Doktorunuza sorabileceğiniz sorular

Genelde doktorlar bebe?inizi kuca??n?za alman?za k?sa bir süre kalana kadar do?um hakk?nda sordu?unuz sorulara cevap vermezler, geçi?tirirler. Oysaki doktor seçiminin normal do?um yapmak isteyen anneler için ne kadar önemli oldu?unu bilirsiniz. Biz doktorlar? ço?u zaman e? dost, arkada? tavsiyesiyle buluyoruz ve ?unu unutuyoruz. Bir doktora giden 10 kad?ndan 5’i o doktora taparken, di?er 5’inin kötü an?lar? olabilir…

Doktorunuz sizi do?urtmuyor ancak bebe?inizi do?ururken size yard?mc? oluyor. Bütün bunlar?n üzerinde de doktorunuza bedeninizi teslim ediyorsunuz ve do?al olarak doktorunuza güvenmek zorundas?n?z.

Peki biz ortalama 38. haftaya kadar bizimle sadece yüzeysel olarak do?umu konu?an doktorumuza nas?l güvenece?iz. 38 hafta boyunca güvendi?imiz harika doktorumuz ben epizyotomi yapar?m, do?um sürecinde bir?eyler yemen yasak, sanc?lar?n ba?lar ba?lamaz hastaneye gel, ben 40+5 e kadar beklerim daha da beklemem, sezaryen yapar?z dese ne diyebilirsiniz. O saatten sonra ba?ka bir doktora geçmek her baba yi?idin harc? de?il. Onun için biz doktorumuzla olan ilk randevumuzda ona kibarca do?um ?ekilleri ve tercihleri ile ilgili sorular?m?z? sormal?m. O zaman a?a?? yukar? doktorun tarz?n? kestirebilirsiniz. ??te soru örnekleri siz içinden seçin bakal?m…

Hamileli?iniz Hakk?nda Doktorumuza

*Gebelik s?ras?nda hangi egzersizlerin bana yarar? var?
*Hamilelik süresince hangi testleri rutin olarak yap?yorsunuz?
*Rutin ultrasonografi yap?yor musunuz, ne s?kl?kla?
*Hamileli?im süresince vitamin almam gerekir mi?
*Hangi g?dalar? yemeliyim, hangi g?dalar? yemekten kaç?nmal?y?m?

Do?um Hakk?nda Doktorumuza

*Do?um hakk?ndaki felsefeniz nedir?
*Çocu?unuz var m?, nas?l do?dular?(normal, sezaryen?)
*Benim do?um yapaca??m tarihlerde yurtd???na ç?kma plan?n?z var m??
*Böyle bir durum halinde beni yönlendirece?iniz bir doktor var m??
*O doktorda sizinle konu?tu?umuz do?um seçimlerime sayg? gösterecek mi?
*Do?umumu odamda gerçekle?tirebilir miyim? Do?umhane ve do?um kat?n? gezebilir miyim?
*Sizin için “yüksek riskli”durumlar nelerdir?
*Her?ey iyiyse, ben ve bebek sa?l?kl?ysa due date i ne kadar geçirirsiniz?
*Yüzde kaç kad?nda suni sanc? uyguluyorsunuz ve neden?
*Çal??t???n?z hastanenin sezaryen ve epidural anestezi oranlar? nelerdir?
*Do?umda doula deste?i hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz, daha önce doula deste?i alan gebeniz oldu mu?
*Aral?klarla izlenen nst yi destekliyor musunuz?
*Do?um eylemi süresince vajinal kontrollerin minimumda tutulmas?n? tercih ediyorum, bu konuda siz ne dü?ünüyorsunuz?
*Epizyotomiye ne s?kl?kla ihtiyaç duyuyorsunuz?
*Y?rt?lmalar? önlemek için perineal masaj uyguluyor musunuz?
*Plasentan?n do?umu için ne s?kl?kla ilaç kullan?yorsunuz?
*Uzayan do?um eylemiyle nas?l ba?ediyosunuz?
*Suyun geldikten sonra bebe?imin do?umu için ne kadar beklersiniz?
*Do?um eylemi süresince yemek yiyip, bir?eyler içebilir miyim?
*Do?um s?ras?nda annenin pozisyon denemesi,yürümesi hakk?nda ne dü?ünüyosunuz?
*Do?umhanede do?um sandalyesi vs. kullan?yor musunuz?
*Ik?nma süresince annenin pozisyon de?i?tirmesi hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
*Suyun rahatlat?c? etkisi hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz,aç?lma s?ras?nda du?a girebilir miyim?
*E?im bebe?imizi do?um an?nda ilk kar??layan olabilir mi?
*Bebe?im do?duktan hemen sonra kuca??ma verilebilir mi?
*Bebe?imize yap?lacak ilk müdahalenin kuca??mda yap?lmas?,sonraki rutin kontroller için yakla??k 30 dakika beklenmesini istiyorum. Siz bebekle annenin ilk kar??la?mas? ve o an?n önemi hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
*Göbek kordonunun geç kesilmesi hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
*Do?umdan hemen sonra bebe?imi emzirebilir miyim?
*Do?umdan ne kadar sonra evimize ç?kabiliriz?

Destek Ekibim Hakk?nda

*E?im ya da doulam do?umun tüm süreçlerinde hatta sezaryen ameliyat? s?ras?nda yan?mda kalabilir mi?
*Do?um sürecimde odamda ve do?umhanede kaç ki?i olacak?
*Hastanede emzirme dan??man? var m??

Do?um Seçenekleri Hakk?nda

*Kat?ld???n?z do?umlar?n yüzde kaç? normal, yüzde kaç? sezaryen olarak gerçekle?iyor?
*Normal do?um s?ras?nda kad?nlar?n do?um sanc?lar?n? daha iyi kar??lamalar? için ilaç d??? nas?l destek sa?l?yorsunuz?
*Ben do?umumda herhangi bir a?r? kesici yada epidural anestezi kullanmay? dü?ünmüyorum. Bu konu hakk?nda siz ne dü?ünüyorsunuz?
*Sizin için sezaryen hangi ko?ullarda acildir gereklidir?

Not:Akl?n?za ba?ka soru gelirse benimle payla?abilirsiniz.

kaynak:ibirth


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :