Dört doğum bir doula

Hastaneye gelişim


Pozitif Doğum Hikayeleri

1. Doğum

?stanbul Do?um Akademisinin Do?uma Haz?rl?k E?iticisi ve Doula E?itiminde tan??t???m bir arkada??m?n do?umuna destek oldum. Doktor Hakan Çoker, Ebe Özlem Karabulut ve Doula Özge Dündar Ta?k?n.

Tamamen do?al ya?anan bir do?um süreciydi. Fulya Ac?badem Hastanesinde annenin tercihi ile suda do?um oldu. Kelimelere s??mayacak duygular ya?ad?m. Do?um yapan ki?inin çok sevdi?im bir arkada??m olmas? duygular?m? iki kat?na ç?kard?. Kad?n kad?na ya?ad???m?z aç?lma evresi sonras? do?um odas?na geçerek bebe?e dokunan?n ilk anne oldu?u bir do?uma ?ahit olduk. Anne kendi kendine (doktorun sözlü yönlendirmeleri vard?) bebe?ini do?urdu ve kuca??na ald?. Sudan ç?karken bebek hemen yan?nda kuruland? ve ilk muayenesi yap?larak tekrar anne kuca??na geldi. Ten tene temas sa?land?. Kordon geç kesildi. Ufak bir y?rt?k olu?mu?, o tamir olurken gülü?meler, konu?malar, foto?raflar, mutluluk patlamalar? ya?ad?k. Sonra anne, baba ve bebe?i ayn? odada yanl?z b?rakt?k. Yakla??k bir saat sonra bebek baban?n kuca??nda, anne yanlar?nda yürüyerek do?um odas?ndan gülücükler ve alk??larla odalar?na geçtiler. Ne güzel anlard?…

ilk hikayede ç?tay? çok yükselttim ama yapacak bir?ey yok :)

2. Do?um

Acayip h?zl? bir 24 saat geçiriyorum. Dün gece 00:00 civar? bir do?umum suyu gelerek ba?lad? ve 05:00 civar? normal do?umla sonland?. Bu do?um Bak?rköy Ac?badem Hastanesinde Dr. Özlem Pata gerçekle?ti. Odam?z?n tuvaletinden gelen pis kokuyu saymazsak konforumuz yerindeydi. Doktorumuz annenin aktif olmas?na, istedi?i gibi hareket etmesine ve istedi?i gibi ?k?nmas?na izin verdi. Bana göre tek sorun tam aç?k olupta ?k?nma hissi olmayan bir anneyi zorla ?k?nmaya zorlamakt?. Tam aç?kl?ktan sonra resting faz diye bir dinlenme bölümü olabiliyor. Baz? doktorlar buna sayg? gösterip ?k?nma hissi gelene kadar bekliyor, baz?lar? da nas?lsa tam aç?k ?k?nma hissi olmasa da olur, bebek zaten gelmi? diyerek anneye yönlendirme ile ?k?nd?rt?yorlar. Bizim dün gece ya?ad???m?z ikinci tip yakla??md?. Neyse ki annemiz güçlüyü ve bebe?imizin kalp at??lar? sa?lamd?. Yakla??k iki saatlik aktif do?umhane süreci sonunda epizyo aç?larak bebe?imiz dünyaya geldi.

3. Do?um

Anne 41 haftan?n içindeydi ve sabah 9.00 doktor kontrolünde verilen karar; plasenta kireçlenmesi ve suyun azalmas? üzerine sabah suni sanc? ile do?umun ba?lanmas?yd?. Anne bana bu haberi ö?len 12.00 civar?nda verdi?inde ak?am için sözle?tik. Do?umu ba?latmak için masaj, accupresure, homeopati, gev?eme demeyecek ama hiçbirine gerek kalmad?. 17.00 gibi suyu geldi. Hastaneye gitti?inde 6-7 cm aç?kl??? varm??. Ben 19.00 gibi yan?ndayd?m. Suni sanc? tak?ld? ve NST ba?land?. Dr. Kübra Taman oldu?u için yap?lan her t?bbi müdahalenin gerçekten gerekti?i için yap?ld???na emindim. Kendisi sevdi?im ve do?umlar?na girmekten keyif ald???m doktorlar aras?ndad?r. Neyse konuya geleyim, anne harikayd?. Çal??t???m?z nefesleri ve a?r?yla ba?etme yöntemlerini tekrarl?yordu. Onu rahatlatmak için aromaterapi kulland?m ve s?cak su torbas? iyi geldi. Babayla beraber endorfin masaj? ve baz? noktalara bask? uygulad?k. Hepsi rahatlat?c? oldu. K?sa süre sonra doktor geldi ve bir de ne duyal?m tam aç?k. Vaysss bu ne h?z:) Bebek a?a?? inmi?, ?k?nma hissi yo?un doru do?umhaneye… Anne kimsenin yönlendirmesi olmadan, doktorunun cesaretlendirici sözleriyle y?rt?ks?z, epizyosuz ilk bebe?ini koynuna ald?. Ten tene temas sa?land?, kordon geç kesildi. Ya?as?n normal do?umu gerçekten normal yapan doktorlar!!! (Amerikan Hastanesi)

4. Do?um

3. Do?umum bitmi? odaya gelmi?iz. Anne ilk emzirmesini deniyor herkes mutlu… Telefonuma bakt?m ve son do?umumdan mesaj var. “Özge sanc?lar?m var. Hastaneye geldim NST çektirdim. Sonucu doktoruma yollad?m eve dönebilirsiniz dedi. ?imdi eve gidiyoruz haberin olsun” Geri arad?m ve art?k tamamen ona ait oldu?u, içinin rahat etmesini, ne zaman isterse gelebilece?imi söyledim. Sonrada 3. Do?umumda ilgilenip, (zaten tüm aile odadayd? ve bir parti ba?lam??t?) evimin yolunu tuttum.

Bir saat dinlenme, ak?am yeme?i ve bir saat içinde çalan telefon “Özge biz hastaneye geçiyoruz, sanc?lar s?kla?t?.” Çantam? kapt???m gibi do?ru Atakent Ac?badem Hastanesine… Toplam 6 saat süren do?um maceram?zda her?ey çok güzeldi. Bana göre ya?anan tek olumsuzluk do?um dalgalar?nda daha rahat olabilmek için du?a girece?imiz s?rada ya?and?. Bir bakt?m sular so?uk… Bir saat içinde gelip bu problemi çözdüler ama bende kesinlikle olmamas? gereken bir?eydi. Sonuçta yepyeni bir hastane. He birde do?um kat? 8 ve do?umhane -2… Neden ki anlayam?yorum…

Dokrorumuz Derya Uyan çok tatl?, s?cak ve sab?rl?yd?. Tam aç?kl??a k?sa sürede ula?an annenin bebe?i a?a?? inmesi ve ?k?nma hissinin gelmesi için sab?rla 3 hatta 4 saat kadar bekledi. Farkl? farkl? pozisyonlar denedik. Hiç y?lmad?k ve bebe?in a?a?? inmesi do?umun aktif olmas?n? sa?lad?k. Kattaki görevli ebeler ve hem?irelerde oldukça anlay??l?yd?. Sadece ilk kay?t için yan?m?za gelip ahiret sorular?n? anne sanc?dayken soran hem?ire hariç! Buradan dünya tatl?s? Ebe Bilgen’e öpücükler.

Odam?z oldukça lo? ve mahremdi ama do?umhanenin ayn? ?ekilde oldu?unu söyleyemeyece?im. O kadar ????a asl?nda gerek yok! Hastanede odada do?um yap?labilen iki oda var ama biz geldi?imizde dolulard?.

Neyse sonuca geleyim. Doktorun sabr? ve deste?i sayesinde yine epizyo aç?lmadan 3800 kg bebe?imiz do?du. Çok az y?rt?k olu?tu. Ten tene temas bizim ?srarlar?m?z ve bebek hem?iresinin yumu?akl??? sayesinde uzunca bir süre gerçekle?ti. Sonra bebek babayla birlikte bebek odas?na ç?kt?. Bizde haz?rlan?p odam?za geçtik. K?sa bir sürede anne ve bebek tekrar bulu?tu ve emzirme gerçekle?ti. Sonra baba, anne, bebek ve ben kahvalt? ettik :) biraz muhabbet ve ben evimin yolunu tuttum…

 


Ve evimin yolunu tutuyorum.


——–

Ne haftayd? ama… Eve saat 10:00 gibi geldim ve yat?? o yat?? :)

Tabi hikayeler burada bitmiyor. ?imdi bebeler bir haftal?k ve emzirme sorunlar? ya?ayan annelerim oldu. Onlar? da en k?sa zamanda payla?maya çal??aca??m.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :