Doktoruyla konuşamayanlardan mısınız?

Doktorunuz acaba hayat? boyunca kaç do?uma kat?ld??
Bu y?l kaç do?uma kat?ld??
Bu ay kaç do?uma kat?ld??Bu hafta, bu gün…
Peki sizin kaç?nc? do?umunuz olacak?
Belki ilk,bekli ikinci ya da üçüncü. Bu durumda do?um sürecinize duygusal olarak ayn? pencereden bakmayaca??n?z kesin.
Ço?u doktor malesef do?um yapan kad?n? hasta olarak görüyor. Oysa hastalar? olarak gördükleri hamile anneler yüksek oranda onlardan daha sa?l?kl?lar.
Bu doktorlara göre do?um da acil olarak çözülmesi gereken medikal bir durum. Anne çekti?i sanc?lardan acilen kurtar?lmas? gereken bir hasta. Do?acak bebekte hemen do?sa çok iyi olur!

 

Normal doğum için doktor seçimi çok önemli.


Ayr?ca bu doktorlar kat?ld?klar? do?umlara bol bol müdahale etmeyi severler.Alternatif yöntemlerle kaybedecek zamanlar? yoktur. Anne hemen aç?lmal?, ?k?nmal?, bebek hemen do?mal?, göbek kordonu hoop hemen kesilmelidir.
Sürecin duygusal yönü, annenin mahremiyetinin, seçimlerinin hiçbir önemi yoktur.
Bu doktorlar doula kimdir, ne yapar bilmezler. Onlara göre ne gerek vard?r? Peki i?ime kar??mayacaksa gelebilir.
Do?um kursu gereksizdir. Annenin kafas?n? kar??t?r?r, gözünü açar. Anne do?umda seçenekleri oldu?unu ö?renir.
Do?um tercihleri diye bir?ey varm??. Belki bu tercihleri kafas?nda ya da ka??t üzerinde listeler. Tabi bilmelidir ki do?um süreci planlanamaz ama her?ey yolunda giderse annenin seçimlerine sayg? gösterilebilir.
Peki bunu doktoruna nas?l söyleyecek? Doktoru bu plan? görünce ne diyecek, nas?l yakla?acak?
??te bu noktada güçlü durmal?s?n?z!
Bu do?um sizin için ne kadar özelse doktorunuz için de o kadar s?radan,bu gerçe?i unutmay?n.
Siz kendi haklar?n?z? savunmazsan?z seçimlerinizi daha önceden konu?mazsan?z, düzenin bir parças? olarak gerekli, gereksiz rutin tüm i?lemlere maruz kalabilirsiniz.
Duygular?n?z?, korkular?n?z?, do?um süreciyle ilgili akl?n?za tak?lan noktalar? doktorunuzla payla??n. Daha önceden hiç do?um hakk?nda konu?mad?ysan?z, yumu?ak bir ?ekilde do?um plan?n?z? payla??n. Sizin seçimlerinizle ve doktorunuzun rutinlerini kar??la?t?r?n. Mesela epizyotomi sizin için istemedi?iniz müdahaleler listesindeyse, doktorunuza “ben epizyotomi istemiyorum demektense, do?umlar?n?z?n yüzde kaç?na epizyo uyguluyorsunuz?” diye konuya yumu?ak bir ini? yap?n. Emin olun sonras?n? da konu?man?n ilerleyi?inden, doktorunuzun size verdi?i cevaplardan anlayacaks?n?z.
Konu?tukça doktorunuza güveniniz artacak, do?um sürecinizde onun verdi?i kararlardan akl?n?za tak?lan en ufak bir soru i?areti kalmayacak çünkü her ?eyi aç?k aç?k konu?mu? olacaks?n?z.
Peki tüm bunlar? yapmazsan?z ne olur? Tabi ki bebe?iniz yine sa?l?kla dünyaya gelir, doktorunuz günün kahraman? olur ama sizin ya?ad???n?z do?um süreci yüre?inizin bir kö?esinde acabalarla, ke?kelerle, soru i?aretleriyle dolar. Do?umun gizli odalar? hep karanl?kta kal?r üzeri örtülmeye çal???l?r.
Bebe?inizin içinizde büyümesi ne kadar mucizevi bir olaysa do?umda onun kadar kutsal.
Do?um sadece bebe?inizin de?il, sizinde anneli?e do?umunuz.
Doktorunuzdan korkmay?n, çekinmeyin! Onun i?ine kar???yormu? gibi hissetmeyin. Do?um yapmak sizin i?iniz, ke?ke o sizin i?inize gerekmedi?i zamanlarda kar??masa da, sonuna kadar güvendi?iniz, yard?m?na ihtiyac?n?z oldu?u anlarda yan?n?zda olan bir kahraman olsa…

Sevgiler
Özge

Not:Burada çizdiğim doktor profili tamamen gerçek hayattan al?nt?d?r. Tabi harika, yumu?ac?k, annenin seçimlerine, bebe?e sayg?l?, gerekmedikçe do?um sürecine müdahale etmeyen doktorlar?m?zda var. Onlarla do?umlara girmekten çok çok çooookk mutluluk duyuyorum…
 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :