?umu ba?lar ve do?ru hastaneye…

Bir günde kaç hasta bakabilirsin? Bunlardan kaç? gebe, kaç? hasta olur? Bu yo?unlukta gebelerinle nas?l ilgilenebilir, onlar?n bitmek bilmeyen sorular?n? teker teker sab?rla nas?l cevaplayabilir ve bir haftada kaç tane normal do?um yapt?rabilirsin? Doktorlar da insan, süper güçleri yok. Uyumalar?, dinlenmeleri, kendilerine zaman ay?r?p ?arj olmalar? gerekir.

Sistem onlar? korumuyor madem, onlar?n kendilerini korumas? ?artt?r. Bu koruma alan?n? onlar? bu güne getiren deneyimler, gebeler, aileler, korkular, duygular, içgüdüler, mesleki deformasyonlar, ba?ka doktorlardan duyduklar? korkunç hikayeler, vizyon, bilgi, ya?ad?klar? travmalar ve hatta kendi do?umlar? olu?turur. Konu bir bebe?in ve anne aday?n?n hayat?ysa önce bilgiler, deneyimler ve sonra travmalar konu?ur.

Baz? doktorlar do?umun kendili?inden ba?lamas? için gebeli?in 40. haftas?n? geçirmez ve baz?lar? 42. haftaya kadar bekleyebilir. Bu iki doktor kendi konfor alanlar?n? bir ?ekilde belirlemi?lerdir. Siz 41. haftada anne karn?ndan cans?z bir bebek do?urtmak zorunda kalan bir doktoru (doktor hatas? de?ildir, do?um bir bilinmezdir, do?ald?r, risklidir ve teslimiyettir) belki sonsuza kadar ve en az?ndan uzun bir süre için ba?ka bir gebenin do?umunun kendili?inden ba?lamas? için 42. haftaya kadar rahat rahat beklemesi için ikna edemezsiniz. ?ahsi fikrim böyle zor bir deneyimi ya?ad?ktan sonra uzun bir süre duygusal olarak toparlanmak zor olsa gerek… Dedim ya onlar robot de?il. Duygular?, korkular?, hat?ralar? olan ve bana kal?rsa dünyan?n en zor mesleklerinden birini yapan, omuzlar?nda kocaman yükler ta??yan ki?iler. En büyük deste?i almalar? ve kendilerine çok iyi davran?lmalar? gerekirken üstüne bir de hayatlar? bile risk alt?nda. Bak?n?z; dayak yiyen, ölümle tehdit edilen ve öldürülen doktorlar…

Bunca yük ta??rken normal do?um takip etmek zaten kafam?n almad??? bir durum. Doktorun büyük ihtimalle tüm do?um sürecinde senin yan?nda olamaz çünkü poliklinikte ba?ka hastalar? muayene etmesi, sezaryen yapmas? ve az?c?k uyumas? gerekebilir. Seni nöbetçi doktor muayene edecek, uzun uzun nst (bebe?in kalp at??lar?n? ve annenin do?um kas?lmalar?n?n ?iddetini, süresini ölçen alet) takibi olacak ve sonuçlar senin ve bebe?inin sa?l???ndan sorumlu olan tek ?ah?sa yani doktoruna iletilecek. Herkesin bir sürü i?i var. Zaten do?umuna daha çok var, bebe?in kalp at??lar?na bakal?m yeterli.

Oysa anne aday? hareket özgürlü?ü istiyor, nst’ye sürekli ba?lanmak istemiyor ama ayn? zamanda bebe?inin kalp at??lar? düzgün mü diye merak ediyor. Doktoru yan?nda kalam?yor, ebe deste?i zaten yok, doula varsa dahi medikal bir destek veremiyor. Her?eyden önemlisi kad?n?n ve bebe?inin sa?l??? ve onu sa?layacak ki?i yani doktorun yan?na gelemiyorsa uzaktan sizin için elinden gelenin en iyisi bu! Sistemin gere?i, hastane kurallar? ve doktoru hiçbir ?ekilde korumayan kanunlar ço?u zaman, ço?u doktor için bunlar? gerektiriyor. (Kurallar delinmek için vard?r mottosuna sahip doktorlar da yok de?il).

Kimse doktorlar? suçlamas?n. Be?enmiyorsan?z, size ve isteklerinize hitap etmiyorsa, bir orta noktada bulu?am?yorsan?z ba?ka bir seçenek bulmal?s?n?z. Doktorunuzu zorlayaca??n?za, doktorunuzu de?i?tirin, çünkü o de?i?meyecek! Onlar da bizim gibi etten, kemikten insanlar. Gözleri ile ultrason çekemiyorlar. Normal do?umda size bir garanti veremiyorlar. Ta??n alt?na elinizi sokmal?s?n?z, normal do?uma doktor beni do?urtsun gözüyle bakarsan?z çok güzel do?urtulursunuz! Önemli olan doktoruna ben do?uraca??m, haz?rland?m, kendime, bedenime, bebe?ime ve size güveniyorum do?urmama destek olur musunuz hissini verebilmektir…

Bu yaz?m 11.03.2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :